Chức năng nhà nước: Khái niệm, phân loại, các yếu tố quy định

Chức năng quốc gia được hiểu là hoạt động quốc gia mang tính cơ bản nhất, thường xuyên, liên tục, ổn định nhằm thực hiện những nhiệm vụ chiến lược, mục tiêu cơ bản của quốc gia, mang ý nghĩa quyết định sự tồn tại, phát triển của quốc gia.

Chức năng nhà nước
Trạng sư tư vấn Doanh nghiệp Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900.6198

Khái niệm chức năng quốc gia

Chức năng của quốc gia là những mặt hoạt động chủ yếu của quốc gia thể hiện bản tính quốc gia và nhằm thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trước quốc gia trong thời đoạn phát triển cụ thể.

Chức năng của Quốc gia bao gồm những đặc điểm sau: (i) Chức năng quốc gia ko phải là những hoạt động cụ thể riêng biệt của quốc gia mà là sự tổng thể hóa 1 số hay 1 nhóm hoạt động của quốc gia. (ii) Ko thể xác định chức năng quốc gia theo hoạt động của quốc gia. (iii) Nhiệm vụ là những mục tiêu quốc gia cần đạt tới, vấn đề đặt ra cần giải quyết. Mục tiêu là những kết quả cần đạt tới, xác định trước, thể hiện ý chỉ chủ quan. Vấn đề khách quan đặt ra cần được quốc gia giải quyết, ko phụ thuộc vào y chí chủ quan con người.

Tìm hiểu thêm: Vi phạm hành chính

Những loại chức năng quốc gia

Chức năng đối nội của quốc gia

Chức năng đối nội là những mặt hoạt động chủ yếu của quốc gia trong nội bộ giang san.

Ví dụ: Đảm bảo trật tự xã hội, trấn áp những phần tử chống đối chế độ, bảo vệ chế kinh độ tế … là những chức năng đối nội của những quốc gia.

(i) Chức năng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đây là một trong những chức năng cơ bản nhất của quốc gia ta. Muốn tiến hành sự nghiệp đổi mới tiện lợi, Quốc gia ta phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn bộ giang san. Quốc gia phải mang đủ sức mạnh và kịp thời đập tan mọi mưu mô chống đối của những thế lực thù địch, đảm bảo điều kiện ổn định cho Nhân dân gia công kinh doanh. Muốn vậy, Quốc gia phải sử dụng rộng rãi xây dựng những lực lượng an ninh, những cơ quan bảo vệ pháp luật, song song phải “phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tính tích cực cách mệnh của khối đại kết đoàn toàn dân, phối hợp lực lượng quốc phòng và an ninh trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự” (Đảng Cùng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, bloghong.com, H1991, tr.87).

(ii) Chức năng bảo vệ quyền tự do, dân chủ của Nhân dân.

Đây là một trong những chức năng của Quốc gia xã hội chủ nghĩa Việt Nam quan yếu; bởi vì, việc thực hiện chức năng này thể hiện trực tiếp bản tính của quốc gia kiểu mới, quốc gia của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Song song, việc thực hiện chức năng này sẽ đảm bảo sức mạnh của Quốc gia trong việc thực hiện tất cả những chức năng khác của Quốc gia, quan hệ tới sự tồn tại, phát triển của bản thân Quốc gia và chế độ. Đảng ta nhấn mạnh “Quốc gia mang mối liên hệ thường xuyên và chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và lắng tai ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Mang cơ chế và giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lộng quyền, vô trách nhiệm, xâm phạm quyền dân chủ của nhân dân”(Đảng Cùng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng giang san trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bloghong.com, H.1991, tr19).

(iii) Chức năng bảo vệ trật tự pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Đây là chức năng, nhiệm vụ của quốc gia xã hội chủ nghĩa quan yếu, liên quan trực tiếp tới việc thực hiện tất cả những chức năng khác của Quốc gia. Pháp luật là phương tiện quan yếu để Quốc gia tổ chức thực hiện mang hiệu quả tất cả những chức năng của mình, do đó, bảo vệ trật tự pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ tức là hoạt động thường xuyên, mang ý nghĩa quyết định đối với việc tăng hiệu lực quản lý của Quốc gia. Mục tiêu của chức năng này là nhằm đảm bảo cho pháp luật được thi hành một cách trang nghiêm và thống nhất, thực hiện quản lý trên tất cả những lĩnh vực của đời sống xã hội bằng pháp luật.

(iv) Chức năng tổ chức và quản lý kinh tế.

Tổ chức và quản lý nền kinh tế giang san, xét tới cùng là chức năng hàng đầu và là cơ bản nhất của Quốc gia Cùng hòa xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng mọi xã hội dựa trên cơ sở vật chất và kỹ thuật phát triển cao.

Quốc gia ta là người đại diện cho ý chí, quyền lực của Nhân dân lao động, là người chủ sở hữu đối với những tư liệu gia công chủ yếu; là người nắm trong tay những phương tiện, phương tiện quản lý (chính sách, kế hoạch, pháp luật, tài chính, nhà băng…) và quản lý việc sử dụng tài sản quốc gia. Trên cơ sở đó, Quốc gia mang đủ điều kiện để tổ chức quản lý gia công kinh doanh, phát triển kinh tế trong nước cũng như hợp tác quốc tế.

(v) Chức năng tổ chức và quản lý văn hóa, khoa học, giáo dục.

Xã hội mới mà Nhân dân ta đang xây dựng là xã hội do Nhân dân lao động làm chủ; mang nền kinh tế phát triển trên cơ sở một nền khoa học và kỹ thuật tiền tiến; mang nền văn hóa tiền tiến, đằm thắm bản sắc dân tộc; con người được phóng thích khỏi sự áp bức, bóc lột, bất công, mang cuộc sống no ấm, hạnh phúc, mang điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. Muốn xây dựng xã hội đó, Quốc gia ta phải tổ chức, quản lý sự nghiệp giáo dục huấn luyện, văn hóa, phát triển khoa học và kỹ thuật. Đó là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người, phát huy vai trò then chốt của khoa học và kỹ thuật. Đó là những động lực trực tiếp của sự phát triển, tạo điều kiện cấp thiết cho việc thực hiện những chức năng khác của Quốc gia vừa nhằm tổ chức quản lý văn hóa, khoa học, giáo dục vừa nhằm thực hiện những nhiệm vụ kinh tế xã hội. Trước mắt, cần chuẩn bị cho giang san bước vào những thời đoạn phát triển tiếp theo trong tương lai, hòa nhập với sự phát triển của nền văn minh thế giới.

Xem thêm: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

banner hotline new

Chức năng đối ngoại của quốc gia

Chức năng đối ngoại thể hiện vai trò của quốc gia trong quan hệ với những quốc gia và dân tộc khác.

Ví dụ: Phòng thủ giang san, chống xâm lược từ bên ngoài, thiết lập những mối bang giao với những quốc gia khác …

Quốc gia ta thực hiện chức năng đối ngoại nhằm tranh thủ sự tán đồng ủng hộ và viện trợ của nhân dân thế giới, mở rộng hợp tác quốc tế, tạo điều kiện tiện lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, song song làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với phong trào cách mệnh thế giới. Đảng ta nhấn mạnh: “Mục tiêu của chính sách đối ngoại là tạo điều kiện quốc tế tiện lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân loại thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội” (Đảng Cùng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng giang san trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bloghong.com, H.1991, tr19).

(i) Chức năng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tất cả chức năng đối nội của quốc gia chỉ mang thể được triển khai thực hiện tốt lúc Tổ quốc được bảo vệ vững chắc. Vì vậy, bảo vệ Tổ quốc là chức năng vô cùng quan yếu nhằm giữ gìn thành tựu cách mệnh, bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình của nhân dân, tạo điều kiện ổn định triển khai những kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của giang san.

(ii) Chức năng củng cố, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác với những nước xã hội chủ nghĩa, song song mở rộng quan hệ với những nước khác theo nguyên tắc đồng đẳng, cùng mang lợi, cùng tồn tại hòa bình, ko can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Tư tưởng chỉ đạo thực hiện chức năng này của Quốc gia ta là, trên cơ sở kiên trì đường lối độc lập tự chủ và kết đoàn quốc tế, “nhiệm vụ đối ngoại bao trùm trong thời kì tới là giữ vững hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện quốc tế tiện lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, song song góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội” (Đảng Cùng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, bloghong.com, H1991, tr.88).

(iii) Chức năng ủng hộ phong trào phóng thích dân tộc, phong trào cách mệnh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở những nước tư bản, chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chống chính sách gây chiến và chạy đua vũ trang, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trong thời đại ngày nay, sự phát triển của mỗi nước phụ thuộc vào nhiều vào cùng đồng thế giới. Vì vậy, bất cứ quốc gia tiến bộ nào cũng đều mang nghĩa vụ ủng hộ phong trào cách mệnh và tiến bộ trên thế giới. Thắng lợi của cách mệnh Việt Nam ko tách rời sự ủng hộ và viện trợ to to của nhân dân thế giới. Ngày nay, Quốc gia Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tìm hiểu thêm những nội dung liên quan tại Pháp trị – Trang chi sẻ tri thức pháp luật

Khuyến nghị của Doanh nghiệp Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được trạng sư, chuyên gia của Doanh nghiệp Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu khoa học hoặc phổ thông tri thức pháp luật, hoàn toàn ko nhằm mục tiêu thương nghiệp.
  2. Bài viết mang sử dụng những tri thức hoặc ý kiến của những chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời khắc trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với ý kiến của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó mang thể chỉ là ý kiến cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần trả lời thắc mắc về vấn đề mang liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, trạng sư của Doanh nghiệp Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: manhongit.dhp@gmail.com.

Leave a Reply