Câu 6. Công thức hoá học nào sau đây viết sai?A. CO2. B. BaCO3. C. Fe(NO3)3. D….

: Cho nhôm (Al tác dụng với axit sunfuaric(H2SO4) thu được muối nhôm sunfat ( Al2(SO4)3) và khí H2. Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?

A. 4 Al + 6H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 6H2                  B. 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2

          C. Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2                    D. 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 17: Khi làm thí nghiệm, dùng cặp gỗ để kẹp ống nghiệm, người ta thường:

A. Kẹp ở vị trí 1/3 ống từ đáy lên      B. Kẹp ở vị trí 1/3 ống từ miệng xuống

C. Kẹp ở giữa ống nghiệp                  D. Kẹp ở bất kì vị trí nào

Câu 18: Khi làm thí nghiệm, nên sử dụng hóa chất với một lượng nhỏ để:

A.    Tiết kiệm về mặt kinh tế                              Giảm thiểu sự ảnh hưởng đến môI trường

B.     Giảm độ phát hiện, tăng độ nhạy của phép phân tích

C.     Cả 3 đều đúng

Câu 19: Cho 5,6g Fe tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra 12,7g sắt (II) clorua FeCl2  và 0,2g khí H2. Khối lư­ợng HCl đã dùng là:

A. 7,3g                           B. 7,1g                                 C. 14,5g                      D. 14,9g

Câu 20: Cho 1,4 gam bột sắt(Fe) tác dụng vừa đủ với 0,8(g) bột lưu huỳnh(S) thu được m(g) sắt(II)sunfua (FeS). Giá trị của m là:                       A. 0,6g            B. 2,8g            C. 2,2g            D. 1,2g

Câu 21 . Cho biết công thức hoá học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau:X2O3 và YH2 . Hãy chọn công thức nào là đúng cho hợp chất X và Y(vd)

A.  X2Y3                                  B.  X3Y                          C.  XY3                     D.  X3Y2

Câu 11 Hợp chất Crx(SO4)3 có phân tử khối bằng 392 đvC. Giá trị của x là    A. 1     B. 2     C.3      D.4

Câu 23. Cho công thức hóa học của X với oxi XO, YH3 vậy công thức của hợp chất giữa X và Y là:

            a.XY               b.X2Y3                      c. X3Y2                    d.X2Y

Câu 24.  Khối lượng bằng gam của 1 nguyên tử Zn bằng bao nhiêu?

A.    10,793.10-22 (g)            B. 10,793.10-23 (g)           C. 11,793. 10-23 (g)                     D. 39,988.10-23(g)