Tìm hiểu Chi phí chung trong chi phí Gián tiếp của dự toán xây dựng – Phần mềm dự toán dự thầu GXD

Tìm hiểu Mức giá chung trong giá thành Gián tiếp của dự toán xây dựng

Học đi bạn, giỏi thì lương sẽ cao, bạn được nể trọng.

1. Theo thông tư 09/2019/TT-BXD: Mức giá chung (C) là 1 nội dung giá thành thuộc Mức giá Gián tiếp (GT). Mức giá chung gồm: Mức giá quản lý chung của doanh nghiệp, giá thành quản lý, điều hành gia công tại công trường xây dựng, giá thành bảo hiểm cho người lao động do người sử dụng lao động nộp.

2. Mức giá chung là kinh nghiệm xây dựng được đúc kết lại.

3. Vì sao lại nói là kinh nghiệm xây dựng được đúc kết lại? Chúng ta cùng xem hình minh họa nhé: – Hình 1: Mức giá trực tiếp T = VL+NC+M tính cụ thể, tính riêng cho từng công việc trong bảng dự toán – Hình 2: Ko tính riêng công việc nước uống trong bảng dự toán – Hình 3: Ko với riêng công việc điều hành trong bảng dự toán – Hình 4: Họp. Ko với dòng công việc họp riêng trong bảng dự toán

2+3+4 ko riêng từng dòng, là bởi vì: Ghi chép nước uống, điều hành, họp… tính giá thành lắt nhắt, yếu tố từng ly từng khoản vậy thì với mà chết mệt. Công trình kéo dài, mỗi công trình đều tính thế thì chết.

Chi phí trực tiếp tính cho từng đầu việc

Trả lời