NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP doc – Tài liệu text

NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (913.19 KB, 94 trang )

CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP
Nhu cầu vốn
DN từ đâu?
Cách xác định
chuẩn xác số
tiền DN cần
vay
Phương thức
cho vay với
KHDN
Hướng dẫn
KH thủ tục
vay vốn tại
NH
Mục tiêu
3.1 Khái quát hoạt động cho vay của
NHTM

3.1.1 Khái niệm về cho vay:
Cho vay là một hình thức cấp tín dụng,
theo đó những tổ chức tín dụng ủy quyền
khách hàng một khoản tiền để sử dụng
vào mục đích và thời hạn nhất định theo
thỏa thuận với nguyên tắc mang hoàn trả cả
gốc và lãi
3.2 Quy định pháp lý về cho vay
Quy định
của NHTW
Nguyên tắc cho vay
Điều kiện đi vay

Thời hạn cho vay
Nguyên tắc đi vay
Sử dụng vốn
đúng mục
đích đã thỏa
thuận
Hoàn trả nợ gốc
và lãi đúng hạn
Xét duyệt cho vay, rà soát kiểm soát
4
Đối tượng cho vay
1
Đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay
2
Hợp đồng tín dụng
3
Thời hạn cho vay
5
Điều kiện cho vay
Đối tượng đi vay
Pháp nhân và Tư nhân:

Sở hữu năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự

Mục đích đi vay hợp pháp

Đảm bảo khả năng trả nợ

Sở hữu phương án kinh doanh khả thi
Tổ chức:


Pháp nhân là DN quy định trong điều 94 bộ Luật dân
sự
(1) Thực hiện rà soát theo kỳ hạn nhất định
(2) Xem xét cụ thể đặc điểm của khoản vay
(3) Theo dõi tình trạng khoản vay to nhất
(4)Tăng cường lịch theo dõi, giám sát lúc nền kinh tế bất ổn
(5) Nhận diện và xử lý kịp thời đối với những khoản vay mang vấn đề
Nguyên tắc kiểm soát
Căn cứ xác định thời hạn cho vay

(1) Đặc điểm và chu kỳ hoạt động tương ứng
với những nghiệp vụ KD của KH vay vốn

(2) Đặc điểm đối tượng vay vốn và mục đích
vay vốn

(3)Thời kì hoàn trả, phương án đầu tư

(4)Khả năng cân đối vốn đầu tư vay của NH

(5) Tác động của nhân tố khác
Giấy đề nghị vay vốn
Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của
khách hàng
Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch trả
nợ, dự án đầu tư
Con số tài chính kỳ sắp nhất
Giấy tờ liên quan tới TS thế chấp, cầm cố,
bảo lãnh

Những giấy tờ khác mang liên quan
Hồ sơ vay vốn
Cho vay ngắn hạn với doanh nghiệp

Những khoản nợ phải trả cho người bán

Những khoản ứng trước của người tìm

Thuế và những khoản phải nộp nhà nước

Những khoản phải trả công viên chức

Những khoản phải trả khác

Vay ngắn hạn nhà băng
3.4 Phương pháp cho vay
Cho vay theo món
Mỗi lần vay, KH và NH
thực hiện thủ tục vay
vốn cần thiết và ký kết
hợp đồng tín dụng
Cho vay theo hạn mức
tín dụng
KH và NH xác định,
thỏa thuận một hạn mức
tín dụng duy trì trong
một thời kì nhất định
3.4.1 Cho vay theo món

Đặc điểm: KH xin vay món nào làm hồ sơ

món đó

Phòng ban tín dụng xem xét và phân tích đối với
từng hồ sơ cụ thể

Tổng số tiền cho vay = Tổng nhu cầu vốn-
VCSH – vốn khác

Lãi tiền vay = Số tiền vay x thời hạn x lãi suất
3/21/14GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH13
Đối tượng ứng dụng

Khách hàng ko vay thường xuyên

Vay thường xuyên nhưng chưa đủ tín nhiệm

Cho vay vốn lưu động, cho vay bù đắp thiếu
hụt tài chính…

Vận dụng cho vay Dài hạn và dự án

Sở hữu tài sản đảm bảo
3/21/14GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH14
3.4.2 Cho vay theo HMTD

Đặc điểm: Một hồ sơ mang thể tiêu dùng xin vay cho nhiều món vay

Hạn mức tín dụng được định tức là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong
một thời kì nhất định mà nhà băng và khách hàng đã thoả thuận trong hợp
đồng tín dụng

3/21/14GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH15
Nhu cầu
vốn vay to
nhất
=
CPSX cần
thiết
– VCSH – VỐn khác
Vòng quay
VLĐ

KH mang nhu cầu vay vốn thường xuyên

KH mang đặc điểm SXKD, luân chuyển vốn
ko thích hợp với cho vay theo món

Ko yêu cầu đảm bảo tín dụng
3/21/14GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH16
Đối tượng ứng dụng
Cách xác định hạn mức tín dụng

Bước 1 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng tài sản.

Bước 2 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của vốn đầu tư.

Bước 3 : Xác định hạn mức tín dụng theo công thức sau :
Hạn mức tín dụng = Nhu cầu vốn lưu động – vốn chủ sở hữu tham gia – vốn khác.

Trong đó : Nhu cầu vốn lưu động = trị giá tài sản lưu động – nợ ngắn hạn phi nhà băng (1) – Nợ
dài hạn mang thể sử dụng (2)

(1) gồm : Phải trả người bán, Phải trả công viên chức, Phải trả khác
(2) Chính là trị giá tài sản lưu động do nguồn dài hạn tài trợ.
3/21/14GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH17
Phân biệt cho vay theo món
và cho vay luân chuyển
Nội dung Cho vay theo HMTD Cho vay theo món
Khái niệm -Cho vay theo hạn mức tín
dụng ( HMTD) là hình thức
cấp tín dụng của NHTM mà
theo đó, KH chỉ việc làm 1
bộ hồ sơ để vay trong 1 kì
nhất định với mức tín dụng
mà KH và NH đã thoả thuận.
– Cho vay từng lần (từng món) là
hình thức cấp TD của NHTM mà
theo đó làm 1 bộ hồ sơ vay 1 lần
nhất định với mức TD NH và KH
thoả thuận.
Cách lập hồ

– Người vay chỉ lập hồ sơ 1
lần cho nhiều khoản vay,
nhà băng cấp cho khách 1
hạn mức, chỉ giới hạn dư nợ,
ko giới hạn doanh số.
-Người vay sẽ phải làm hồ sơ vay
vốn cho từng lần vay với lãi suất,
thời hạn trả tiền và số tiền vay xác
định.
3/21/14GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH18

3/21/14GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH19
Ưu
điểm
– Đây là hình thức vay tiên tiến,
mang nhiều ưu điểm, lợi ích cho
doanh nghiệp như chủ động
vốn, thủ tục thuần tuý
-Phổ biến ở Việt Nam vì doanh
nghiệp hoạt động ko hiệu
quả,ko cần vốn thường
xuyên, trong lúc nhà băng với
nghiệp vụ chưa cao nên cho vay
theo hình thức này ít rủi ro hơn.
Ưu điểm của hình thức này là
thủ tục rõ ràng,nhà băng chủ
động trong việc cho vay.
Nhược
điểm
-Ko phổ biến ở Việt nam do
những doanh nghiệp ko mang nhu
cầu vốn thường xuyên, hành
lang pháp lí chưa chặt chẽ dẫn
tới việc nhà băng khó xử lí
trong việc phạt nợ quá hạn vì
vậy nhà băng ít phân phối dịch
vụ này.
-Thủ tục rườm rà, doanh nghiệp
ko linh động trong việc sử
dụng vốn do phải lập hồ sơ cho
từng lần vay, chỉ thích hợp với

doanh nghiệp mang nhu cầu vốn
ko định kì.
Phạm vi
ứng dụng
-Chỉ ứng dụng cho những khách hàng
vay mang nhu cầu vay vốn thường
xuyên, mục đích sử dụng vốn rõ
ràng và mang tín nhiệm với Ngân
hàng ( mang khả năng tài chính, sản
xuất kinh doanh ổn định, mang lãi,
trong thời kì một năm trước đó
ko mang nợ quá hạn tại những tổ
chức tín dụng).
Chỉ ứng dụng cho những
khách hàng mang nhu cầu
vốn ko thường
xuyên, hoặc vay mang
tính chất thời vụ.
Kỳ hạn
vay
– Ko định kỳ hạn nợ cụ thể
cho từng lần giải ngân nhưng
kiểm soát chặt chẽ hạn mức tín
dụng còn thực hiện.
– Định kỳ hạn nợ cụ
thể cho khoản cho
vay; Người vay trả nợ
một lần lúc đáo hạn.
3/21/14GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH20
3/21/14GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH21

Lãi suất Thông thường lãi suất vay HM
cao hơn vay từng món do NH lúc
nào cũng phải chuẩn bị tiền cho
KH.
– Lãi suất thấp hơn so
với cho vay theo
HMTD.
Cách
giải
ngân
-Sở hữu thể giải ngân làm nhiều lần
trong hạn mức cho phép.
Giải ngân một lần
toàn bộ hạn mức tín
dụng.
CT Nhu cầu vay vốn to nhất = ( Chi
phí SX / Vòng quay VLĐ ) – Vốn
CSH – VHĐ khác
Nhu cầu vay vốn =
NC vay VLĐ – Vốn
CSH & Vốn hợp động khác

Chiết khấu là một hình thức cấp tín dụng theo
đó những tổ chức tín dụng nhận những chứng từ mang
giá và trao cho khách hàng một số tiền bằng
mệnh giá của chứng từ nhận chiết khấu trừ đi
phần lợi nhuận và giá bán mà nhà băng được
hưởng

Quyết định 1325/2004/QĐ-NHNN


Quyết định 12/2008/QĐ-NHNN
3. Chiết khấu chứng từ mang giá
Đặc điểm

Ko cần tài sản thế chấp mà sử dụng ngay
chứng từ nhận chiết khấu làm đảm bảo tín
dụng.

Nhà băng thu lãi trước lúc phát tiền vay bằng
cách khấu trừ vào mệnh giá.

Qui trình xem xét cấp tín dụng thuần tuý và
nhanh chóng hơn so với cho vay.
Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng
1
Chưa tới hạn trả tiền
2
Điều kiện chiết khấu
Được phép giao dịch
33
Được trả tiền theo quy định
44
Phương thức chiết khấu
Chiết khấu mang
thời hạn
(Cho vay cầm cố
chứng từ)
Chiết khấu
toàn bộ thời

