Cấu trúc và cách dùng unless trong tiếng anh

Nếu muốn học tiếng Anh thật tốt hãy học từ những kiến thức cơ bản nhất. Nắm được kiến thức cơ bản thật chắc chắn mới có thể học kiến thức nâng cao. Bài học sau, sẽ giới thiệu về cấu trúc và cách dùng unless trong tiếng Anh, đây là một trong những cấu trúc thông dụng nhất, chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho bạn khi sử dụng tiếng Anh.

1. Cấu trúc và cách dùng unless, if not

Unless được dùng với ý nghĩa phủ định, nó có nghĩa là nếu không. Unless có nghĩa tương đương với if not, nó có thể thay thế cho if not trong một số trường hợp. Vì thế khi học cấu trúc unless chúng ta sẽ học cả if not và ghi nhớ một vài trường hợp không thể thay thế của nó.

Unless và if not được sử dụng trong các câu điều kiện để nói về những tình huống đã không xảy do một tình huống khác. ( Câu điều kiện loại 1)

20497

( Bạn cần phân biệt rõ giữa unless và if not)

 Cấu trúc unless trong thì hiện tại

Unless hoặc if not được sử dụng trong thì hiện tại khi nhắc tới tình huống có thể sẽ không xảy ra ở hiện tại hoặc sắp không xảy ra ở tương lai.

Ví dụ:

Cô ấy will not gain high score in IELTS exam if she does not learn English every day.

= She  will not gain high score in IELTS exam unless she learn English every day.

Dịch nghĩa : Cô ấy sẽ không đạt được điểm số cao trong kỳ thi IELTS nếu cô ấy không học tiếng Anh hàng ngày.

Việc cô ấy không học tiếng anh mỗi ngày sẽ dẫn tới tình huống cô ấy không vượt qua kỳ thi IELS.

2. Trường hợp chỉ sử dụng unless

Chúng ta sử dụng unless trong trường hợp chúng ta đưa ra một ý kiến sau khi đã suy nghĩ kỹ lại. Trong trường hợp này, không được sử dụng if not.

Ví dụ:

Hoa  will not go to the pub tonight – unless her husband want to go.

Dịch nghĩa:

Hoa sẽ không đi đến quán rượu vào đêm nay – trừ khi chồng cô ấy muốn đi.

Lưu ý: Trong văn viết tiếng Anh, khi bạn sử dụng an afterthought (suy nghĩ lại), nó sẽ đi sau dấu gạch ngang.

3. Một số trường hợp không được sử dụng unless

Trong tiếng anh có một số trường hợp chỉ có thể sử dụng if not mà không sử dụng unless, bạn nên ghi nhớ để không mắc những lỗi cơ bản nhất.

Ví dụ:

What will you do if you do not pass this final exam?

Dịch nghĩa: Bạn sẽ làm gì nếu bạn không vượt qua kỳ thi cuối cùng này?

Chúng ta không dùng : What will you do unless you pass this final exam?

Trường hợp số 2: Chúng ta không sử dụng unless đi kèm với would khi diễn tả tình huống không có thực ở hiện tại. (câu điều kiện loại 2)

Ví dụ: Chúng ta dùng :

If it was not raining, they would not stay at home.

Dịch nghĩa: Nếu trời không mưa, họ sẽ không ở nhà.

Chúng ta không dùng :

Unless it was raining, they would not stay at home.

20504

( Unless được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp tiếng Anh)

Trường hợp số 3: Chúng ta không dùng unless cùng would have khi diễn tả tình huống không có thực trong quá khứ. (câu điều kiện loại 3)

Ví dụ:

Chúng ta dùng: If she had not lost my passport, she would have joined the conference in England last week.

Dịch nghĩa: Nếu cô ấy không bị mất hộ chiếu, cô ấy sẽ tham gia hội nghị ở Anh vào tuần trước.

Chúng ta không dùng: Unless she had lost my passport, she would have joined the conference in England last week.

Unless dường như là một cụm từ không quá xa lạ. Nó được sử dụng trong những câu điều kiện. Thành thạo cách sử dụng unless chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong quá trình chinh phục tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt.

Lê Quyên