[CHUẨN NHẤT] Đoạn mạch song song là gì

Đặc tính

                Đoạn mạch nối tiếp

                  Đoạn mạch song song

  Định nghĩa

 Là mạch có 1 đường duy nhất cho   dòng điện chảy

 Là mạch có nhiều đường cho dòng điện   chảy

  Bố trí

 Các thành phần được sắp xếp   trong một dòng duy nhất với đuôi   của chúng được kết nối với các   đầu của thành phần tiếp theo.

 Các thành phần được sắp xếp với   đầu của chúng được nối cùng nhau và   đuôi được kết nối với nhau.

  Đường đi của   dòng điện

 Mạch nối tiếp tạo thành một vòng   đơn nên chỉ có một đường duy   nhất.

 Nó tạo thành nhiều vòng lặp để có   nhiều con đường cho dòng điện chảy.

  Dòng điện

 Dòng điện vẫn giữ nguyên thông   qua từng thành phần.

 Dòng điện được chia thành các giá trị   khác nhau trong mỗi đường dẫn và phụ   thuộc vào giá trị của điện trở được cung   cấp bởi mỗi đường dẫn.

  Điện áp

 Điện áp được chia cho các thành   phần và phụ thuộc vào điện trở của   từng thành phần

 Điện áp trên mỗi nhánh hoặc thành   phần vẫn như nhau

  Điện trở

 Tổng điện trở trong mạch nối tiếp   tăng

 Tổng trở trong mạch song song giảm

  Điện dung

 Tổng điện dung trong mạch nối   tiếp giảm

 Tổng điện dung trong mạch song song   tăng

  Điện cảm

 Tổng độ tự cảm trong mạch nối   tiếp tăng

 Tổng độ tự cảm trong mạch song song   giảm

  Nguồn cấp

 Đối với các bộ nguồn được kết   nối nối tiếp, Tổng điện áp tăng   (cộng lại) trong khi tổng dòng điện   vẫn giữ nguyên

 Đối với các nguồn cung cấp song   song, Tổng điện áp vẫn giữ nguyên trong   khi tổng dòng điện tăng (cộng lại)

  Lỗi- Sự cố

 Một lỗi trong bất kỳ thành phần   nào phá vỡ toàn bộ mạch và các   thành phần khác không hoạt động

 Một lỗi trong bất kỳ thành phần nào   sẽ không ảnh hưởng đến thành phần nào  khác và chúng sẽ hoạt động tốt

  Xử lý sự cố

 Rất khó để khắc phục sự cố và   xác định các thành phần cần có   thời gian

 Nó dễ dàng xử lý sự cố và xác định   thành phần bị lỗi