Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hà Nội – Cổng Giao Tiếp Điện Tử

Hoạt động cho vay

Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thành xã triển khai hoạt động tiêu khiển cho vay vốn từ tài chính hoạt động tiêu khiển, đơn cử :
– Đối tượng :

Chủ đầu tư thuộc đối tượng cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải đáp ứng những điều kiện sau:

+ Mang dự án Bất Động Sản thuộc hạng mục nghành đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư tăng trưởng địa phương TP.HN .
+ Ko là tổ chức con của Quỹ đầu tư tăng trưởng địa phương .
+ Chủ đầu tư là pháp nhân mang năng lượng pháp luật dân sự theo lao lý của pháp lý .
– Điều kiện :
+ Chủ đầu tư thuộc đối tượng người tiêu dùng cho vay theo lao lý .
+ Dự án vay vốn được Quỹ đầu tư tăng trưởng địa phương thẩm định và thẩm định, nhìn nhận là dự án Bất Động Sản mang hiệu suất cao, chủ đầu tư mang năng lực trả được nợ vay .
+ Dự án vay vốn tuân thủ lao lý của pháp lý đầu tư .
+ Chủ đầu tư sắm bảo hiểm gia tài tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tiêu khiển hợp pháp tại Nước Ta so với gia tài bảo vệ tiền vay thuộc đối tượng người tiêu tiêu dùng buộc phải sắm bảo hiểm .
– Thời hạn cho vay :
Quỹ đầu tư quyết định hành động thời hạn cho vay so với từng dự án Bất Động Sản trên cơ sở vật chất hiệu quả thẩm định và thẩm định, năng lực tịch thu vốn của dự án Bất Động Sản, năng lực trả nợ của chủ đầu tư nhưng tối đa là 15 năm. Trường hợp cho vay vượt quá thời hạn cho vay tối đa theo vừa nêu, Quỹ đầu tư thẩm định và thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hành động .
– Lãi suất cho vay : Theo khung lãi suất vay cho vay do Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thành xã phát hành cho từng thời kỳ ; Ko đổi khác trong hàng loạt thời hạn cho vay ( lúc bấy giờ là 5,96 % / năm ) .
– Giới hạn cho vay :
+ Giới hạn cho vay so với một dự án Bất Động Sản tại thời kì giải ngân cho vay ko vượt quá 20 % vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư được ghi trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính sắp nhất tại thời kì giải ngân cho vay vốn .

 

+ Tổng mức dư nợ cho vay so với một người sắm của Quỹ đầu tư tăng trưởng địa phương ko được vượt quá 25 % vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính sắp nhất tại thời kì giải ngân cho vay vốn .
+ Đối với một dự án Bất Động Sản, trường hợp Quỹ vừa cho vay vừa đầu tư thì tổng số lượng giới hạn đầu tư và cho vay tại thời kì giải ngân cho vay ko vượt quá 30 % vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính sắp nhất tại thời kì giải ngân cho vay vốn .
+ Đối với dự án Bất Động Sản sử dụng tài chính của những nhà tương trợ vốn quốc tế mang pháp luật về số lượng giới hạn cho vay khác với pháp luật của Nghị định này thì triển khai theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết với nhà tương trợ vốn .
– Bảo đảm tiền vay :
Tùy thuộc vào từng dự án Bất Động Sản đơn cử, Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thành xã xem xét, lựa chọn một, 1 số ít hoặc tổng thể những giải pháp bảo vệ tiền vay sau :
+ Cầm cố, thế chấp nhà băng gia tài của chủ đầu tư hoặc bên thứ 3 ;
+ Thế chấp bằng gia tài hình thành trong tương lai của dự án Bất Động Sản vay vốn ;
+ Bảo lãnh vay vốn của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoặc tổ chức triển khai mang công dụng bảo lãnh tín dụng trả tiền ;
+ Những giải pháp bảo vệ tiền vay khác tương thích với pháp luật của pháp lý hiện hành. Trường hợp cho vay ko mang, ko đủ bảo vệ tiền vay do Ủy Ban Nhân Dân Thành xã quyết định hành động .
– Thẩm quyền quyết định hành động cho vay :
+ Quỹ đầu tư tăng trưởng địa phương quyết định hành động so với dự án Bất Động Sản cho vay mang trị giá ko quá 15 % vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính sắp nhất tại thời kì quyết định hành động cho vay .
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động so với dự án Bất Động Sản cho vay mang trị giá to hơn mức trên 15 % vốn chủ sở hữu của Quỹ .
– Cho vay hợp vốn :

+ Quỹ được làm đầu mối hoặc tham gia cho vay hợp vốn với những Quỹ đầu tư phát triển địa phương khác, với tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác để cho vay dự án.

+ Dự án cho vay phải thuộc đối tượng người tiêu dùng cho vay của những Quỹ đầu tư tăng trưởng địa phương tham gia, đồng thời phân phối những điều kiện kèm theo cho vay và số lượng giới hạn cho vay theo lao lý nêu trên này .
+ Việc cho vay họp vốn được triển khai theo hợp đồng ký kết giữa những bên, trong đó nêu rõ điều kiện kèm theo, lao lý cho vay, thẩm quyền cho vay, việc xử lỷ rủi ro đáng tiếc theo lao lý .
+ Lãi suất cho vay do những bên tham gia cho vay quyết định hành động, được ghi trong hợp đồng và ko thấp hơn mức lãi suất vay cho vay tối thiểu của từng Quỹ đầu tư tăng trưởng địa phương .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính