[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi?

Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi?

1. Tỷ khối hơi là gì?

Tỷ khối là khái niệm chỉ sử dụng cho chất khí. Nó là công thức xác định phân tử khối của chất A so với chất B xem chất A nặng hơn hay nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần. Đây cũng chính là ý nghĩa của tỉ khối chất khí.

2. Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi.

– Công thức tính tỉ khối hơi

[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi?

Trong đó:

+ dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B

+ MA là khối lượng mol của khí A

+ MB là khối lượng mol của khí B

Tỉ khối hơi của khí A so với không khí

– Để biết khí A nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng “mol không khí”.

– Trong không khí để đơn giản ta xem như chứa 80% khí nitơ và 20% khí oxi. Vậy khối lượng mol của không khí là

Mkk = (28.0,8)+(32.0,2)≈29(g/mol)

– Từ đó ta có công thức tỷ khối của chất khí A so với không khí là:

[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 2)

Ví dụ: So sánh tỉ khối của khí cacbonic và không khí

Cách giải

Ta có: Tỉ khối hơi của khí cacbonic so với không khí là

[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 3)

Vậy khí cacbonic nặng hơn không khí 1,517 lần.

Tỉ khối hơi của khí A so với khí B

– Để biết khí A nặng hơn hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B (MB).

[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 4)

– Hoặc ngược lại, để biết khí B nặng hơn hay nhẹ hơn khí A bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí B (MB) với khối lượng mol của khí A (MA)

[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 5)

Một số công thức tính tỉ khối hơi thường gặp

– Tỉ khối hơi của chất khí A so với oxi

Khí oxi có khối lượng mol là 32. Vậy tỉ khối hơi của chất A so với oxi được tính bằng công thức:

[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 6)

Ví dụ: So sánh khối lượng của khí cacbonic và khí oxi

Cách giải:

Ta có: 

[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 7)

Vậy khí cacbonic nặng hơn khí oxi 1,375 lần.

Tương tự, ta có:

Tỉ khối hơi của chất khí A so với nitơ: 

[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 8)

Tỉ khối hơi của chất khí A so với heli:

 

[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 9)

– Tỉ khối hơi của hỗn hợp gồm ozon và oxi

Ví dụ: Hỗn hợp X gồm ozon và oxi có tỉ khối đối với hiđro bằng 18. Tính thành phần theo thể tích của hỗn hợp không khí.

Cách giải:

[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 10)

3. Các dạng toán về tỉ khối hơi

Từ khái niệm tỉ khối hơi là gì, dưới đây Top lời giải sẽ giới thiệu đến các bạn các dạng bài tập chuyên đề tỉ khối hơi của chất khí.

Dạng 1: Tính tỉ khối chất khí

Phương pháp:

– Dạng cơ bản: Sử dụng các công thức tính tỉ khối để tính toán các yêu cầu của đề bài.

– Dạng nâng cao: Tính tỉ khối của hỗn hợp khí với khí hay hỗn hợp khí khác, hoặc đối với không khí.

Dạng 2: Tính khối lượng mol

Phương pháp:

Xét hỗn hợp khí X chứa:

Khí X1(M1) có a1 mol

Khí X2(M2) có a2 mol

Khí X3(M3) có a3 mol

…….

Khí Xn(Mn) có an mol

Khi đó: 

[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 11)

(với a là % số mol khí thứ nhất)

Dạng 3: Bài tập tổng hợp

Phương pháp

Áp dụng các công thức sau đây:

[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 12)

Ví dụ: Một hỗn hợp X gồm H2 và O2 (không có phản ứng xảy ra) có tỉ khối so với không khí là 0,3276.

      a. Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp.

      b. Tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong hỗn hợp (bằng 2 cách khác nhau).

Cách giải:

[CHUẨN NHẤT] Tỉ khối hơi là gì? Cách tính và bài tập tính tỉ khối hơi? (ảnh 13)