CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VÙNG KHÓ KHĂN – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản ko thiếu của tài liệu tại đây ( 400.09 KB, 53 trang )

định trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày

5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

– Chủ hộ vay vốn tại NHCSXH là người đại diện cho hộ gia đình chịu trách

nhiệm giao dịch với NHCSXH trong quan hệ vay vốn, trả nợ, trả lãi (là người đã thành

niên) được UBND cấp xã sở tại xác nhận.

9.2. Điều kiện vay vốn

– Người vay vốn phải mang năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

– Người vay vốn trú ngụ hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản

xuất, kinh doanh.

* Trường hợp hộ vay vốn trên 30 triệu tới 100 triệu đồng thì ngoài những điều

kiện trên còn phải mang 3 điều kiện sau :

– Người vay vốn phải mang dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được

UBND xã nơi thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh xác nhận.

– Sở hữu vốn tự mang tham gia tối thiểu bằng 20% tổng nhu cầu vốn của dự án hoặc

phương án sản xuất, kinh doanh.

– Cam kết sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản bảo đảm tiền vay.

9.3. Mục đích sử dụng vốn vay

– Tìm sắm vật tư, thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất; cây trồng, vật nuôi, sửa

chữa, xây dựng mới nhà xưởng sản xuất, kinh doanh (SXKD); xây dựng và cải tạo đồng

ruộng, trang trại chăn nuôi; những nhu cầu về vệ sinh môi trường; trả tiền tiền thuê

nhân lực và những nhà sản xuất phục vụ sản xuất, kinh doanh.

– Góp vốn thực hiện những dự án hoặc phương án hợp tác SXKD:

+ Người vay và những bên góp vốn tự nguyện sử dụng vốn vay góp vốn với những hộ, những

tổ hợp, những chủ trang trại, những tổ chức kinh tế trên khu vực đang cùng sinh sống, mang truyền

thống làm ăn giỏi, trực tiếp thực hiện những phương án sản xuất.

+ NHCSXH ko cho vay góp vốn kinh doanh tiền tệ như sắm bán chứng

khoán, sắm xổ số…

– Khắc phục một phần nhu cầu thiết yếu về nhà ở, điện thắp sáng và huấn luyện tay

nghề mang liên quan mật thiết tới dự án hoặc phương án SXKD.

NHCSXH ko được cho vay những dự án, phương án SXKD những mặt hàng

thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông, nhà sản xuất thương nghiệp cấm thực hiện (theo phụ

lục số 01 Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ).

9.4. Vốn tự mang tham gia vào dự án, phương án SXKD

– Vật tư: nguyên vật liệu, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi…

– Quyền sử dụng đất: trị giá quyền sử dụng đất mà hộ nắm giữ theo trị giá thị

trường. Trường hợp đi thuê là giá tiền thuê đã được trả tiền cho thời hạn thuê đất

còn được sử dụng.

– Trị giá tài sản trên đất: tính theo trị giá thị trường. Trường hợp đi thuê là giá

tiền thuê đã được trả tiền cho thời hạn thuê tài sản còn được sử dụng.

– Lao động: trị giá ngày công lao động mà người vay tham gia phương án sản

xuất.

– Vốn bằng tiền: tiền mặt, dư mang những tài khoản tiền gửi tại những nhà băng, trị giá

những chứng chỉ, kỳ phiếu, trái phiếu, cổ phiếu…

9.5. Lãi suất cho vay

41

– Lãi suất cho vay : 0,9%/tháng.

– Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

9.6. Thời hạn cho vay

– Những loại: Ngắn hạn tới 12 tháng, trung hạn từ trên 12 tháng tới 60 tháng, dài

hạn từ trên 60 tháng.

– Món vay ngắn hạn trả nợ gốc 1 lần lúc tới hạn. Món vay trung, dài hạn định

kỳ trả nợ 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần.

– Đối với cho vay dài hạn, thời kì ân hạn tối đa là 2 năm. Thời kì ân hạn cụ

thể do giám đốc NHCSXH nơi cho vay quyết định. Trong thời kì ân hạn, người vay

chưa phải trả nợ gốc nhưng phải trả lãi theo tháng.

– Thời kì gia hạn nợ đối với những khoản cho vay ngắn hạn tối đa bằng thời hạn

đã cho vay. Thời kì gia hạn nợ đối với những khoản cho vay trung hạn và dài hạn tối đa

bằng 1/2 thời hạn cho vay ghi trên Sổ vay vốn hoặc Hợp đồng tín dụng.

9.7. Mức cho vay và phương thức cho vay

– Mức cho vay tối đa 30 triệu đồng: ứng dụng phương thức cho vay uỷ thác qua

những tổ chức chính trị – xã hội.

– Một số trường hợp cụ thể, mức cho vay mang thể trên 30 triệu đồng tới 100 triệu đồng/1

hộ: NHCSXH trực tiếp cho vay tại trụ sở nhà băng cấp tỉnh, cấp thị xã.

– Công thức xác định mức cho vay cụ thể:

Mức cho vay

=

Nhu cầu vốn của

phương án sản xuất

Vốn tự mang tham gia vào

phương án sản xuất

* Một số điểm giống và khác nhau về thứ tự và thủ tục vay vốn đối với

mức vay tới 30 triệu đồng và trên 30 triệu đồng tới 100 triệu đồng:

Quy định

Mức vay tới

30 triệu đồng

Mức vay trên 30 triệu tới 100 triệu đồng

Phương

Uỷ thác từng phần qua tổ

thức cho

Cho vay trực tiếp

chức chính trị – xã hội

vay

– Đảm bảo tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn

Ko phải đảm bảo tiền vay

Đảm bảo

vay nhưng hộ vay phải là

tiền vay

– Sở hữu vốn tự mang tham gia vào phương án sản xuất tối

thành viên Tổ TK&VV

thiểu 20%

1. Giấy đề nghị vay vốn

kiêm phương án sử

dụng vốn vay (mẫu

01/TD)

Hồ

sơ 2. Danh sách (mẫu 03/TD)

cho vay

3. Biên bản họp tổ

TK&VV (mẫu 10/TD)

4. Thông tin kết quả phê

duyệt cho vay (mẫu

04/TD)

1. Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất

(mẫu 01A/TD) (Sở hữu xác nhận của UBND xã nơi

thực hiện dự án)

2. Phiếu thẩm định (mẫu 02/TD)

3. Thông tin kết quả phê duyệt cho vay (mẫu

04/TD)

4. Khế ước kiêm cam kết đảm bảo tiền vay bằng tài

sản hình thành từ vốn vay (mẫu 05/TD); Khế ước

kiêm cam kết đảm bảo tiền vay bằng tài sản hình

thành từ vốn vay bổ sung (mẫu 05A/TD)

42

Điều

Ko chuyển nợ quá hạn Trước 5 ngày phải mang giấy đề nghị điều chỉnh kỳ

chỉnh kỳ

của từng kỳ hạn

hạn nợ

hạn nợ

Ngắn hạn tối đa bằng thời

hạn cho vay

Gia hạn Trung hạn và dài hạn tối

nợ

đa bằng 1/2 thời hạn cho

vay ghi trên Sổ vay vốn

(mẫu 09/TD)

Ngắn hạn tối đa bằng thời hạn cho vay

Trung hạn và dài hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho

vay ghi trên Hợp đồng tín dụng

(mẫu 09/TD)

Cho vay Chỉ ứng dụng với trường

Chỉ ứng dụng với trường hợp cho vay ngắn hạn, thủ

lưu vụ

hợp cho vay ngắn hạn, thủ

tục như cho vay hộ nghèo

tục như cho vay hộ nghèo

NHCSXH chuyển dư nợ

tới hạn chưa trả sang quá

hạn

(Thông

báo

mẫu14/TD) trong trường

Chuyển

hợp:

nợ quá

– Tới hạn trả nợ cuối

hạn

cùng, nếu ko được gia

hạn nợ

– Những trường hợp sử dụng

vốn sai mục đích

NHCSXH chuyển dư nợ tới hạn chưa trả sang quá

hạn (Thông tin mẫu14/TD) trong trường hợp:

– Tới kỳ hạn giữa (kỳ con) mà chưa trả được nợ, nếu

ko mang giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn nợ.

– Tới hạn trả nợ cuối cùng, nếu ko được gia hạn

nợ

– Những trường hợp sử dụng vốn sai mục đích

Dư nợ

Tổng dư nợ tại chi nhánh ko được vượt quá 3%

tổng dư nợ cho vay hộ SXKD vùng khó khăn.

9.9. Thứ tự cho vay.

* Đối với người vay tới 30 triệu đồng: Thực hiện như cho vay hộ nghèo.

* Đối với người vay trên 30 triệu đồng tới 100 triệu đồng:

– Người vay mang nhu cầu vay vốn viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản

xuất theo mẫu 01A/TD, xin xác nhận của UBND cấp xã, gửi NHCSXH nơi cho vay.

