Cấu trúc enough | Tất tần tật về công thức và cách dùng

Cấu trúc Enough là một dạng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và phổ biến. Tuy nhiên, đôi lúc thí sinh có thể nhầm lẫn khi việc sử dụng cấu trúc Enough, cũng như dùng cấu trúc này chưa phù hợp với ngữ cảnh. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp ba cấu trúc sử dụng Enough với ba loại từ khác nhau, kèm theo những lưu ý trong quá trình sử dụng

Key takeaways

1. Enough nghĩa là gì? Enough vừa là từ hạn đinh, vừa là đại từ, trạng từ trong tiếng Anh có nghĩa là đủ. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như các loại từ đi kèm mà enough sử dụng với cấu trúc khác nhau. 

2. Cấu trúc Enough trong tiếng Anh

 • Cấu trúc Enough với danh từ: Subject (Chủ ngữ) + Verb (Động từ) + Enough + Noun (Danh từ) + FOR Object (Tân ngữ) (nếu có) + to V

 • Cấu trúc Enough với tính từ: Subject (Chủ ngữ) + Verb (Động từ) + Adjective (Tính từ) + Enough + FOR Object (Tân ngữ) (nếu có) + to V

 • Cấu trúc Enough với trạng từ: Subject (Chủ ngữ) + Verb (Động từ) + Adverb (Trạng từ) + Enough + FOR Object (Tân ngữ) (nếu có) + to V

3. Những lưu ý khi sử dụng cấu trúc Enough

 • Lược bỏ các từ: so, very, too, quite, extremely,… trước tính từ hoặc trạng từ/ many, much, a lot of, lots of trước danh từ

 • Lược bỏ cụm “for somebody” trong khi dùng “enough” để nối câu

 • Khi sử dụng enough để nối hai câu thành một, nếu chủ ngữ câu 1 trùng với tân ngữ câu 2 thì khi ghép lại, cần phải bỏ tân ngữ của câu thứ 2.

Enough là gì?

Enough vừa là từ hạn đinh, vừa là đại từ, trạng từ trong tiếng Anh có nghĩa là đủ. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như các loại từ đi kèm mà enough sử dụng với cấu trúc khác nhau. 

Ví dụ:

 • He doesn’t have enough money to buy a new pair of shoes. (Anh ấy không có đủ tiền để mua một đôi giày mới.)

 • This apartment isn’t big enough for they. (Căn hộ này không đủ lớn cho họ.)

 • They didn’t leave early enough to catch the train on time. (Họ đã không đi sớm để bắt tàu đúng giờ.)

Các cách dùng Enough

Công thức Enough với danh từ

Theo từ điển Oxford, nghĩa của Enough khi đi với danh từ là: “used before plural or uncountable nouns to mean ‘as many or as much as somebody needs or wants” – nghĩa: được sử dụng trước danh từ số nhiều hoặc không đếm được để có nghĩa là ‘nhiều hoặc nhiều như ai đó cần hoặc muốn’

Cấu trúc: Subject (Chủ ngữ) + Verb (Động từ) + Enough + Noun (Danh từ) + FOR Object (Tân ngữ) (nếu có) + to V

Ví dụ:

 • Is there enough room for us to stay? (Có đủ chỗ cho chúng tôi ở lại không?)

 • Don’t ask him to do it. He’s got enough problems to solve. (Đừng yêu cầu anh ấy làm điều đó. Anh ấy có đủ vấn đề để giải quyết.)

Cấu trúc Enough với tính từ

Theo từ điển Oxford, nghĩa của Enough khi đi với những cụm tính từ sau là: 

 • “to the necessary degree” – nghĩa là: Ở mức độ cần thiết

 • “to an acceptable degree, but not to a very great degree” – nghĩa: Ở một mức độ có thể chấp nhận được, nhưng không ở mức độ quá lớn

 • “to a degree that you do not wish to get any greater” – nghĩa: đến một mức độ mà bạn không muốn đạt được nhiều hơn

Cấu trúc: Subject (Chủ ngữ) + Verb (Động từ) + Adjective (Tính từ) + Enough + FOR Object (Tân ngữ) (nếu có) + to V

Đọc thêm về tính từ trong tiếng Anh tại bài viết: Tính từ tiếng Anh (Adjective) là gì?

Ví dụ: 

 • We have been in this field long enough to know what we are doing. (Chúng tôi đã làm trong lĩnh vực này đủ lâu để biết chúng tôi đang làm gì.)

 • He’s just not good enough for her to cry this much over. (Anh ấy không đủ tốt để cô ấy phải khóc nhiều như thế này.)

Cấu trúc Enough với trạng từ

Cấu trúc: Subject (Chủ ngữ) + Verb (Động từ) + Adverb (Trạng từ) + Enough + FOR Object (Tân ngữ) (nếu có) + to V

Đọc thêm về trạng từ trong tiếng Anh tại bài viết: 

Ví dụ:

 • They didn’t speak loudly enough for me to listen. (

  Họ không nói đủ lớn để tôi nghe.)

 • They didn’t arrive early enough to meet the celebrity. (Họ đã không đến đủ sớm để gặp người nổi tiếng.)

Những lưu ý khi sử dụng cấu trúc Enough

Lưu ý 1

Lược bỏ các từ: 

 • so, very, too, quite, extremely,… trước tính từ hoặc trạng từ 

 • many, much, a lot of, lots of trước danh từ

Ví dụ câu đúng và câu sai:

Câu gốc

Câu sai

Câu đúng

1. Lisa is very thin. She can become a model. 

Lisa is very thin enough to become a model.

Lisa is thin enough to become a model.

2. The food is very spicy. I can eat it.

The food is very spicy enough to eat.

The food is spicy enough to eat.

3. He is very strong. He can bring this table.

He is very strong enough to bring this table.

He is strong enough to bring this table.

Lưu ý 2

Lược bỏ cụm “for somebody” trong khi dùng “enough” để nối câu

Ví dụ câu đúng và câu sai:

Câu gốc

Câu sai

Câu đúng

1. John is intelligent. He can become a doctor. 

John is intelligent enough for him to become a doctor.

John is intelligent enough to become a doctor (John đủ thông minh để trở thành bác sĩ)

2. I am free. I can visit you tomorrow

I am free enough for me to visit you tomorrow

I am free enough to go visit you tomorrow (Tôi đủ rảnh để đi thăm bạn vào ngày mai)

3. Tom is smart. He is the smartest in his school.

Tom is smart enough for him to be the smartest in his school.

Tom is smart enough to be the smartest in his school (Tom đủ thông minh để trở thành người thông minh nhất trong trường của mình)

Lưu ý 3

Khi sử dụng enough để nối hai câu thành một, nếu chủ ngữ câu 1 trùng với tân ngữ câu 2 thì khi ghép lại, cần phải bỏ tân ngữ của câu thứ 2.

Ví dụ câu đúng và câu sai:

Câu gốc

Câu sai

Câu đúng

1. The coffee is quite hot. I can’t drink it. 

The coffee isn’t cold enough for me to drink it

The coffee isn’t cold enough for me to drink. (Cà phê không đủ lạnh để tôi uống.)

2. This task is very easy. She can finish it.   

This task is easy enough for her to finish it. 

This task is easy enough for her to finish. (Nhiệm vụ này đủ dễ dàng để cô ấy hoàn thành.)

3. She is very lovely. He falls for her. 

She is lovely enough for him to fall for her

She is lovely enough for him to fall for (Cô ấy đủ đáng yêu để anh ấy phải lòng)

Trên đây là những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến các cấu trúc enough, hy vọng người học có thể áp dụng trong quá trình học tiếng Anh của mình. Người học hãy ôn luyện kiến thức này thường xuyên để ghi nhớ lâu và sử dụng phù hợp với ngữ cảnh.

Đọc thêm: