CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN EY VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (BRANCH OF EY CONSULTING VIETNAM JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY) Hồ sơ công ty Việt Nam – địa chỉ, địa chỉ liên hệ, chủ

7020 (Chính)

Hoạt động tư vấn quản lý

Chi tiết:
– Dịch vụ tư vấn quản lý cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cụ thể:
– Dịch vụ tư vấn quản lý chung;
– Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính;
– Dịch vụ tư vấn quản lý tiếp thị;
– Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực;
– Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất;
– Dịch vụ quan hệ cộng đồng;
– Dịch vụ tư vấn quản lý khác;
– Dịch vụ tư vấn đầu tư
(CPC 865)
(Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).