hạn còn lại
của GTCG
Thời hạn cho vayNguyên tắc đi vaySử dụng vốnđúng mụcđích đã thỏathuậnHoàn trả nợ gốcvà lãi đúng hạnXét duyệt cho vay, rà soát kiểm soátĐối tượng cho vayĐảm bảo an toàn trong hoạt động tiêu khiển cho vayHợp đồng tín dụngThời hạn cho vayĐiều kiện cho vayĐối tượng đi vayPháp nhân và Tư nhân : Sở hữu năng lượng pháp lý và năng lượng hành vi dân sựMục đích đi vay hợp phápĐảm bảo năng lực trả nợCó giải pháp kinh doanh thương nghiệp khả thiTổ chức : Pháp nhân là Doanh Nghiệp lao lý trong điều 94 bộ Luật dânsự ( 1 ) Thực hiện rà soát theo kỳ hạn nhất định ( 2 ) Xem xét đơn cử đặc thù của khoản vay ( 3 ) Theo dõi thực trạng khoản vay to nhất ( 4 ) Tăng cường lịch theo dõi, giám sát lúc nền kinh tế tài chính ko ổn định ( 5 ) Nhận diện và khắc phục và xử lý kịp thời so với những khoản vay mang vấn đềNguyên tắc kiểm soátCăn cứ xác lập thời hạn cho vay ( 1 ) Đặc điểm và chu kỳ luân hồi hoạt động tiêu khiển tương ứngvới những nhiệm vụ KD của KH vay vốn ( 2 ) Đặc điểm đối tượng người tiêu tiêu dùng vay vốn và mục đíchvay vốn ( 3 ) Thời kì hoàn trả, giải pháp góp vốn đầu tư ( 4 ) Khả năng cân đối vốn đầu tư vay của NH ( 5 ) Tác động của tác nhân khácGiấy đề xuất vay vốnGiấy tờ chứng tỏ tư cách pháp nhân củakhách hàngPhương án sản xuất kinh doanh thương nghiệp, kế hoạch trảnợ, dự án Bất Động Sản đầu tưBáo cáo kinh tế tài chính kỳ sắp nhấtGiấy tờ tương quan tới tiến sỹ thế chấp nhà băng, cầm đồ, bảo lãnhCác sách vở khác mang liên quanHồ sơ vay vốnCho vay thời kì ngắn với doanh nghiệpCác khoản nợ phải trả cho người bánCác khoản ứng trước của người muaThuế và những khoản phải nộp nhà nướcCác khoản phải trả người lao động viênCác khoản phải trả khácVay thời kì ngắn ngân hàng3. 4 Phương pháp cho vayCho vay theo mónMỗi lần vay, KH và NHthực hiện thủ tục vayvốn thiết yếu và ký kếthợp đồng tín dụngCho vay theo hạn mứctín dụngKH và NH xác lập, thỏa thuận hợp tác một hạn mứctín dụng duy trì trongmột thời hạn nhất định3. 4.1 Cho vay theo mónĐặc điểm : KH xin vay món nào làm hồ sơmón đóBộ phận tín dụng trả tiền xem xét và nghiên cứu và phân tích đối vớitừng hồ sơ cụ thểTổng số tiền cho vay = Tổng nhu yếu vốn-VCSH – vốn khácLãi tiền vay = Số tiền vay x thời hạn x lãi suất3 / 21/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH13Đối tượng áp dụngKhách hàng ko vay thường xuyênVay liên tục nhưng chưa đủ tín nhiệmCho vay vốn lưu động, cho vay bù đắp thiếuhụt kinh tế tài chính … Vận dụng cho vay Dài hạn và dự ánCó gia tài đảm bảo3 / 21/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH143. 4.2 Cho vay theo HMTDĐặc điểm : Một hồ sơ hoàn toàn mang thể tiêu dùng xin vay cho nhiều món vayHạn mức tín dụng trả tiền được định tức là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trongmột thời hạn nhất định mà nhà băng nhà nước và khách hàng đã thoả thuận trong hợpđồng tín dụng3 / 21/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH15Nhu cầuvốn vay lớnnhấtCPSX cầnthiết – VCSH – VỐn khácVòng quayVLĐKH mang nhu yếu vay vốn thường xuyênKH mang đặc thù SXKD, luân chuyển vốnkhông tương thích với cho vay theo mónKhông nhu yếu bảo vệ tín dụng3 / 21/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH16Đối tượng áp dụngCách xác lập hạn mức tín dụngBước 1 : Xác định và thẩm định và thẩm định đặc thù phối hợp và hợp lý của tổng tài sản. Bước 2 : Xác định và thẩm định và thẩm định đặc thù phối hợp và hợp lý của vốn đầu tư. Bước 3 : Xác định hạn mức tín dụng trả tiền theo công thức sau : Hạn mức tín dụng trả tiền = Nhu cầu vốn lưu động – vốn chủ sở hữu tham gia – vốn khác. Trong đó : Nhu cầu vốn lưu động = trị giá gia tài lưu động – nợ thời kì ngắn phi nhà băng nhà nước ( 1 ) – Nợdài hạn hoàn toàn mang thể sử dụng ( 2 ) ( 1 ) gồm : Phải trả người bán, Phải trả công viên chức, Phải trả khác ( 2 ) Chính là trị giá gia tài lưu động do nguồn dài hạn tương trợ vốn. 