Các nhân tố ảnh hưởng cung cầu quỹ cho vay: – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (545.54 KB, 84 trang )


Cầu quỹ cho vay : bao gồm nhiều thành phần và bắt nguồn từ tất cả những khu vực của nền
kinh tế, trong đó mỗi khu vực với nhu cầu về quỹ cho vay xuất phát từ những động lực khác nhau:

Cầu của doanh nghiệp : thiếu hụt tạm thời trong quá trình sản xuất kinh doanh, là khách hàng chính tạo nên cầu quỹ cho vay, nhu cầu chủ yếu xuất phát từ nhu cầu đầu tư cho sản
xuất kinh doanh.

Cầu của chính quyền : phần thâm hụt của NSNN trung ương hoặc đòa phương, chủ yếu được phát sinh vào những dự án phúc lợi xã hội, những chính sách tài chính quốc gia…

Cầu của người tiêu tiêu dùng : thiếu hụt vốn trong quá trình tiêu tiêu dùng của những hộ gia đình, tư nhân trong xã hội.
= Trong những yếu tố của cầu quỹ cho vay, cầu của DN và cầu của chính quyền là nguồn nhu cầu ròng rã chủ yếu của quỹ cho vay trong đó, cầu quỷ cho vay của chính quyền ít bò tác
động bởi lãi suất.

Cung quỹ cho vay : phản ánh khối lượng quỷ với thể sản xuất bao gồm khối lượng tiết kiệm
và số lượng tiền mới được tạo ra.

Tiết kiệm : nghóa là trì hoãn việc tiêu tiêu dùng hiện tại. Tiết kiệm với tính chất quan yếu vì nó tạo ra nguồn để phát triển năng lực sản xuất của nền kinh tế. Bao gồm:
+ Tiết kiệm của tư nhân, hộ gia đình: thành phần sản xuất nguồn tiết kiệm chủ yếu. + Tiết kiệm của những doanh nhiệp.
+ Nguồn thặng dư của NSNN. + Dòng tiết kiệm nước ngoài.

Tiền :Một nguồn bổ sung vào quỹ cho vay là việc cung ứng tiền. Khối lượng của nó chòu tác động bởi khả năng tạo bút tệ của những nhà băng thương nghiệp và việc phát hành tiền mặt
của Nhà băng Trung ương.
= Trong những yếu tố của cung quỹ cho vay, tiết kiệm tư nhân và hộ gia đình là nguồn sản xuất chủ yếu, và tỷ lệ tiết kiệm của ngân sách hầu như ko phụ thuộc vào mức lãi suất.

2. Những nhân tố tác động cung cầu quỹ cho vay:

a. Lạm phát dự trù : Với một lãi suất cho trước, lúc lạm phát dự trù tăng, lượng cầu quỹ cho vay tăng lên ở
bất kỳ LS nào cho trước do người đi vay với lợi. Đồng thời, làm cho người cho vay bò thiệt hại do LS giảm và cung quỹ cho vay giảm.
b.
Tỷ suất lợi nhuận bình quân: Tỷ suất lợi nhân bình quân tăng thì hoạt động đầu tư ít rủi ro – khuyến khích đầu tư –
cầu quỹ cho vay tăng. Trong lúc đó cung quỹ cho vay ít biến đổi. c. Sự phát triển kinh tế trong chu kỳ kinh doanh:
Trong giai đoạn phát triển của 1 chu kỳ kinh doanh, tổng số hàng hóa và dòch vụ được sản xuất trong nền kinh tế tăng lên, thu nhập quốc dân tăng, với 1 lãi suất cho trước lượng cầu
quỹ cho vay sẽ tăng lên. Ngoài ra, kinh tế phát triển, thu nhập và của nả tăng lên, lượng cung quỹ cho vay cũng tăng.
d. Chính sách tài chính: Lúc NN thực hiện chính sách tài chính mở rộng: gia tăng những khoản chi tiêu – thâm hụt
NSNN tăng -vay nhiều hơn – cầu quỹ cho vay tăng cung quỹ cho vay ít biến đổi. Lúc NN thực hiện chính sách tài chính thắt chặt thì trái lại làm giảm cầu quỹ cho vay
e. Chính sách tiền tệ của NHTW: Lúc NHTW thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ thông qua những dụng cụ như: dự trữ bắt
buộc, tái cấp vốn, thò trường mở… sẽ tác động làm giảm cung tiền tệ. Mà cầu tiền tệ bao gồm:
Tài liệu tham khảo – 49 –
cầu giao dòch, cầu đầu tư và cầu dự phòng, cho nên lúc cung tiền tệ giảm – cung quỹ cho vay giảm cầu quỹ cho vay ít biến động. Lúc NHTW thực hiện chính sách mở rộng tiền tệ thì tác
động trái lại làm tăng cung tiền – tăng cung quỹ cho vay cầu quỹ cho vay ít biến động.
CÂU 62 + 65 Trình bày khái niệm cấu trúc rủi ra lãi suất. Phân tích những yếu tố quyết đònh cấu trúc
rủi ra lãi suất. Vẽ đồ thò minh hoạ và chỉ rõ mức bù rủi ro lãi suất. Ý nghóa của việc nghiên cưu cấu trúc rủi ro lãi suất. Cấu trúc rủi ro lãi suất của trái phiếu doanh nghiệp và
trái phiếu chính phủ sẽ thay đổi như thế nào nếu chính phủ tuyên bố bảo lãnh trả tiền cho trái phiếu doanh nghiệp?
1.
Khái niệm cấu trúc rủi ro của lãi suất : Cấu trúc rủi ro của lãi suất là tính tương quan về
lãi suất giửa những dụng cụ nợ với cùng kỳ hạn trả tiền.

2. Những yếu tố quyết đònh cấu trúc rủi ro lãi suất

a. Lạm phát dự trù : Với một lãi suất cho trước, lúc lạm phát dự trù tăng, lượng cầu quỹ cho vay tăng lên ởbất kỳ LS nào cho trước do người đi vay với lợi. Đồng thời, làm cho người cho vay bò thiệt hại do LS giảm và cung quỹ cho vay giảm.b.Tỷ suất lợi nhuận bình quân: Tỷ suất lợi nhân bình quân tăng thì hoạt động đầu tư ít rủi ro – khuyến khích đầu tư -cầu quỹ cho vay tăng. Trong lúc đó cung quỹ cho vay ít biến đổi. c. Sự phát triển kinh tế trong chu kỳ kinh doanh:Trong giai đoạn phát triển của 1 chu kỳ kinh doanh, tổng số hàng hóa và dòch vụ được sản xuất trong nền kinh tế tăng lên, thu nhập quốc dân tăng, với 1 lãi suất cho trước lượng cầuquỹ cho vay sẽ tăng lên. Ngoài ra, kinh tế phát triển, thu nhập và của nả tăng lên, lượng cung quỹ cho vay cũng tăng.d. Chính sách tài chính: Lúc NN thực hiện chính sách tài chính mở rộng: gia tăng những khoản chi tiêu – thâm hụtNSNN tăng -vay nhiều hơn – cầu quỹ cho vay tăng cung quỹ cho vay ít biến đổi. Lúc NN thực hiện chính sách tài chính thắt chặt thì trái lại làm giảm cầu quỹ cho vaye. Chính sách tiền tệ của NHTW: Lúc NHTW thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ thông qua những dụng cụ như: dự trữ bắtbuộc, tái cấp vốn, thò trường mở… sẽ tác động làm giảm cung tiền tệ. Mà cầu tiền tệ bao gồm:Tài liệu tham khảo – 49 -cầu giao dòch, cầu đầu tư và cầu dự phòng, cho nên lúc cung tiền tệ giảm – cung quỹ cho vay giảm cầu quỹ cho vay ít biến động. Lúc NHTW thực hiện chính sách mở rộng tiền tệ thì tácđộng trái lại làm tăng cung tiền – tăng cung quỹ cho vay cầu quỹ cho vay ít biến động.CÂU 62 + 65 Trình bày khái niệm cấu trúc rủi ra lãi suất. Phân tích những yếu tố quyết đònh cấu trúcrủi ra lãi suất. Vẽ đồ thò minh hoạ và chỉ rõ mức bù rủi ro lãi suất. Ý nghóa của việc nghiên cưu cấu trúc rủi ro lãi suất. Cấu trúc rủi ro lãi suất của trái phiếu doanh nghiệp vàtrái phiếu chính phủ sẽ thay đổi như thế nào nếu chính phủ tuyên bố bảo lãnh trả tiền cho trái phiếu doanh nghiệp?1.Khái niệm cấu trúc rủi ro của lãi suất : Cấu trúc rủi ro của lãi suất là tính tương quan vềlãi suất giửa những dụng cụ nợ với cùng kỳ hạn trả tiền.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính