Chinese Coins

Inscript
Pinyin
Special

Years cast
Emperor


平通宝
tai ping
tong bao
li script

976-989

Tai
Zong

至道元宝
zhi dao yuan bao

running script

995-997
Tai
Zong

景德元宝

jing de yuan bao

regular script

1004-1007

Zhen Zong

样符元宝
xiang
fu yuan bao

regular script

1008-1016
Zhen Zong

天禧通宝

tian xi tong bao

regular script

1017-1022
Zhen Zong

天圣元宝
tian sheng
yuan bao

regular script
1023-1031

Ren Zong

明道元宝

ming dao yuan
bao

regular script

1032-1033
Ren Zong

皇宋通宝

huang song tong
bao

seal script

1039-1054
Ren Zong

至和通宝
zhi he tong bao

regular script

1054-1055
Ren Zong

至和通宝
zhi he tong bao

seal script
1054-1055

Ren Zong

嘉祐通寳

jia you tong bao

seal script

1056-1063
Ren Zong

治平元宝
zhi ping yuan bao

seal script
1064-1067
Ying Zong

治平元宝

zhi ping yuan
bao

regular script

1064-1067

Ying Zong

治平通宝
zhi ping tong bao

seal script

1064-1067

Ying Zong

熙宁元宝

xi ning yuan bao

regular script

1068-1077
Shen Zong

熙宁元宝

xi ning yuan bao

seal script

1068-1077
Shen Zong

熙宁重宝
xi ning zhong bao

seal script,
large cash coin

1071-1077

Shen Zong

熙宁重宝
xi ning zhong bao

regular
script, large cash coin
1071-1077
Shen Zong

元丰通宝

yuan feng tong
bao

running script
with engraving

1078-1085
Shen Zong

元丰通宝
yuan feng tong bao

seal script

1078-1085
Shen Zong

元祐通寳

yuan you tong
bao

seal script
1086-1093
Zhe Zong

元祐通寳
yuan you tong bao

seal script,
large cash coin

1086-1093
Zhe Zong

元祐通寳
yuan you tong bao

running style

1086-1093
Zhe Zong

绍圣元宝

shao sheng yuan
bao

seal script
1094-1097
Zhe Zong

绍圣元宝
shao sheng yuan
bao

seal script,
large cash coin

1094-1097
Zhe Zong

绍圣元宝
shao sheng yuan
bao

running script

1094-1097
Zhe Zong

元符通宝
yuan fu tong bao

seal script

1098-1100

Zhe Zong

圣宋元宝
sheng
song yuan bao

seal script
1101-1106

Hui Zong

圣宋元宝

sheng song yuan
bao

running script
1101-1106
Hui Zong

崇宁重宝

chong ning zhong
bao

10 Cash, li
script

1102 – 1106
Hui Zong

崇宁重宝

chong ning zhong
bao

10 Cash with
engraving

1102 – 1106
Hui Zong

大观通宝

da guan tong bao

slender gold
script

1107-1110
Hui Zong

政和通宝

zheng he
tong bao

seal script

1111-1117
Hui Zong

宣和通宝

xuan he tong bao

seal script
1119-1125
Hui Zong