chuyên đề 7 năng lượng con lắc lò xo – Tài liệu text

chuyên đề 7 năng lượng con lắc lò xo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (152.5 KB, 9 trang )

K

CHỦ ĐỀ 7: NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO
I – PHƯƠNG PHÁP
m

Năng ℓượng con ℓắc ℓò xo: E = Ed + Et
-A

O

x

A

Trong
Mô hình con lắc
lò xođó:

E: ℓà cơ năng của con ℓắc ℓò xo
Ed: Động năng của con ℓắc (J) Ed = mv2= E – Et
Et: Thế năng của con ℓắc (J) Et = K.x2= E – Eđ
⇒ Ed = mv2 = m[-ωAsin(ωt +ϕ)]2 = mω2A2sin2(ωt +ϕ))

⇒ Edmax = mω2A2 = mvmax2 = E ( ở VTCB )
⇒ Et = Kx2 = K(Acos(ωt +ϕ))2 = KA2cos2(ωt +ϕ))

⇒ Etmax = KA2 = E ( ở biên )
⇒ E = Ed + Et =mv2+ kx2 = KA2 = mω2A2 = mvmax2 = hằng số ⇒ Cơ năng ℓuôn bảo toàn.
⇒ Ta ℓại có:

Ed = mω2A2 sin2(ωt + φ) = mω2A2
– Đặt T’ ℓà chu kì của động năng.

→ T’ =


ω’

= = ⇒

– Đặt ƒ’ ℓà tần số của động năng

→ ƒ’ =
Nhận xét:

1 2
= =
T’ T

2ƒ ⇒

 1 − cos(2ωt + 2ϕ) 


2

= mω2A2 +mω2A2 cos(2ωt +2φ)

• Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn ngược pha nhau, còn cơ năng bảo toàn
• Eđ= E ( ở VTCB ), còn Et= E ( ở biên )
• Cơ năng con lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng

MỘT SỐ CHÚ Ý TRONG GIẢI NHANH TOÁNH NĂNG LƯỢNG
Công thức 1: Vị trí có Ed = n.Et: x = ±
Công thức 2: Tỉ số gia tốc cực đại và gia tốc tại vị trí có Ed = n.Et ⇒ = ±
Công thức 3: Vận tốc tại vị trí có Et = n.Ed ⇒ v = ±
Công thức 4: Các tỉ lệ giữa Et, Eđ và E

E d E − Et A 2 − x 2 E d E − E t A 2 − x 2 E t x 2
=
=
;
=
=
;
=
Et
Et
x2
E
E
A2
E A2

II – VÍ DỤ MINH HỌA
Ví dụ 1: Một con ℓắc ℓò xo đặt nằm ngang gồm vật m và ℓò xo có độ cứng k=100N/m. Kích
thích để vật dao động điều hoà với động năng cực đại 0,5J. Biên độ dao động của vật ℓà
A. 50 cm

B. 1cm

C. 10 cm

D. 5cm

HD:

 Ta có: E = Etmax = kA2 ⇒ A =

2E
k
= 0,1 m =10 cm

Ví dụ 2: Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai ℓần Ed = Et khi một vật dao động điều hoà ℓà 0,05s.
Tần số dao động của vật ℓà:
A. 2,5Hz

B. 3,75Hz

C. 5Hz

D. 5,5Hz

HD:

 Ta có: Khoảng thời gian hai ℓần ℓiên tiếp để động năng bằng thế năng ℓà t = = 0,05 s

⇒ T = 0,2 s ⇒ f = = 5 Hz

Ví dụ 3: Vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10sin(4πt + ) cm. Thế năng của vật biến
thiên tuần hoàn với chu kì ℓà?
A. 0,25 s

B. 0,5 s

C. Không biến thiên

D. 1 s

HD:
 Ta có: Thế năng biến thiên với chu kỳ T’ = với T= = s ⇒ T’ = 0,25 s

Ví dụ 4: Vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10sin(4πt + ) cm. Cơ năng của vật biến
thiên tuần hoàn với chu kì ℓà?
A. 0,25 s

B. 0,5 s

C. Không biến thiên

D. 1 s

HD:
 Cơ năng của dao động điều hòa ℓuôn ℓà hằng số vì thế không biến thiên.

Ví dụ 5: Con ℓắc ℓò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối ℓượng 500 g và một ℓò xo nhẹ có
độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài của ℓò xo biến thiên từ
22 cm đến 30 cm. Cơ năng của con ℓắc ℓà:
A. 0,16 J.

B. 0,08 J.

C. 80 J.

D. 0,4 J.

HD:
 Ta có: Cơ năng của con ℓắc ℓà: E = Etmax = K.A2 với A =

Ví dụ 6: Một con ℓắc ℓò xo dao động điều hòa với biên độ A. Xác vị trí của con ℓắc để động
năng bằng 3 ℓần thế năng?
A. ±

B. ±

C. ± A

D. ±

HD:
 Áp dụng: Ed = nEt với n = 3 thì x = ± = ± = ±

III – BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Công thức E=(kA2)/2 cho thấy cơ năng bằng thế năng khi vật có li độ cực đại.
B. Công thức E=(kA2)/2 cho thấy cơ năng bằng động năng khi vật đi qua VTCB.

C. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là T/4.
D. Con lắc lò xo nếu giữ nguyên (m,k) tăng biên độ 2 lần thì cơ năng tăng 4 lần, còn giữ
nguyên biên độ (A) mà tăng khối lượng m 2 lần thì cơ năng tăng 2 lần.
Câu 2: Khi biên độ giảm 2 lần và tần số tăng 3 lần thì năng lượng con lắc lò xo sẽ biến đổi như
thế nào?
A. Tăng 1,5 lần.

B. Tăng 2,25 lần.

C. Giảm 2,5 lần.

Câu 3: Khi giảm khối lượng vật 2 lần đồng thời tăng biên độ lên

2

D. Giảm 2 lần.

lần thì năng lượng sẽ biến

đổi như nào?
A. Tăng 4 lần.

B. Tăng 2 lần.

C. Giảm 2 lần.

D. Không đổi.

Câu 4: Trong quá trình vật dao động điều hòa , cơ năng của con lắc là không đổi và tỷ lệ với
A. biên độ.

B. li độ.

C. chu kỳ.

D. bình phương biên độ.

Câu 5: Một con lắc lò xo có độ cứng 150 N/m và năng lượng là 120 mJ. Biên độ dao động của
vật là:
A. 0,4 m.

B. 0,04 m.

C. 0,004 m.

D. 2 cm.

Câu 6: Hai con lắc lò xo A và B có cùng khối lượng vật nặng. Nhưng so với con lắc A thì chu
kỳ con lắc B lớn gấp 3 lần và biên độ con lắc B lớn gấp 2 lần. Tỷ số năng lượng của con lắc lò xo
B so với con lắc A là
A. 4/9.

B. 9/4.

C. 2/3.

D. 3/2.

Câu 7: Con lắc lò xo dao động với tần số f. Động năng và thế năng của con lắc biến thiên với tần
số
A. 4f.

B. 2f.

C. f/2.

D. f.

Câu 8: Vật nặng 500g dao động điều hòa trên quỹ đạo đoạn thẳng dài 20 cm. Trong khoảng thời
gian 3 phút vật thực hiện được 540 dao động. Cơ năng của vật là

A. 2025J.

B. 0,9J.

C. 90J.

D. 2,025J.

Câu 9: Một con lắc lò xo có độ cứng 900N/m. Vật nặng dao động với biên độ là 10 cm, khi vật
đi qua li độ 4 cm thì động năng của vật là
A. 3,78J.

B. 0,72J.

C. 0,28J.

D. 4,22J.

Câu 10: Mối liên hệ giữa li độ x, vận tốc v và tần số góc w khi động năng bằng thế năng là

A. x=

v
w

B. x=

w
v

v
2w
C. x= v.w

D. x=

Câu 11: Một con lắc lò xo nằng ngang, lò xo có chiều dài tự nhiên lo=20cm, độ cứng k=100N/m.
Vật nặng có khối lượng m=100g dao động điều hòa với năng lượng E=2.10-2J. Chiều dài cực đại
và cực tiểu của con lắc là
A. 23cm và 19cm.

