Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN

Học trò, sinh viên mang hoàn cảnh khó khăn theo học tại những trường đại học (hoặc tương tiên tiến học), cao đẳng, trung cấp giỏi và tại những hạ tầng tập huấn nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

1. Học trò, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại ko mang khả năng lao động.

2. Học trò, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong những đối tượng:
– Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
– Hộ gia đình mang mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

3. Học trò, sinh viên mà gia đình gặp trắc trở về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoán vị, dịch bệnh trong thời kì theo học mang xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi trú ngụ.

II. PHƯƠNG THỨC CHO VAY

1. Việc cho vay đối với học trò, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và mang trách nhiệm trả nợ Nhà băng Chính sách xã hội. Trường hợp học trò, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại ko mang khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Nhà băng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.

2. Giao Nhà băng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với học trò, sinh viên.

III. MỨC VỐN CHO VAY

Mức vốn cho vay tối đa là 11.000.000 đồng/năm/học trò, sinh viên.

IV. LÃI SUẤT CHO VAY

Lãi suất cho vay ưu đãi 0,65%/tháng, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay.

V. THỜI HẠN CHO VAY

1. Thời hạn cho vay là khoảng thời kì được tính từ ngày đối tượng được vay vốn khởi đầu nhận vốn vay cho tới ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong hợp đồng tín dụng. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

2. Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời kì tính từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay trước hết cho tới ngày học trò, sinh viên kết thúc khoá học, kể cả thời kì học trò, sinh viên được những trường cho phép nghỉ học mang thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu mang). Thời hạn phát tiền vay được chia thành những kỳ hạn phát tiền vay do Nhà băng Chính sách xã hội quy định hoặc thoả thuận với đối tượng được vay vốn.

 3. Thời hạn trả nợ là khoảng thời kì tính từ ngày đối tượng được vay vốn trả món nợ trước hết tới ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Đối với những chương trình tập huấn mang thời kì tập huấn ko quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay, đối với những chương trình tập huấn khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Thời hạn trả nợ được chia thành những kỳ hạn trả nợ do Nhà băng Chính sách xã hội quy định.

VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ VAY VỐN

Bước 1: SV liên hệ Phòng Công việc HSSV để được hướng dẫn làm Giấy xác nhận gửi về địa phương cho gia đình.

Bước 2: Người vay của gia đình (chủ hộ) liên hệ địa phương để gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV), viết Giấy đề nghị vay vốn kèm Giấy xác nhận của nhà trường gửi cho Tổ TK&VV.

Bước 3: Tổ TK&VV tiến hành họp Tổ để bình xét cho vay, rà soát những yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Sau đó lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH, kèm theo Giấy đề nghị vay vốn, Giấy xác nhận của nhà trường trình UBND cấp xã/tương đương xác nhận.

Bước 4: Sau lúc mang xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã/tương đương, Tổ TK&VV gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn cho NHCSXH để làm thủ tục phê duyệt cho vay.

Bước 5: Sau lúc phê duyệt, NHCSXH lập thông tin cho vay gửi UBND cấp xã/tương đương, UBND cấp xã/tương đương thông tin cho Tổ TK&VV và người vay tới điểm giao dịch sắp nhất để nhận tiền vay.
 

Học trò, sinh viên mang hoàn cảnh khó khăn theo học tại những trường đại học (hoặc tương tiên tiến học), cao đẳng, trung cấp giỏi và tại những hạ tầng tập huấn nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:1. Học trò, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại ko mang khả năng lao động.2. Học trò, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong những đối tượng:- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.- Hộ gia đình mang mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.3. Học trò, sinh viên mà gia đình gặp trắc trở về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoán vị, dịch bệnh trong thời kì theo học mang xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi trú ngụ.1. Việc cho vay đối với học trò, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và mang trách nhiệm trả nợ Nhà băng Chính sách xã hội. Trường hợp học trò, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại ko mang khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Nhà băng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.2. Giao Nhà băng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với học trò, sinh viên.Mức vốn cho vay tối đa là 11.000.000 đồng/năm/học trò, sinh viên.Lãi suất cho vay ưu đãi 0,65%/tháng, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay.1. Thời hạn cho vay là khoảng thời kì được tính từ ngày đối tượng được vay vốn khởi đầu nhận vốn vay cho tới ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong hợp đồng tín dụng. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.2. Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời kì tính từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay trước hết cho tới ngày học trò, sinh viên kết thúc khoá học, kể cả thời kì học trò, sinh viên được những trường cho phép nghỉ học mang thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu mang). Thời hạn phát tiền vay được chia thành những kỳ hạn phát tiền vay do Nhà băng Chính sách xã hội quy định hoặc thoả thuận với đối tượng được vay vốn.3. Thời hạn trả nợ là khoảng thời kì tính từ ngày đối tượng được vay vốn trả món nợ trước hết tới ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Đối với những chương trình tập huấn mang thời kì tập huấn ko quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay, đối với những chương trình tập huấn khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Thời hạn trả nợ được chia thành những kỳ hạn trả nợ do Nhà băng Chính sách xã hội quy định.Bước 1: SV liên hệ Phòng Công việc HSSV để được hướng dẫn làm Giấy xác nhận gửi về địa phương cho gia đình.Bước 2: Người vay của gia đình (chủ hộ) liên hệ địa phương để gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV), viết Giấy đề nghị vay vốn kèm Giấy xác nhận của nhà trường gửi cho Tổ TK&VV.Bước 3: Tổ TK&VV tiến hành họp Tổ để bình xét cho vay, rà soát những yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Sau đó lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH, kèm theo Giấy đề nghị vay vốn, Giấy xác nhận của nhà trường trình UBND cấp xã/tương đương xác nhận.Bước 4: Sau lúc mang xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã/tương đương, Tổ TK&VV gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn cho NHCSXH để làm thủ tục phê duyệt cho vay.Bước 5: Sau lúc phê duyệt, NHCSXH lập thông tin cho vay gửi UBND cấp xã/tương đương, UBND cấp xã/tương đương thông tin cho Tổ TK&VV và người vay tới điểm giao dịch sắp nhất để nhận tiền vay.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính