2 Cho vay theo hạn mức tín dụng của Vietcombank. – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản vừa đủ của tài liệu tại đây ( 285.36 KB, 42 trang )

Đây là hình thức cấp tín dụng trong đó doanh nghiệp được quyền rút theo hạn mức

tín dụng đã được cấp trong một khoảng thời kì nhất định (tối đa ko quá 12 tháng).

Đặc điểm của sản phẩm:

Doanh nghiệp chỉ phải lập 01 hồ sơ cho nhiều khoản vay trong một chu kì kinh

doanh (tối đa ko quá 12 tháng) của mình.

• Chỉ giới hạn dư nợ, ko giới hạn doanh số. Tổng doanh số cho vay trong thời

gian cho vay sở hữu thể to hơn hạn mức tín dụng nếu doanh nghiệp thường xuyên trả

nợ.

Lợi ích:

Thủ tục vay thuần tuý, tiện lợi sở hữu thể rút vốn vay nhiều lần với 01 bộ hồ sơ vay.

Doanh nghiệp sở hữu thể chủ động được tài chính vay lúc đã được cấp hạn mức tín

dụng.

• Thích hợp với doanh nghiệp sở hữu nhu cầu vốn thường xuyên, tốc độ luân chuyển

vốn lưu động nhanh và sở hữu uy tín đối với Vietcombank.

2

Thứ tự cho vay

1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về hồ sơ vay vốn.

• Hồ sơ pháp lý.

• Hồ sơ khoản vay.

• Hồ sơ bảo đảm tiền vay.

2. Thẩm định những điều kiện tín dụng.

• Tìm hiểu chung năng lực pháp lý của khách hàng

• Tình hình tài chính của khách hàng. Cụ thể là: thẩm định về tính trung thực, sự chuẩn xác

của “Con số tài chính”, phân tích thẩm định những tiêu chí kinh tế tài chính, phân tích những

tồn tại nguyên nhân .

• Phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ.

• Bảo đảm tiền vay.

• Xác định phương thức nhu cầu vay (trong trường hợp cho vay theo hạn mức).

• Xem xét khả năng tài chính để cho vay

• Xem xét điều kiện trả tiền (hình thức trả tiền)

3. Xét duyệt cho vay, thỏa thuận tín dụng.

• Cán bộ tín dụng lập tờ trình cho vay sau lúc đã nghiên cứu thẩm định những điều kiện vay

vốn kèm hồ sơ vay vốn trình trưởng phòng tín dụng.

• Trưởng phòng tín dụng thẩm định lại, ghi lại ý kiến vào Tờ trình rồi trình Lãnh đạo

nhà băng xem xét.

• Lãnh đạo Nhà băng xem xét lại rồi quyết định. Lãnh đạo nhà băng sở hữu thể đưa ra

quyết định: duyệt đồng cho vay ; duyệt cho vay sở hữu điều kiện ; ko đồng ý; đưa ra hội

đồng tín dụng tư vấn trước lúc quyết định đối với trường hợp khoản vay to hoặc phức

tạp; trình Trụ sở chính đối với trường hợp vượt thẩm quyền của chi nhánh (nội

dung duyệt cho vay của lãnh đạo phải ghi rõ: số tiền cho vay, lãi suất, thời hạn vay, và

những điều kiện khác (nếu sở hữu)

• Hoàn chỉnh lại những thủ tục khác theo quy định. Cán bộ tín dụng sẽ căn cứ vào quyết

định của lãnh đạo để tiến hành: yêu cầu bổ sung giấy tờ còn thiếu; hoặc thẩm định lại, bổ

sung tờ trình chưa đạt yêu cầu; hoặc soạn thảo văn bản báo cho khách hàng đối với những

khoản vay bị từ chối. Sau đó, trưởng phòng tín dụng sẽ rà soát lại, ghi ý kiến của mình

vào và nộp lại cho lãnh đạo.

• Thỏa thuận tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay. Trước hết, cán bộ tín dụng sẽ soạn

thảo hợp đồng cho vay, hợp đồng bảo đảm, trưởng phòng tín dụng sẽ rà soát, nếu đúng

thì kí trình lãnh đạo, lãnh đạo thấy đúng thì kí duyệt; nếu sai sẽ yêu cầu chỉnh sửa lại cho

thích hợp .

• Làm thủ tục giao nhận giấy tờ và tài sản bảo đảm tiền vay.

• Thời kì thẩm định xét duyệt cho vay: tính từ lúc khách hàng hoàn

tất hồ sơ

4. Giải ngân, theo dõi, giám sát việc sử dụng vốn vay.

A – Giải ngân :

** Chứng từ của khách hàng :

• Hợp đồng cung ứng vật tư, hàng hóa, nhà sản xuất.

• Bảng kê những khoản chi chi tiết, kế hoạch giá bán, biên bản nghiệm

thu…

• Đối với hóa đơn, chứng từ trả tiền, trong trường hợp cụ thể Chi nhánh sở hữu thể yêu

cầu xuất trình những bản gốc hoặc chỉ yêu cầu bên vay liệt kê danh mục (và chịu trách

nhiệm về tính trung thực của bản liệt kê ) để đối chiếu trong quá trình sử dụng vốn vay

sau lúc giải ngân.

• Thông tin nộp tiền vào tài khoản của nhà băng đối với những khoản vay trả tiền

với nước ngoài (đã xác định trong hợp đồng tín dụng).

** Chứng từ của nhà băng :

• Hợp đồng bảo đảm tiền vay trong trường hợp Bước 3 chưa hoàn thành thủ tục đảm bảo

tiền vay.

• Bảng kê rút vốn ( Nhận nợ vay ).

• Giấy lĩnh tiền mặt, Ủy nhiệm chi.

** Trình duyệt giải ngân :

** Nạp thông tin vào chương trình điện toán và luân chuyển chứng từ:

• CBTD nhận lại chứng từ đã được lãnh đạo duyệt cho vay, nạp vào máy tính những thông

tin dữ liệu của khoản vay, hạch toán theo chứng từ nhận nợ qua mạng máy tính.

• CBTD chuyển những chứng từ đã được lãnh đạo duyệt cho những phòng nghiệp vụ sở hữu liên

quan như : Phòng Kế toán, Phòng Quản trị vốn, Phòng Kinh doanh ngoại tệ (nếu sở hữu ),

Phòng Trả tiền quốc tế (đối với trường hợp trả tiền với nước ngoài ).

B – Theo dõi, rà soát những khoản vay: theo đúng trật tự rà soát, giám sát vốn vay do

Tổng Giám Đốc ban hành.

5. Thu nợ, lãi, phí và xử lý phát sinh.

Theo dõi việc thực hiện hợp đồng tín dụng của khách hàng:

Theo dõi trả nợ gốc

Theo dõi trả lãi

Theo dõi trả phí đối với những khoản sở hữu phí

Theo dõi những nghĩa vụ khác trong hợp đồng tín dụng

6. Thanh lý hợp đồng tín dụng.

Tất toán khoản vay: Lúc khách hàng trả hết nợ, CBTD tiến hành phối hợp với phòng ban kế

toán đối chiếu, rà soát về số tiền trả nợ gốc, lãi, phí… để tất toán khoản vay.

Giải tỏa những hợp đồng bảo đảm tài sản

– Rà soát tình trạng giấy tờ, tài sản thế chấp, cầm cố.

– Thủ tục xuất kho giấy tờ, tài sản thế chấp, cầm cố.

Thanh lý hợp đồng tín dụng:

Thời hạn hiệu lực của hợp đồng tín dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký

kết: Lúc bên này trả xong nợ gốc và lãi thì hợp đồng tín dụng xem như hết hiệu lực và

những bên ko cần lập biên bản thanh lý hợp đồng.

Trường hợp bên vay yêu cầu. CBTD soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng trình TPTD

kiểm soát và TPTD trình lãnh đạo ký biên bản thanh lý.

7. Hoàn thiện và lưu hồ sơ

* Thứ tự cấp tín dụng:

Hình 1 – Lưu đồ trật tự tín dụng của Vietcombank

Trách nhiệm

CBTD

Trình tự thực hiện

Tiếp cận khách hàng

CBTD

Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục

CBTD

Thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng

nghiệp vụ

Rà soát

Hội đồng thẩm định

Phê duyệt

CBTD

Hoàn thiện những thủ tục bảo đảm tín dụng

Lãnh đạo NH

Ký kết những hợp đồng

CBTD

Phòng kế toán

Cấp tín dụng

CBTD

Giám sát khoản vay và thu nợ, thu lãi

CBTD

Thanh lý hợp đồng

KH

CBTD

Hoàn thiện và lưu hồ sơ

II. Thẩm định năng lực pháp lý của đơn vị CPSG Intimex

1. Hồ sơ pháp lý đơn vị sản xuất cho nhà băng

Bảng hồ sơ pháp lý của đơn vị

Stt

Hồ sơ

Ngày

Nơi ban

hành

Nội dung

1

Quyết định

27/06/2005

số 1745/QĐBTM

2

Bản điều lệ

đơn vị

25/04/2006

3

Biên bản

họp hội

đồng quản

trị Cty

CPSG

Intimex

26/04/2006

4

Giấy chứng 30/05/2006

nhận đăng kí

kinh doanh

số:

4103004821

Sở kế

hoạch- Đầu

TP.HCM

Bản sao

công chứng

5

Giấy chứng 30/06/2006

nhận đăng kí

thuế số:

0304422525

Thủ trưởng

cơ quan

thuế

Bản sao

công chứng

Bộ thương Thực hiện

mại (BTM) cổ phần hóa

xí nghiệp

kinh doanh

tổng hợp

Intimex

Loại văn bản

Bản sao sở hữu

con dấu của

BTM

Đại hội đồng Bản sao sở hữu

cổ đông

con dấu của

BTM

Hội đồng

quản trị

Cty CPSG

Intimex

Bầu chon

chủ toạ

HĐQT,

giám đốc,

phó chủ toạ

HĐQT

Bản sao sở hữu

con dấu của

đơn vị

7

Quyết định

số

01/INTSGHĐQT

01/07/2006

Hội đồng

quản trị

Bổ nhiệm

ông Đào

Văn Lân giữ

chức vụ

giám đốc

Bản gốc

8

Quyết định

số

02/INTSGHĐQT

01/07/2006

Chủ toạ

hôi đồng

quản trị

Bổ nhiệm

ông Đinh

Ngọc

Trường giữ

chức vụ kế

toán trưởng

Bản gốc

9

Bản đăng ký

mẫu dấu và

chữ ký giao

dịch

Mẫu dấu

của đơn vị

CPSG

Intimex và

chữ ký mẫu

của Giám

đốc và kế

toán trưởng

Bản gốc

Nguồn: Bộ hồ sơ vay vốn của đơn vị CPSG Intimex sản xuất cho Vietcombank

Tìm hiểu:

– Trước ngày 01/07/2006 Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp Intimex trực thuộc Cty

Xuất nhập khẩu Intimex (Bộ Thương Mại) sở hữu đầy đủ tính pháp lý của một doanh nghiệp

nhà nước.

– Sau ngày 01/07/2006 Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp Intimex chuyển đổi thành

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN INTIMEX. Tổ chức đã bổ sung đầy đủ những văn bản

pháp lý để chứng minh được tư cách pháp nhân mới của mình. Bao gồm những hồ sơ liệt kê

bên trên.

Tương tự sau lúc cổ phần hoá Cty CPSG Intimex xét về mặt pháp lý bảo đảm được

những yêu cầu của bên cho vay.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính