Chỉ định thầu rút gọn là gì? Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Đấu thầu là việc lựa mua một nhà thầu để thực hiện triển khai, một công việc hoặc cung cấp một dịch vụ cụ thể mang sử dụng nguồn ngân sách từ quốc gia. Trong một số trường hợp thì cơ quan hoặc tổ chức mang thẩm quyền mang thể lựa mua ra một nhà thầu bằng hình thức là chỉ định thầu. Vậy chỉ định thầu rút gọn là gì? Quy trình chỉ định thầu rút gọn. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu ở bài viết dưới đây:

Chỉ định thầu rút gọn là gì?

Chỉ định thầu là một hình thức để lựa mua nhà thầu quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013, do thủ tục lựa mua nhà thầu đơn thuần và thời kì thực hiện ngắn nên nhiều chủ đầu tư mong muốn được vận dụng hình thức này để đẩy nhanh tiến độ của gói thầu hoặc dự án và làm giảm bớt rủi ro cho chủ đầu tư như. Sở hữu một nhà thầu tham gia nên sắp như ko mang kiến nghị trong việc đấu thầu, sơ sót lúc tổ chức đó lựa mua nhà thầu do thủ tục lựa mua đơn thuần.

Chỉ định thầu rút gọn là một hình thức lựa mua một nhà thầu để thực hiện những gói thầu về tậu sắm hàng hóa hoặc thực hiện việc thi công trong trường hợp bất khả kháng liên quan tới những vấn đề như thiên tai, địch họa; hoặc những gói thầu là bí mật của quốc gia, gói thầu khoa học mang tính bí mật hoặc gói thầu tư vấn đặc trưng.

Lúc nào chỉ định thầu rút gọn

Trường hợp: Chỉ định thầu đối với nhà thầu

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về chỉ định thầu đối với nhà thầu được vận dụng trong những trường hợp sau:

 • Những gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý một cách kịp thời những hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng hoặc những gói thầu cần thực hiện để đảm bảo bí mật của quốc gia…
 • Gói thầu mang tính cấp bách cần triển khai để nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia và hải đảo;
 • Gói thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn hoặc tậu sắm hàng hóa phải tậu từ nhà thầu đã được thực hiện trước đó do phải đảm bảo tính tương thích về khoa học và bản quyền mà ko thể tậu được từ nhà thầu khác; gói thầu mang tính chất nghiên cứu, thử nghiệm hoặc tậu bản quyền sở hữu trí tuệ;
 • Gói thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn lập những báo cáo nghiên cứu tính khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế về kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển mua lúc tác giả mang toàn bộ điều kiện năng lực theo quy định pháp luật…
 • Gói thầu di dời những công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công việc phóng thích mặt bằng hoặc gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công công trình xây dựng;
 • Gói thầu cung cấp những sản phẩm, dịch vụ công, gói thấu mang giá trị gói thầu trong hạn mức được vận dụng chỉ định thầu theo quy định, cụ thể:

Căn cứ theo Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về gói thầu mang giá trị trong hạn mức được vận dụng chỉ định thầu như sau:

 • Ko quá mức 500.000.000 đồng đối với gói thầu cung cấp những dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công;
 • Ko quá mức 1.000.000.000 đồng đối với gói thầu thực hiện việc tậu sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, tậu thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;
 • Ko quá mức 100.000.000 đồng đối với gói thầu thuộc dự toán tậu sắm thường xuyên.

Trường hợp: Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 chỉ định thầu đối với nhà đầu tư sẽ được vận dụng trong những trường hợp sau đây:

 • Chỉ mang một nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án;
 • Chỉ mang một nhà đầu tư mang toàn bộ năng lực khả năng thực hiện do liên quan tới sở hữu trí tuệ, bí mật thương nghiệp, khoa học hoặc thu xếp về vốn;
 • Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án khả thi và tính hiệu quả cao nhất theo quy định.

chỉ định thầu rút gọn là gì

Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Đối với gói thầu khắc phục hoặc hạn chế hậu quả

Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc thực hiện để xử lý kịp thời hậu quả do sự cố bất khả kháng gây ra;

Gói thầu cần thực hiện để đảm bảo bí mật của quốc gia;

Gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây những nguy hại trực tiếp tới tính mệnh, sức khỏe và tài sản của cùng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để ko tương tác nghiêm trọng tới công trình ngay lập tức kề;

Gói thầu để tậu thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai về công việc phòng, chống dịch bệnh trong những trường hợp cấp bách, trừ gói thầu cần thực hiện để đảm bảo bí mật của quốc gia

Tất cả những trường hợp trên cần thực hiện theo những bước sau đây:

– Bước 1: Chủ đầu tư quản lý gói thầu và lựa mua nhà thầu thích hợp nhất

Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp sẽ mang trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao nhiệm vụ cho nhà thầu mang toàn bộ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện ngay gói thầu.

– Bước 2: Hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu trong vòng 15 ngày

Trong thời kì là 15 ngày kể từ ngày được giao thầu, những bên sẽ phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị hợp đồng và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó hợp đồng phải xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời kì để thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được là gì và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện nội dung hợp đồng.

– Bước 3: Phê duyệt kết quả và ký phối hợp đồng

Trên cơ sở kết quả thương thảo những nội dung trong hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp sẽ mang trách nhiệm để quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký phối hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

– Bước 4: Thực hiện nghiệm thu gói thầu và hoàn thành việc thanh lý hợp đồng

Đối với gói thầu trong hạn mức

Đối với gói thầu trong hạn mức cần thực hiện theo những bước cụ thể sau đây:

– Bước 1: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu đã được lựa mua

Bên mời thầu sẽ căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo nội dung hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định mang toàn bộ năng lực và kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

– Bước 2: Tiến hành thương thảo và hoàn thiện hợp đồng

Nội dung dự thảo trong hợp đồng bao gồm những yêu cầu về phạm vi thực hiện, thời kì thực hiện, nội dung những công việc cần thực hiện, chất lượng đảm bảo công việc cần đạt được và những nội dung cấp thiết khác tùy theo sự thảo thuận hai bên.

Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu sẽ được đề xuất chỉ định thầu tiến hành thương thảo hoàn thiện hợp đồng để làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa mua nhà thầu và thực hiện ký phối hợp đồng.

– Bước 3: Ký phối hợp đồng

Hợp đồng ký kết giữa những bên sẽ phải thích hợp với những quyết định phê duyệt kết quả lựa mua của nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và những tài liệu liên quan khác trong hợp đồng.

Hai bên sẽ tiến hành ký phối hợp đồng theo quy định.

Trả lời một số câu hỏi về chỉ định thầu rút gọn

Luật Hùng Sơn – chuyên tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp xin trả lời một số câu hỏi liên quan tới chỉ định thầu rút gọn.

Chỉ định thầu rút gọn mang cần hồ sơ yêu cầu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ – CP quy định thì chỉ định thầu rút gọn sẽ ko cần phải lập hồ sơ yêu cầu như chỉ định thầu thông thường mà theo đó phải thực hiện gửi cho bên nhà thầu dự thảo hợp đồng, trong đó hợp đồng phải xác định yêu cầu về phạm vi công việc, nội dung công việc cần thực hiện, thời kì để thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo cũng như hoàn thiện hợp đồng.

Chỉ định thầu rút gọn mang phải đăng báo ko?

Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu thầu quy định đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm những bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa mua nhà thầu; ký phối hợp đồng.

Theo đó, kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

Việc đăng tải thông tin kết quả lựa mua nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Căn cứ theo

Trường hợp, tổ chức tự thực hiện việc đăng tải những thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, những tổ chức sẽ tự phải chịu trách nhiệm đăng tải thông tin và phải đảm bảo thời khắc tự đăng tải thông tin ko được muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức ban hành văn bản.

Trường hợp, cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu thì thời hạn để Báo đấu thầu nhận được thông tin ko được muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ tổ chức ban hành văn bản. Những thông tin này sẽ được đăng tải lên 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

Thời kì chỉ định thầu rút gọn trong bao lâu?

Thời kì để thực hiện việc chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu của tổ chức tới ngày ký phối hợp đồng ko quá 45 ngày.

Trường hợp đối với những gói thầu mang quy mô to, phức tạp thì thời kì sẽ ko quá 90 ngày.

Chỉ định thầu rút gọn mang cần thành lập tổ chuyên gia ko?

Căn cứ theo Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ – CP quy định thì dựa trên cơ sở kết quả thương thảo của hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp sẽ mang trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và thực hiện việc ký phối hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

Như vậy, việc ký phối hợp đồng sẽ được duyệt và thực hiện theo thẩm quyền của những chủ thể bao gồm: chủ đầu tư, cơ quan trực tiếp sẽ mang trách nhiệm quản lý gói thầu mà ko nhắc tới thẩm quyền cũng như trách nhiệm của tổ chuyên gia. Theo đó mang thể hiểu chỉ định thầu rút gọn ko cần phải thành lập tổ chuyên gia.

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài cần lưu ý những gì?

Trên đây là quy trình chỉ định thầu rút gọn được Luật Hùng Sơn được cập nhật mới nhất. Chỉ định thầu rút gọn là gì? Quy trình chỉ định thầu rút gọn đã được chúng tôi liệt kê toàn bộ ở trên. Hy vọng bài viết này cung cấp tới quý khách những thông tin thật sự hữu ích. Nếu còn bất kỳ vướng mắc khó khăn nào cần phải trả lời hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số tổng đài: 1900 6518 để được tương trợ.

Trả lời