Câu tường thuật gián tiếp: mệnh lệnh, yêu cầu & đề nghị | EF | Du Học Việt Nam

Tường thuật gián tiếp mệnh lệnh và yêu cầu

Khi chúng ta muốn tường thuật gián tiếp một mệnh lệnh hoặc yêu cầu, chúng ta có thể sử dụng một động từ như  ‘tell’ với một mệnh đề -to: He told me to go away. Mẫu câu là động từ + gián tiếp túc từ + mệnh đề -to. Gián tiếp túc từ là người được nói đến. Các động từ khác được sử dụng để tường thuật gián tiếp các mệnh lệnh và yêu cầu theo cách này là: command, order, warn, ask, advise, invite, beg, teach, & forbid.

Ví Dụ

Tường thuật trực tiếp

Tường thuật gián tiếp

The doctor said to me, “Stop smoking!”.

The doctor told me to stop smoking.

“Get out of the car!” said the policeman.

The policeman ordered him to get out of the car.

“Could you please be quiet,” she said.

She asked me to be quiet.

The man with the gun said to us, “Don’t move!”

The man with the gun warned us not to move.

Túc từ yêu cầu for

Túc từ yêu cầu for trong câu tường thuật dùng mẫu câu “asked for” + túc từ.

Ví Dụ

Tường thuật trực tiếp

Tường thuật gián tiếp

“Can I have an apple?”, she asked.

She asked for an apple.

“Can I have the newspaper, please?”

He asked for the newspaper.

“May I have a glass of water?” he said.

He asked for a glass of water.

“Sugar, please.”

She asked for the sugar.

“Could I have three kilos of onions?”

He asked for three kilos of onions.

Sự đề nghị

Đề xuất thường được tường thuật gián tiếp nhất là sử dụng những động từ như suggest, insist, recommend, demand, request, và propose theo sau mệnh đề -that. ‘That’ và ‘should’ là tùy chọn trong các mệnh đề này, như được trình bày trong hai ví dụ đầu tiên bên dưới. Lưu ý rằng suggest, recommend, và propose cũng có thể được theo sau bởi một gerund để loại bỏ đối tượng gián tiếp (người nhận đề xuất) và vì vậy làm cho đề xuất lịch sự hơn. Việc sử dụng gerund này được minh họa trong ví dụ thứ tư và thứ năm bên dưới.

Ví Dụ

Tường thuật trực tiếp

Tường thuật gián tiếp

She said, “Why don’t you get a mechanic to look at the car?”

She suggested that I should get a mechanic to look at the car. OR
She suggested I should get a mechanic to look at the car. OR
She suggested that I get a mechanic to look at the car.OR
She suggested I get a mechanic to look at the car.

“Why don’t you go to the doctor?” he said.

He suggested I go to the doctor. OR
He suggested that I go to the doctor. OR
He suggested I should go to the doctor.OR
He suggested that I should go to the doctor.

“It would be a good idea to see the dentist”, said my mother.

My mother suggested I see the dentist.

The dentist said, “I think you should use a different toothbrush”.

The dentist recommended using a different toothbrush.

You said, “I don’t think you have time to see the dentist this week.”

You suggested postponing my visit to the dentist.

I said, “I don’t think you should see the dentist this week.”

I suggested postponing your visit to the dentist.

My manager said, “I think we should examine the budget carefully at this meeting.”

My manager proposed that we examine the budget carefully at the meeting.

“Why don’t you sleep overnight at my house?” she said.

She suggested that I sleep overnight at her house.