3/21/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH17Phân biệt cho vay theo mónvà cho vay luân chuyểnNội dung Cho vay theo HMTD Cho vay theo mónKhái niệm – Cho vay theo hạn mức tíndụng ( HMTD ) là hình thứccấp tín dụng trả tiền của NHTM màtheo đó, KH chỉ việc làm 1 bộ hồ sơ để vay trong 1 kìnhất định với mức tín dụngmà KH và NH đã thoả thuận. – Cho vay từng lần ( từng món ) làhình thức cấp TD của NHTM màtheo đó làm 1 bộ hồ sơ vay 1 lầnnhất định với mức TD NH và KHthoả thuận. Cách lập hồsơ – Người vay chỉ lập hồ sơ 1 lần cho nhiều khoản vay, nhà băng nhà nước cấp cho khách 1 hạn mức, chỉ số lượng giới hạn dư nợ, ko số lượng giới hạn doanh thu. – Người vay sẽ phải làm hồ sơ vayvốn cho từng lần vay với lãi suất vay, thời hạn trả tiền và số tiền vay xácđịnh. 3/21/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH183 / 21/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH19Ưuđiểm – Đây là hình thức vay tiên tiến và phát triển, mang nhiều ưu điểm, quyền lợi chodoanh nghiệp như chủ độngvốn, thủ tục đơn giản-Phổ biến ở Nước Ta vì doanhnghiệp hoạt động tiêu khiển ko hiệuquả, ko cần vốn thườngxuyên, trong lúc nhà băng nhà nước vớinghiệp vụ chưa cao nên cho vaytheo hình thức này ít rủi ro đáng tiếc hơn. Ưu điểm của hình thức này làthủ tục rõ ràng, nhà băng nhà nước chủđộng trong việc cho vay. Nhượcđiểm-Ko phổ cập ở Việt nam docác doanh nghiệp ko mang nhucầu vốn liên tục, hànhlang pháp lí chưa ngặt nghèo dẫnđến việc nhà băng nhà nước khó xử lítrong việc phạt nợ quá hạn vìvậy nhà băng nhà nước ít phân phối dịchvụ này. – Thủ tục rườm rà, doanh nghiệpkhông linh động trong việc sửdụng vốn do phải lập hồ sơ chotừng lần vay, chỉ thích hợp vớidoanh nghiệp mang nhu yếu vốnkhông định kì. Phạm viáp dụng-Chỉ vận dụng cho những khách hàngvay mang nhu yếu vay vốn thườngxuyên, mục tiêu sử dụng vốn rõràng và mang tin tưởng với Ngânhàng ( mang năng lực kinh tế tài chính, sảnxuất kinh doanh thương nghiệp ko thay đổi, mang lãi, trong thời hạn một năm trước đókhông mang nợ quá hạn tại những tổchức tín dụng trả tiền ). Chỉ vận dụng cho cáckhách hàng mang nhu cầuvốn ko thườngxuyên, hoặc vay cótính chất thời vụ. Kỳ hạnvay – Ko định kỳ hạn nợ cụ thểcho từng lần giải ngân cho vay nhưngkiểm soát ngặt nghèo hạn mức tíndụng còn thực thi. – Định kỳ hạn nợ cụthể cho khoản chovay ; Người vay trả nợmột lần lúc đáo hạn. 3/21/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH203 / 21/14 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH21Lãi suất Thông thường lãi suất vay vay HMcao hơn vay từng món do NH lúcnào cũng phải sẵn sàng chuẩn bị tiền choKH. – Lãi suất thấp hơn sovới cho vay theoHMTD. Cáchgiảingân-Sở hữu thể giải ngân cho vay làm nhiều lầntrong hạn mức được cho phép. Giải ngân một lầntoàn bộ hạn mức tíndụng. CT Nhu cầu vay vốn to nhất = ( Chiphí SX / Vòng quay VLĐ ) – VốnCSH – VHĐ khácNhu cầu vay vốn = NC vay VLĐ – VốnCSH và Vốn hợp đồng khácChiết khấu là một hình thức cấp tín dụng trả tiền theođó những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền nhận những chứng từ cógiá và trao cho khách hàng một số tiền bằngmệnh giá của chứng từ nhận chiết khấu trừ điphần doanh thu và ngân sách mà nhà băng nhà nước đượchưởngQuyết định 1325 / 2004 / QĐ-NHNNQuyết định 12/2008 / QĐ-NHNN3. Chiết khấu chứng từ mang giáĐặc điểmKhông cần gia tài thế chấp nhà băng mà sử dụng ngaychứng từ nhận chiết khấu làm bảo vệ tíndụng. Nhà băng thu lãi trước lúc phát tiền vay bằngcách khấu trừ vào mệnh giá. Qui trình xem xét cấp tín dụng trả tiền đơn thuần vànhanh chóng hơn so với cho vay. Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàngChưa tới hạn thanh toánĐiều kiện chiết khấuĐược phép giao dịch33Được trả tiền giao dịch theo quy định44Phương thức chiết khấuChiết khấu cóthời hạn ( Cho vay cầm cốchứng từ ) Chiết khấutoàn bộ thờihạn còn lạicủa GTCG

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính