cho vay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cha cho vay ít tiền, cha dàn xếp vài vụ dị đồng.

I loan a little money out, I've settled a few arguments.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu cho vay tiền để làm ăn, người ta sở hữu thể lấy lời.

If the money was lent for business purposes, the lender could charge interest.

jw2019

Ông sở hữu biết là Maegor Đệ Tam đã từng thử cấm việc cho vay nặng lãi ko?

Did you know that at one point Maegor the third tried to outlaw it in the Seven Kingdoms?

OpenSubtitles2018. v3

Ngoài chuyện tăng ầm ầm của lãi suất cho vay tư nhân hả?

Other than the skyrocketing interest rates on personal loans?

OpenSubtitles2018. v3

Kẻ cho vay đã bị sát hại!

The money-lender was murdered!

OpenSubtitles2018. v3

Đổi tiền, thu thuế và cho vay

Money Changers, Tax Collectors, and Bankers

jw2019

Kiva đã tạo điều kiện cho $500, 000 tiền cho vay.

Kiva facilitated $500, 000 in loans.

QED

Điều này quần áo và thực sự cho vay tốt.

This clothes and really to lend good.

QED

Từ năm 1993 những khoản cho vay từ Hoa Kỳ đã vượt $1.1 tỷ.

Loans to Armenia since 1993 exceed $1.1 billion.

WikiMatrix

Những khoản cho vay nhỏ đã giúp cô tìm chiếc xe đạp này.

Microcredits gave her the bicycle, you know.

ted2019

Mohammad Yunus khởi đầu việc cho vay tài chính vi mô ở Bangladesh năm 1976, nhưng cơ quan của

Mohammad Yunus started making microfinance loans in Bangladesh in 1976, but the institution of the

QED

Nhưng rất ít người biết sử dụng, ngoài những thương gia giàu sở hữu và người cho vay.

But only very few people knew how to use it, usually wealthy merchants and money lenders .

QED

Nếu những anh lấy được xoàn…… hoặc là tìm được người cho vay

But either you steal the diamonds…… or you find somebody else to finance your drill

opensubtitles2

Yuri, kẻ cho vay nặng lãi ở Venice… Và là tên khốn tàn bạo.

Ah, Yuri, Venice's local loan shark and ruthless son of a bitch.

OpenSubtitles2018. v3

Nhà đầu tư sở hữu thể cho vay và vay ko giới hạn với lãi suất phi rủi ro.

Can lend and borrow unlimited amounts under the risk free rate of interest.

WikiMatrix

Nhưng anh đó còn hơn cả cho vay nặng lãi lúc đó.

But he was more of a loan shark back then.

OpenSubtitles2018. v3

Ko, hôm nay anh sẽ tới shop cho vay và làm mẫu đơn.

I'm gonna go to the loan store today and pick up some forms.

OpenSubtitles2018. v3

“Người vay làm tôi người cho vay”.

“The borrower is a slave to the lender.”

jw2019

Làm một người cho vay tốt hơn là một kẻ tiêu xài.

It is better to be a lender than a spender.

Literature

Nó giúp những người nông dân này sở hữu điều kiện để được cho vay vốn.

It's giving them access to affordable credit.

QED

Cho vay thế chấp sở hữu lãi cao hơn

Higher Interest Rate Mortgages

EVBNews

Sở hữu lúc, cho vay tiền cũng ko tốt cho người vay nữa.

At times, a loan may not be in the best interests of the borrower either.

jw2019

Trong thời kì này, ông tự làm giàu cho bản thân bằng việc cho vay nặng lãi.

During this time, he enriched himself by lending money at high rates of interest.

WikiMatrix

Người vay làm tôi người cho vay.

And the borrower is a slave to the lender.

jw2019

Nhưng niềm yêu thích cho vay họ sức mạnh, sở hữu tức thị thời kì, để phục vụ,

But passion lends them power, time means, to meet,

QED

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính