Chu vi hình tròn là gì? Công thức chu vi hình tròn lớp 5

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay độ dài đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn. Công thức của chu vi hình tròn là lấy đường kính nhân với π hay 2 lần bán kính nhân π.

Công thức của chu vi hình tròn là:

C = d x π                                                           chu vi hinh tron

Hoặc có thể là:

C = 2r x π

Trong đó:

C là chu vi của hình tròn.

d là đường kính hình tròn.

r là bán kính hình tròn.

Luyện tập

Bài 1 trang 98 SGK Toán 5

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6cm;     b) d = 2,5dm;    c) 4/5m

Bài giải:

Chu vi của hình tròn là: a) 0,6 x 3,14 = 1,844 (cm)

b) 2,5 x 3,14 = 7,85 (dm)

c) 4/5m = 0,8m0,8 x 3,14 = 2,512 m

Đáp số: a) 1,844cm; b) 7,85dm; c) 2,512m