B. 22cm và 18cm.

C. 20cm và 18cm.

D. 32cm và 30cm.

Câu 12: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m=400g và lò xo có độ cứng k. Kích thích cho
vật dao động điều hòa với cơ năng E=25mJ. Khi vật qua li độ -1cm thì vật có vận tốc -25cm/s.
Độ cứng k của lò xo bằng
A. 250N/m.

B. 200N/m.

C. 150N/m.

D. 100N/m.

Câu 13: Một lò xo gồm vật nặng có khối lượng m=200g và độ cứng k. Chọn gốc thời gian là lúc

vật đi qua vị trí có li độ x=3

2

cm theo chiều âm và tại đó thế năng bằng động năng. Trong quá

trình dao động, vận tốc của vật có độ lớn cực đại 60cm/s. Độ cứng k của lò xo là
A. 200N/m.

B. 150N/m.

C. 40N/m.

D. 20N/m.

Câu 14: Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
D. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
Câu 15: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa với phương trình x=10cos(4πt+π/2) (cm).
Động năng của vật đó biến thiên với chu kỳ bằng
A. 1s.

B. 1,5s.

C. 0,5s.

D. 0,25s.

Câu 16: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình v=120sin(20t) cm/s. Biết khối
lượng của vật là 200g. Năng lượng của con lắc bằng
A. 1440J.

B. 0,144J.

C. 12000J.

D. 1440000J.

Câu 17: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, khi quả cầu có li độ x=2cm thì động năng
bằng 3 lần thế năng. Biên độ dao động là

A. 6cm.

B. 4cm.

C. 0,4m.

D. 0,08m.

Câu 18: Một vật có m = 500g dao động điều hoà với phương trình dao động x = 2sin10πt (cm).
Lấy

π2 ≈

10. Năng lượng dao động của vật là

A. 0,1J.

B. 0,01J.

C. 0,02J.

D. 0,1mJ.

Câu 19: Con lắc lò xo có khối lượng m = 400g, độ cứng k = 160N/m dao động điều hoà theo
phương thẳng đứng. Biết khi vật có li độ 2cm thì vận tốc của vật bằng 40cm/s. Năng lượng dao
động của vật là
A. 0,032J.

B. 0,64J.

C. 0,064J.

D. 1,6J.

Câu 20: Một con lắc lò xo dao động điều hoà khi vật đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ thì
A. cơ năng của con lắc bằng bốn lần động năng.
B. cơ năng của con lắc bằng bốn lần thế năng.
C. cơ năng của con lắc bằng ba lần thế năng.

D. cơ năng của con lắc bằng ba lần động năng.

ω

Câu 21: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 10cos t(cm). Tại vị trí có li
độ x = 5cm, tỉ số giữa động năng và thế năng của con lắc là
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.
( 20t − π / 3)

Câu 22: Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 10cos

(cm).

Biết vật nặng có khối lượng m = 100g. Động năng của vật nặng tại li độ x = 8cm bằng

A. 2,6J.

B. 0,072J.

C. 7,2J.

D. 0,72J.

Câu 23: Một vật nặng 500g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian
3 phút vật thực hiện 540 dao động. Cho
A. 2025J.

π2 ≈

B. 0,9J.

10. Cơ năng của vật khi dao động là
C. 900J.

D. 2,025J.

Câu 24(ĐH-11): Một chất điểm có m= 100g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương
x1 = 5 cos10 t

x 2 = 10 cos10 t

(x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân

bằng. Cơ năng bằng
A. 225 J.

B. 0,1125 J.

C. 0,225 J.

D. 112,5 J.

Câu 25(ĐH-11): Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
B. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
Câu 26(ĐH-12): Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc
theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M

và của N đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6
cm, của N là 8 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương
Ox là 10 cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng, tỉ
số động năng của M và động năng của N là
A. 4/3.

B. 3/4.

C. 9/16.

D. 16/9.

Câu 27(ĐH-13): Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s và cơ năng là

0,18 J (mốc thế năng tại vị trí cân bằng); lấy

π2 = 10

. Tại li độ

3 2

cm, tỉ số động năng và thế

năng là
A. 3

B. 4

C. 2

D.1

Câu 28(ĐH-14): Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc
3 rad/s. Động năng cực đại của vật là
B. 3,6.10-4J.

A. 7,2 J.

C. 7,2.10-4J.

D. 3,6 J.

Câu 29(ĐH-14): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động
điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tính tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến t2 = s,
động năng con lắc tăng từ 0,096J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064J. ở thời điểm t2, thế năng
của con lắc bằng 0,064J. Biên độ dao động của con lắc là:
A. 5,7 cm.

B. 7,0 cm.

C. 8,0 cm.

D. 3,6 cm.

Câu 30(ĐH-15): Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương
ngang với phương trình x = Acosωt. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

2

A. mωA .

B.

1
mωA 2
2

mω A
2

.

C.

2

.

D.

1
mω2 A 2
2

.

Câu 31(ĐH-15): Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động theo phương trình x = 8cos10t (x tính
bằng cm, t tính bằng s). Động năng cực đại của vật bằng
A. 32 mJ.

B. 64 mJ.

C. 16 mJ.

D. 128 mJ.

Ed = mω2A2 sin2(ωt + φ) = mω2A2- Đặt T’ ℓà chu kì của động năng.→ T’ =2πω’= = ⇒- Đặt ƒ’ ℓà tần số của động năng→ ƒ’ =Nhận xét:1 2= =T’ T2ƒ ⇒ 1 − cos(2ωt + 2ϕ) = mω2A2 +mω2A2 cos(2ωt +2φ)• Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn ngược pha nhau, còn cơ năng bảo toàn• Eđ= E ( ở VTCB ), còn Et= E ( ở biên )• Cơ năng con lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượngMỘT SỐ CHÚ Ý TRONG GIẢI NHANH TOÁNH NĂNG LƯỢNGCông thức 1: Vị trí có Ed = n.Et: x = ±Công thức 2: Tỉ số gia tốc cực đại và gia tốc tại vị trí có Ed = n.Et ⇒ = ±Công thức 3: Vận tốc tại vị trí có Et = n.Ed ⇒ v = ±Công thức 4: Các tỉ lệ giữa Et, Eđ và EE d E − Et A 2 − x 2 E d E − E t A 2 − x 2 E t x 2EtEtx2A2E A2II – VÍ DỤ MINH HỌAVí dụ 1: Một con ℓắc ℓò xo đặt nằm ngang gồm vật m và ℓò xo có độ cứng k=100N/m. Kíchthích để vật dao động điều hoà với động năng cực đại 0,5J. Biên độ dao động của vật ℓàA. 50 cmB. 1cmC. 10 cmD. 5cmHD: Ta có: E = Etmax = kA2 ⇒ A =2E= 0,1 m =10 cmVí dụ 2: Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai ℓần Ed = Et khi một vật dao động điều hoà ℓà 0,05s.Tần số dao động của vật ℓà:A. 2,5HzB. 3,75HzC. 5HzD. 5,5HzHD: Ta có: Khoảng thời gian hai ℓần ℓiên tiếp để động năng bằng thế năng ℓà t = = 0,05 s⇒ T = 0,2 s ⇒ f = = 5 HzVí dụ 3: Vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10sin(4πt + ) cm. Thế năng của vật biếnthiên tuần hoàn với chu kì ℓà?A. 0,25 sB. 0,5 sC. Không biến thiênD. 1 sHD: Ta có: Thế năng biến thiên với chu kỳ T’ = với T= = s ⇒ T’ = 0,25 sVí dụ 4: Vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10sin(4πt + ) cm. Cơ năng của vật biếnthiên tuần hoàn với chu kì ℓà?A. 0,25 sB. 0,5 sC. Không biến thiênD. 1 sHD: Cơ năng của dao động điều hòa ℓuôn ℓà hằng số vì thế không biến thiên.Ví dụ 5: Con ℓắc ℓò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối ℓượng 500 g và một ℓò xo nhẹ cóđộ cứng 100 N/m, dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài của ℓò xo biến thiên từ22 cm đến 30 cm. Cơ năng của con ℓắc ℓà:A. 0,16 J.B. 0,08 J.C. 80 J.D. 0,4 J.HD: Ta có: Cơ năng của con ℓắc ℓà: E = Etmax = K.A2 với A =Ví dụ 6: Một con ℓắc ℓò xo dao động điều hòa với biên độ A. Xác vị trí của con ℓắc để độngnăng bằng 3 ℓần thế năng?A. ±B. ±C. ± AD. ±HD: Áp dụng: Ed = nEt với n = 3 thì x = ± = ± = ±III – BÀI TẬP TỰ LUYỆN.Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng?A. Công thức E=(kA2)/2 cho thấy cơ năng bằng thế năng khi vật có li độ cực đại.B. Công thức E=(kA2)/2 cho thấy cơ năng bằng động năng khi vật đi qua VTCB.C. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là T/4.D. Con lắc lò xo nếu giữ nguyên (m,k) tăng biên độ 2 lần thì cơ năng tăng 4 lần, còn giữnguyên biên độ (A) mà tăng khối lượng m 2 lần thì cơ năng tăng 2 lần.Câu 2: Khi biên độ giảm 2 lần và tần số tăng 3 lần thì năng lượng con lắc lò xo sẽ biến đổi nhưthế nào?A. Tăng 1,5 lần.B. Tăng 2,25 lần.C. Giảm 2,5 lần.Câu 3: Khi giảm khối lượng vật 2 lần đồng thời tăng biên độ lênD. Giảm 2 lần.lần thì năng lượng sẽ biếnđổi như nào?A. Tăng 4 lần.B. Tăng 2 lần.C. Giảm 2 lần.D. Không đổi.Câu 4: Trong quá trình vật dao động điều hòa , cơ năng của con lắc là không đổi và tỷ lệ vớiA. biên độ.B. li độ.C. chu kỳ.D. bình phương biên độ.Câu 5: Một con lắc lò xo có độ cứng 150 N/m và năng lượng là 120 mJ. Biên độ dao động củavật là:A. 0,4 m.B. 0,04 m.C. 0,004 m.D. 2 cm.Câu 6: Hai con lắc lò xo A và B có cùng khối lượng vật nặng. Nhưng so với con lắc A thì chukỳ con lắc B lớn gấp 3 lần và biên độ con lắc B lớn gấp 2 lần. Tỷ số năng lượng của con lắc lò xoB so với con lắc A làA. 4/9.B. 9/4.C. 2/3.D. 3/2.Câu 7: Con lắc lò xo dao động với tần số f. Động năng và thế năng của con lắc biến thiên với tầnsốA. 4f.B. 2f.C. f/2.D. f.Câu 8: Vật nặng 500g dao động điều hòa trên quỹ đạo đoạn thẳng dài 20 cm. Trong khoảng thờigian 3 phút vật thực hiện được 540 dao động. Cơ năng của vật làA. 2025J.B. 0,9J.C. 90J.D. 2,025J.Câu 9: Một con lắc lò xo có độ cứng 900N/m. Vật nặng dao động với biên độ là 10 cm, khi vậtđi qua li độ 4 cm thì động năng của vật làA. 3,78J.B. 0,72J.C. 0,28J.D. 4,22J.Câu 10: Mối liên hệ giữa li độ x, vận tốc v và tần số góc w khi động năng bằng thế năng làA. x=B. x=2wC. x= v.wD. x=Câu 11: Một con lắc lò xo nằng ngang, lò xo có chiều dài tự nhiên lo=20cm, độ cứng k=100N/m.Vật nặng có khối lượng m=100g dao động điều hòa với năng lượng E=2.10-2J. Chiều dài cực đạivà cực tiểu của con lắc làA. 23cm và 19cm.B. 22cm và 18cm.C. 20cm và 18cm.D. 32cm và 30cm.Câu 12: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m=400g và lò xo có độ cứng k. Kích thích chovật dao động điều hòa với cơ năng E=25mJ. Khi vật qua li độ -1cm thì vật có vận tốc -25cm/s.Độ cứng k của lò xo bằngA. 250N/m.B. 200N/m.C. 150N/m.D. 100N/m.Câu 13: Một lò xo gồm vật nặng có khối lượng m=200g và độ cứng k. Chọn gốc thời gian là lúcvật đi qua vị trí có li độ x=3cm theo chiều âm và tại đó thế năng bằng động năng. Trong quátrình dao động, vận tốc của vật có độ lớn cực đại 60cm/s. Độ cứng k của lò xo làA. 200N/m.B. 150N/m.C. 40N/m.D. 20N/m.Câu 14: Cơ năng của một vật dao động điều hòaA. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.D. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.Câu 15: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa với phương trình x=10cos(4πt+π/2) (cm).Động năng của vật đó biến thiên với chu kỳ bằngA. 1s.B. 1,5s.C. 0,5s.D. 0,25s.Câu 16: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình v=120sin(20t) cm/s. Biết khốilượng của vật là 200g. Năng lượng của con lắc bằngA. 1440J.B. 0,144J.C. 12000J.D. 1440000J.Câu 17: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, khi quả cầu có li độ x=2cm thì động năngbằng 3 lần thế năng. Biên độ dao động làA. 6cm.B. 4cm.C. 0,4m.D. 0,08m.Câu 18: Một vật có m = 500g dao động điều hoà với phương trình dao động x = 2sin10πt (cm).Lấyπ2 ≈10. Năng lượng dao động của vật làA. 0,1J.B. 0,01J.C. 0,02J.D. 0,1mJ.Câu 19: Con lắc lò xo có khối lượng m = 400g, độ cứng k = 160N/m dao động điều hoà theophương thẳng đứng. Biết khi vật có li độ 2cm thì vận tốc của vật bằng 40cm/s. Năng lượng daođộng của vật làA. 0,032J.B. 0,64J.C. 0,064J.D. 1,6J.Câu 20: Một con lắc lò xo dao động điều hoà khi vật đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ thìA. cơ năng của con lắc bằng bốn lần động năng.B. cơ năng của con lắc bằng bốn lần thế năng.C. cơ năng của con lắc bằng ba lần thế năng.D. cơ năng của con lắc bằng ba lần động năng.Câu 21: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 10cos t(cm). Tại vị trí có liđộ x = 5cm, tỉ số giữa động năng và thế năng của con lắc làA. 1.B. 2.C. 3.D. 4.( 20t − π / 3)Câu 22: Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = 10cos(cm).Biết vật nặng có khối lượng m = 100g. Động năng của vật nặng tại li độ x = 8cm bằngA. 2,6J.B. 0,072J.C. 7,2J.D. 0,72J.Câu 23: Một vật nặng 500g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian3 phút vật thực hiện 540 dao động. ChoA. 2025J.π2 ≈B. 0,9J.10. Cơ năng của vật khi dao động làC. 900J.D. 2,025J.Câu 24(ĐH-11): Một chất điểm có m= 100g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phươngx1 = 5 cos10 tvàx 2 = 10 cos10 t(x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cânbằng. Cơ năng bằngA. 225 J.B. 0,1125 J.C. 0,225 J.D. 112,5 J.Câu 25(ĐH-11): Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?A. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.B. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.C. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.D. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.Câu 26(ĐH-12): Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọctheo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của Mvà của N đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6cm, của N là 8 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phươngOx là 10 cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng, tỉsố động năng của M và động năng của N làA. 4/3.B. 3/4.C. 9/16.D. 16/9.Câu 27(ĐH-13): Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s và cơ năng là0,18 J (mốc thế năng tại vị trí cân bằng); lấyπ2 = 10. Tại li độ3 2cm, tỉ số động năng và thếnăng làA. 3B. 4C. 2D.1Câu 28(ĐH-14): Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc3 rad/s. Động năng cực đại của vật làB. 3,6.10-4J.A. 7,2 J.C. 7,2.10-4J.D. 3,6 J.Câu 29(ĐH-14): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao độngđiều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tính tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến t2 = s,động năng con lắc tăng từ 0,096J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064J. ở thời điểm t2, thế năngcủa con lắc bằng 0,064J. Biên độ dao động của con lắc là:A. 5,7 cm.B. 7,0 cm.C. 8,0 cm.D. 3,6 cm.Câu 30(ĐH-15): Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phươngngang với phương trình x = Acosωt. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc làA. mωA .B.mωA 2mω AC.D.mω2 A 2Câu 31(ĐH-15): Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động theo phương trình x = 8cos10t (x tínhbằng cm, t tính bằng s). Động năng cực đại của vật bằngA. 32 mJ.B. 64 mJ.C. 16 mJ.D. 128 mJ.