Chương trình văn nghệ tiếng anh là gì?

Chương trình văn nghệ tiếng anh là gì? Bạn mang biết ko? Cùng nhau học và làm một số bài tập đơn thuần ở dưới nhé!

Chương trình văn nghệ tiếng anh là gì?

“Chương trình văn nghệ” tiếng anh là “leisure program”

Ex:

The music present in my neighborhood is excellent.

=> Chương trình văn nghệ ở xóm em rất hay.

My class has an leisure program this weekend.

=> Lớp em mang tổ chức chương trình văn nghệ vào cuối tuần này.

Every year, the varsity typically organizes an leisure program from 3 to five occasions.

=> Mỗi năm trường em thường tổ chức chương trình văn nghệ từ 3 tới 5 lần.

Những bài tập tiếng anh hữu ích cho bạn

1. Sắm từ khác loại với những từ còn lại

Faculty Mom father sister

Large pen e book ruler

She he front room I

Bed room kitchen rest room backyard

Sunny windy wet tortoise

Am are is climate

Canine fish robotic chicken

Ship ball have doll

Chương trình văn nghệ tiếng anh là gì? Bạn đã từng tham gia vào các tiết mục văn nghệ chưa?

2. Sắm đáp án đúng

1.What are they doing? – They're…………. with paper boat.

 1. doing B.enjoying C. making
 2. Has she acquired any pet? – No, she………….
 3. has B. haven’t C. hasn’t
 4. What number of………… are there in your bed room? – There are two.
 5. chair B. chairs C. x
 6. What’s Mai doing? – She……………..
 7. play biking B. is biking C. cycles
 8. How previous is your…………….? – He’s thirty-four.
 9. sister B. mom C. father
 10. What's the…………… in the present day?

A.exercise B. color C. climate

7……………many cats do you've gotten?

 1. Why B. How C. What
 2. what ……………….are your canines? – They're black and white.
 3. color B. yellow C. sunny
 4. Sắp xếp những từ sau thành câu

is / good friend / my / Hien/ new.

That / classroom / is / her.

down / your / Put / pencil/

your / Write / please / title.

Chúc người mua mang thêm nhiều tri thức hữu ích thông qua bài viết này.

Nguồn: bloghong.com

Bình luận