– NHCSXH nơi cho vay sau lúc nhận được Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương

án sản xuất, cán bộ NHCSXH được phân công tiến hành thẩm định theo mẫu số

02/TD.

– Căn cứ vào kết quả thẩm định, cán bộ NHCSXH ghi rõ ý kiến cho vay hoặc

ko đủ điều kiện cho vay gửi Trưởng phòng hoặc Tổ trưởng tín dụng; Trưởng

phòng hoặc Tổ trưởng tín dụng mang trách nhiệm rà soát tính hợp pháp, hợp thức của hồ

sơ hoặc thẩm định lại (nếu cần thiết) trình Giám đốc phê duyệt.

– Nếu được phê duyệt cho vay, NHCSXH và người vay lập Khế ước nhận nợ

kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (mẫu số 05/TD).

Trường hợp ko được vay thì lập thông tin theo mẫu 04/TD gửi người vay.

CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH

43

1. Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về

việc tín dụng đối với hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

2. Văn bản 677/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc

hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo quyết định 31/2007/QĐ-TTg ngày

5/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Văn bản 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/03/2011 hướng dẫn sửa đổi, bổ

sung, thay thế một số điểm trong những văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ

nghèo và những đối tượng chính sách khác

4. Văn bản 767/NHCS-TD-KH-CNTT ngày 9/4/2009 về việc một số vướng mắc

sau hội nghị tập huấn nghiệp vụ tháng 03/2009.

10. CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY DỰ ÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

10.1. Khái quát Quỹ tín dụng quay vòng Dự án phát triển doanh nghiệp

vừa và nhỏ

Bộ Tài chính cho NHCSXH vay khoản vay bằng đồng Euro tương đương Bảy

triệu Euro (7.000.000 EUR) từ nguồn vay vốn của Cùng hoà Liên bang Đức thông qua

Nhà băng Tái thiết Đức (KFW) để thiết lập Quỹ tín dụng quay vòng nhằm cho vay

tới những doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc vùng dự án.

Quỹ tín dụng quay vòng được thực hiện trong 20 năm (2005 – 2025).

10.2. Phạm vi thực hiện dự án

Hiện nay mang 21 đơn vị NHCSXH đang mang dư nợ cho vay chương trình này là: Hà

Giang, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Sở Giao dịch, Hà

44

nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia

Lai, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

10.3. Đối tượng vay vốn

Khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Khái niệm Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Nghị

định 56/2009/NĐ-CP): là cơ sở vật chất kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp

luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng vốn đầu tư (tổng

vốn đầu tư tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của

doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng vốn đầu tư là tiêu chí ưu tiên), cụ

thể như sau:

Quy mô

DN siêu nhỏ

Số lao động

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Tổng nguồn

Tổng nguồn

Số lao động

vốn

vốn

Số lao động

I.

Nông,

từ trên 10từ trên 20 tỷtừ trên 200

10 người trở20 tỷ đồng

lâm nghiệp

người

đếnđồng tới 100người tới 300

xuống

trở xuống

và thủy sản

200 người tỷ đồng

người

II.

Công

từ trên 10từ trên 20 tỷtừ trên 200

10 người trở20 tỷ đồng

nghiệp và

người

đếnđồng tới 100người tới 300

xuống

trở xuống

xây dựng

200 người tỷ đồng

người

III.

từ trên 10từ trên 10 tỷtừ trên 50

Thương

10 người trở10 tỷ đồng

người tới 50đồng tới 50 tỷngười tới 100

mại và dịch xuống

trở xuống

người

đồng

người

vụ

10.4. Điều kiện vay vốn (14)

NHCSXH xem xét và quyết định cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ mang

đủ những điều kiện sau:

– Sở hữu dự án, phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất khả thi và mang hiệu quả;

– Thực hiện những quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.

10.5. Mục đích sử dụng vốn vay

Vốn vay sử dụng để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất mà pháp luật

ko cấm theo chương trình, dự án xin vay.

10.6. Mức vốn được vay, phân quyền phán quyết cho vay

10.6.1. Mức cho vay được xác định căn cứ vào:

– Nhu cầu vay vốn của khách hàng.

– Mức vốn tự mang của khách hàng tham gia vào dự án, phương án sản xuất, kinh

doanh, nhà sản xuất.

– Khả năng hoàn trả nợ của khách hàng vay.

( ) Văn bản 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong

những văn bản nghiệp vụ

14

45

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính