Chu kỳ dao động điều hòa là gì? Công thức dao động điều 12

Chu kỳ dao động điều hòa là gì? Công thức dao động điều 12 đây là câu hỏi mà các em học sinh yêu thích môn vật lý đang tìm hiểu. Làm thế nào để giải thích và hiểu được chính xác các định nghĩa và công thức thì ở dưới bài này chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu kỹ nhé.

Dao động điều hòa là gì?

Dao động điều hòa cũng là một loại dao động tuần hoàn đơn giản, có li độ (x) là hàm sin hoặc hàm cosin (hàm số lượng giác). Do đó, các đồ thị của dao động điều hòa thường được biểu diễn bằng đồ thị hàm số sin hoặc cosin.

định nghĩa dao động điều hòa

Chu kỳ dao động điều hòa là gì?

Chu kì của dao động điều hòa là khoảng thời gian ngắn nhất để vật thực hiện một dao động hoàn chỉnh tức là trạng thái dao động của vật được lặp lại như cũ.

Công thức dao động điều 12

Phương trình dao động điều hòa

x = A.cos(ωt + φ)

Trong đó:

– x: Li độ – khoảng cách từ vị trí của vật đến vị trí cân bằng

– A: Biên độ – A = max x

– ω: Tần số góc – đơn vị là rad/s

– ωt + φ: Pha dao động

– φ: Pha ban đầu của dao động

đồ thị dao động điều hòa

– Trong các bài toán ở mức độ cơ bản thì việc đi tìm các đại lượng A, ω, φ thường gặp rất nhiều. Do đó chúng ta cần phải nắm vững khái niệm của các đại lượng này. Đề bài thường sẽ cho dưới dạng khái niệm.

Chu kì dao động T (s)

– Chu kì dao động là khoảng thời gian mà vật dao động lặp lại như lúc ban đầu (lặp lại như cũ). Hay nói cách khác, chu kì dao động là thời gian mà vật dao động được một vòng.

– T = thời gian / số giao động = 2II / ω

Tần số f (Hz)

– Tần số là số dao động toàn phần được thực hiện trong một khoảng thời gian là 1 giây.

tần số

Bài tập vận dụng :

Câu 1 : Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương trên trục Ox có phương trình x1 = 2√3sinωt (cm) và x2 = A2cos(ωt + φ2) (cm). Phương trình dao động tổng hợp x = 2cos(ωt + φ)(cm), với φ2 – φ = π/3. Biên độ và pha ban đầu của dao động thành phần 2 là:

A. A2 = 4 cm; φ2 = π/6

B. A2 = 4 cm; φ2 = π/3

C. A2 = 2√3 cm; φ2 = π/4

D. A2 = 4√3 cm; φ2 = π/3

Trả lời :

trả lời

Câu 2 :Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ bằng nhau và bằng A nhưng pha ban đầu lệch nhau π/3 rad. Dao động tổng hợp có biên độ là

A. 1 A B. √2A C. 2A D. √3A

Trả lời :

trả lời 1

Câu 3. Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(10t) và x2 = 10cos(10t) (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằng

A. 0,1125 J B. 225 J C. 112,5 J D. 0,225 J

Trả lời :

Hai dao động trên cùng pha vì thế biên độ dao động tổng hợp: A = A1 + A2 = 5 + 10 = 15 cm

Cơ năng của chất điểm: E = (1/2).m.ω2A2 = (1/2). 0,1. 102.0,152 = 0,1125 J

Xem thêm tại đây :

Dao động điều hòa là gì? Phương trình dao động điều hòa và bài tập

Điện năng là gì? Công của dòng điện là gì? phương pháp giải

Tính điện năng tiêu thụ cho các thiết bị điện

Công thức tính công suất điện, Công suất điện 1 pha – 3 pha