Câu 3 trang 13 SGK Lý 12, Viết công thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo….

Con lắc lò xo – Câu 3 trang 13 SGK Vật lí 12. Viết công thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo.

Động năng của con lắc lò xo:

Wđ = 1/2 mv2 ( m là khối lượng của vật)

Thế năng của con lắc lò xo (mốc thế năng ở vị trí cân bằng):

Wt  = 1/2kx2 (x là li độ của vật m)

Cơ năng của con lắc lò xo:

Quảng cáo

W = 1/2 mv2  +  1/2kx2 hay W = 1/2kA2 = 1/2mω2A2 

= hằng số

Khi con lắc dao động điều hòa thì cơ năng của con lắc được bảo toàn. Nó chỉ biến đổi từ dạng thế năng sang động năng và ngược lại.