Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng từ 15/10/2021

Theo đó, bảng 1.1 về định mức mức giá quản lý dự án đầu tư xây dựng từ ngày 15/10/2021:

hinh 2

Ghi chú:

– Tầm giá quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 chưa bao gồm mức giá dự phòng.

– Tầm giá quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 chưa bao gồm mức giá để chủ đầu tư trực tiếp thực hiện công việc thẩm định (ko thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và thẩm định dự toán xây dựng. Tầm giá để chủ đầu tư trực tiếp thẩm định những công việc trên xác định bằng 80% mức giá thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư này và bổ sung thêm vào nguồn mức giá quản lý dự án.

– Tầm giá quản lý dự án của dự án đầu tư xây dựng công trình hàng ko xác định theo định mức mức giá của loại công trình dân dụng.

Hướng dẫn ứng dụng định mức mức giá quản lý dự án đầu tư xây dựng:

– Tầm giá quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 1.1) nhân với mức giá xây dựng và mức giá thiết bị (chưa sở hữu thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án.

– Tầm giá quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng dự toán công trình xác định theo định mức tỷ lệ (%) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính mức giá quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với mức giá xây dựng và thiết bị (chưa sở hữu thuế giá trị gia tăng trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng dự toán công trình.

– Tầm giá quản lý dự án của những dự án đầu tư xây dựng trên biển; trên đảo; dự án trải dài dọc theo tuyến biên giới trên đất ngay lập tức, dự án tại xã sở hữu điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù khó khăn (vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới, xã an toàn khu; những thôn bản đặc thù khó khăn) theo quy định của Chính phủ xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 và điều chỉnh với hệ số ok= 1,35. Tầm giá quản lý dự án của dự án trải dài theo tuyến trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên hoặc dự án gồm những công trình riêng biệt được xây dựng trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau thì xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 và điều chỉnh với hệ số ok=1,1.

– Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc sở hữu đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, mức giá quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 và điều chỉnh với hệ số ok=0,8.

– Trường hợp mức giá thiết bị chiếm tỷ trọng ≥ 50% tổng mức giá xây dựng và thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt thì điều chỉnh định mức mức giá quản lý dự án với hệ số ok = 0,8.

– Trường hợp dự án được quản lý theo những dự án thành phần trong đó mỗi dự án thành phần sở hữu thể vận hành, khai thác sử dụng độc lập hoặc được phân kỳ đầu tư để thực hiện thì mức giá quản lý dự án xác định riêng theo quy mô của từng dự án thành phần.

Thông tư này sở hữu hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Trung Tài

Leave a Reply