Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Tài chính Doanh nghiệp (mang đáp án và những gợi ý). Nội dung bao gồm 393 câu hỏi trắc nghiệm Multi-choices, phân thành 9 chương như sau:

  • Chương 1: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp (24 câu)
  • Chương 2: Dòng tiền (57 câu)
  • Chương 3: Quản trị vốn luân chuyển (25 câu)
  • Chương 4: Quản trị vốn lưu động (44 câu)
  • Chương 5: Tầm giá, doanh thu và lợi nhuận (43 câu)
  • Chương 6: Quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp (35 câu)
  • Chương 7: Huy động vốn qua thị trường tài chính (19 câu)
  • Chương 8: Cơ cấu vốn và giá tiền sử dụng vốn (72 câu)
  • Chương 9: Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp (71 câu)

CHƯƠNG 1

TCDN_1_C1_1: Thông thường tổ chức cổ phần được sở hữu bởi: ○ Những nhà quản lý của chính tổ chức ● Những cổ đông ○ Hội đồng quản trị ○ Tất cả những câu trên đều đúng

TCDN_1_C1_2: Những trung gian tài chính mang thể là: ○ Nhà băng và liên nhà băng ○ Những quỹ tiết kiệm ○ Những tổ chức bảo hiểm ● Tất cả những câu trên đều đúng

TCDN_1_C1_3: Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là: ● Tổ chức tư nhân ○ Tổ chức nhỏ ○ Tổ chức hợp danh ○ Người nhận thầu độc lập

TCDN_1_C1_4: Quản trị tài chính doanh nghiệp mang vai trò: ○ Huy động đảm bảo toàn bộ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. ○ Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả ○ Giám sát, kiểm tra chặt chẽ những mặt hoạt động gia công kinh doanh của doanh nghiệp ● Bao gồm cả a, b, c

TCDN_1_C1_5: Quyết định đầu tư của một tổ chức còn được gọi là: ○ Quyết định tài trợ ○ Quyết định khả năng tiền mặt ● Quyết định ngân sách vốn ○ Ko câu nào đúng

TCDN_1_C1_6: Nhân tố tương tác tới quản trị tài chính doanh nghiệp ○ Sự khác biệt về hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp ○ Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh ○ Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp ● Tất cả những câu trên

TCDN_1_C1_7: Nội dung của Quản trị tài chính doanh nghiệp: ○ Tham gia kiểm tra lựa mua những dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh ○ Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động những nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp ○ Tổ chức sử dụng vốn hiện mang, quản lý chặt chẽ những khoản thu chi đảm bảo khả năng tính sổ của doanh nghiệp ● Tất cả những ý trên

TCDN_1_C1_8: Tổ chức cổ phần mang tiện lợi so với loại hình tổ chức tư nhân và tổ chức hợp danh bởi vì: ○ Được miễn thuế ● Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý ○ Trách nhiệm vô hạn ○ Những yêu cầu báo cáo được hạn chế

TCDN_1_C1_9: Mục tiêu về tài chính của một tổ chức cổ phần là: ○ Tối đa hóa doanh thu ○ Tối đa hóa lợi nhuận ● Tối đa hóa giá trị tổ chức cho những cổ đông ○ Tối đa hóa thu nhập cho những nhà quản lý

TCDN_1_C1_10: Những trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ: ○ Máy móc thiết bị ○ Bất động sản ● Những loại chứng khoán ○ Thương hiệu

TCDN_1_C1_11: Mục tiêu nào sau đây là thích hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một tổ chức cổ phần: ● Tối đa hóa giá trị cổ phiếu trên thị trường của tổ chức. ○ Tối đa hóa thị phần của tổ chức ○ Tối đa hóa lợi nhuận ngày nay của tổ chức. ○ Tối thiểu hóa những khoản nợ của tổ chức

TCDN_1_C1_12: Về mặt tài chính, doanh nghiệp nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với những khoản nợ của doanh nghiệp? ○ Tổ chức cổ phần ● doanh nghiệp tư nhân ○ Cả a & b đều đúng ○ Cả a & b đều sai

TCDN_1_C1_13: Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan yếu của: ○ Tổ chức tư nhân ○ Tổ chức hợp danh ● Tổ chức cổ phần ○ Tất cả những câu trên đều đúng

TCDN_1_C1_14: Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính? ○ Tài sản thực mang giá trị thấp hơn tài sản tài chính ○ Tài sản thực là những tài sản hữu hình, còn tài sản tài chính thì ko phải ● Tài sản tài chính thể hiện một trái quyền đối với thu nhập được tạo ra từ tài sản thực ○ Tài sản tài chính xoành xoạch được bán, còn tài sản thực xoành xoạch được tậu

TCDN_1_C1_15: Một nhiệm vụ quan yếu của nhà quản trị tài chính là: ○ Huy động vốn ○ Tạo giá trị cho doanh nghiệp ○ Quyết định chính sách cổ tức ● Cả 3 ý trên

TCDN_1_C1_16: Quyết định liên quan tới một tài sản nhất quyết nào đó sẽ được tậu, được gọi là quyết định _______ ○ Tài trợ ○ Vốn lưu động ○ Cấu trúc vốn ● Hoạch định ngân sách vốn

TCDN_1_C1_17: Những giám đốc vốn thường phụ trách công việc sau đây của một tổ chức cổ phần ngoại trừ: ● Lập những báo cáo tài chính ○ Thiết lập những mối quan hệ với những nhà đầu tư ○ Quản lý tiền mặt ○ Tìm kiếm những nguồn tài trợ

TCDN_1_C1_18: Sau đây là những tiện lợi chính trong việc tách bạch giữa quyền quản lý và quyền sở hữu của một tổ chức cổ phần ngoại trừ: ○ Tổ chức cổ phần mang đời sống vĩnh viễn ○ Những cổ đông mang được sự tiện lợi trong việc chuyển đổi quyền sở hữu nhưng ko tương tác tới những hoạt động của tổ chức ○ Tổ chức mang thể thuê những nhà quản lý giỏi ● Phát sinh giá tiền đại diện

TCDN_1_C1_19: Những ko tiện lợi chính trong việc tổ chức một tổ chức cổ phần là: ○ Trách nhiệm hữu hạn ○ Đời sống là vĩnh viễn ● Thuế bị đánh trùng hai lần ○ Trách nhiệm vô hạn

TCDN_1_C1_20: Tầm giá đại diện là: ○ Tầm giá đại diện là hậu quả giữa mâu thuẫn quyền lợi giữa những cổ đông và những nhà quản lý của tổ chức. ● Những giá tiền giám sát hoạt động của những nhà quản lý. ○ Cả hai câu trên đều đúng ○ Những câu trên đều ko đúng

TCDN_1_C1_21: Lúc một chứng khoán được phát hành ra sức chúng lần trước hết, nó sẽ được giao thiệp trên thị trường __________ sau đó chứng khoán này sẽ được giao thiệp trên thị trường ___________ ● Sơ cấp, thứ cấp ○ Thứ cấp, sơ cấp ○ OTC, đấu giá ○ Môi giới qua mạng đấu giá

TCDN_1_C1_22: Câu nào sau đây ko phải là chức năng chủ yếu của những trung gian tài chính? ○ Cung cấp cơ chế tính sổ ○ Huy động vốn từ những nhà đầu tư nhỏ ● Đầu tư vào tài sản thực ○ Phân tán rủi ro giữa những nhà đầu tư cá nhân

TCDN_1_C1_23: Những định chế tài chính đã tạo tiện lợi cho những cá nhân và những tổ chức thông qua những hoạt động: ○ Vay ○ Phân tán rủi ro ○ Cho vay ● Những câu trên đều đúng

TCDN_1_C1_24: Lúc nhà đầu tư Y bán cổ phần thường của tổ chức A tại thời khắc mà ông X cũng đang tìm tậu cổ phần của tổ chức này, lúc đó tổ chức A sẽ nhận được: ○ Giá trị bằng tiền từ hoạt động giao thiệp này ○ Một số tiền từ hoạt động giao thiệp này, trừ đi phí môi giới. ○ Chỉ là mệnh giá cổ phần thường ● Ko nhận được gì

ThẻOnline