Tài Chính Ngân Hàng Tên Tiếng Anh Là Gì -Giải Đáp Từ Chuyên Gia

Tài chính nhà băng là một ngành khá scorching trong những năm mới đây, vì thế từ vựng tiếng anh cho chuyên ngành này được rất nhiều người đã, đang, sắp làm việc trong lĩnh vực này khá ưa chuộng. Vậy tài chính nhà băng tiếng anh là gì.Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!

Tài chính nhà băng tên tiếng anh là gì?

Tài chính nhà băng tên tiếng anh là Finance and Banking là ngành học rộng sở hữu nhiệm vụ thực hiện tất cả những dịch vụ giao tế tài chính, lưu thông tiền tệ trên thế giới hiện nay…. Tài chính nhà băng là hình thức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ thông qua những giao tế giữa những nhà băng bằng những phương tiện tài chính được nhà băng phát hành nhằm bảo lãnh, tính sổ, chi trả trong nội địa và quốc tế.

Tài Chính Ngân Hàng Tên Tiếng Anh Là Gì -Giải Đáp Từ Chuyên Gia

Tài Chính Ngân Hàng Tên Tiếng Anh Là Gì -Giải Đáp Từ Chuyên Gia

Ngoài ra trong lĩnh vực tài chính nhà băng còn bao gồm những lĩnh vực chuyên sâu như Tài chính doanh nghiệp, Tài chính bảo hiểm, Tài chính thuế, chuyên ngành Phân tích tài chính, Kinh tế học tài chính…

Độc giả tham khảo thêm những mặt hàng bán chạy nhất hiện nay bạn ko thể bỏ qua

Từ vựng chuyên ngành Tài chính nhà băng bạn cần phải biết

Chúng tôi xin giới thiệu những từ vừng về chuyên ngành tài chính nhà băng nếu bạn sở hữu nhu cầu làm việc trong lĩnh vực này thì ko nên bỏ qua nhé:

STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM NGHĨA 1 Tài khoản holder /əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/ chủ tài khoản 2 Accounts payable /ə’kaunts ‘peiəbl/ tài khoản nợ phải trả 3 Accounts receivable /ə’kaunts ri’si:vəbl/ tài khoản phải thu 4 Accrual basi /ə’kru:əl ‘beisis/ phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi 5 Amortization /ə,mɔ:ti’zeiʃn/ khấu hao 6 Arbitrage /,ɑ:bi’trɑ:ʤ/ kiếm lời chênh lệch 7 Asset /’æset/ tài sản 8 Authorise /ˈɔː.θər.aɪz/ cấp phép 9 BACS dịch vụ tính sổ tư động giữa những nhà băng 10 Financial institution card /bæɳk kɑ:d / thẻ nhà băng 11 Banker /’bæɳkə/ người của nhà băng 12 Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/ vỡ nợ, vỡ nợ 13 Chapter /’bæɳkrəptsi/ sự vỡ nợ, vỡ nợ 14 Bearer cheque /ˈbeə.rər/ Séc vô danh 15 Bond /bɔnd/ trái phiếu 16 Growth /bu:m/ sự tăng vọt (giá cả) 17 Dealer /’broukə/ người môi giới 18 Capital /’kæpitl/ vốn 19 Cardholder chủ thẻ 20 Money foundation /kæʃ ‘beisis/ phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi 21 Money card /kæʃ kɑ:d/ thẻ rút tiền mặt 22 Money level / kæʃ pɔint/ điểm rút tiền mặt 23 Cashier /kə’ʃiə/ viên chức thu, chi tiền (ở Anh) 24 Certificates of deposit /sə’tifikit əv di’pɔzit/ chứng chỉ tiền gửi 25 CHAPS hệ thống tính sổ bù trừ tự động 26 Cost card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/ thẻ tính sổ 27 Cheque card /tʃek kɑ:d / thẻ Séc 28 Cheque clearing /ˈklɪə.rɪŋ/ sự tính sổ Séc 29 Circulation /,sə:kju’leiʃn/ sự lưu thông 30 Clear /kliə/ tính sổ bù trừ 31 Codeword ký hiệu (mật) 32 Collateral /kɔ’lætərəl/ tài sản ký quỹ 33 Commodity /kə’mɔditi/ hàng hóa 34 Price of capital /kɔst əv /’kæpitl/ giá tiền vốn 35 Counterfoil /ˈkaʊn.tə.fɔɪl/ cuống (Séc) 36 Crossed cheque /krɒst tʃek/ Séc tính sổ bằng chuyển khoảng 37 Cumulative /’kju:mjulətiv/ tích lũy 38 Debit steadiness / ‘debit ‘bæləns/ số dư nợ 39 Debit /’debit/ ghi nợ 40 Debt /det/ khoản nợ 41 Decode /diːˈkəʊd/ giải mã 42 Deficit /’defisit/ thâm hụt 43 Deposit cash /di’pɔzit ‘mʌni / tiền gửi 44 Depreciation /di,pri:ʃi’eiʃn/ sự giảm giá 45 Direct debi /di’rekt ‘debit / ghi nợ trực tiếp 46 Dispenser /dis’pensə/ máy rút tiền tự 47 Dividend /’dividend/ lãi cổ phần 48 Draw /drɔː/ rút 49 Drawee /drɔːˈiː/ nhà băng của người ký phát 50 Drawer /drɔːr/ người ký phát (Séc) 51 Encode /ɪnˈkəʊd/ mã hoá 52 Fairness /’ekwiti/ vốn cổ phần 53 Change traded fund /iks’tʃeindʤ treid fʌnd/ quỹ đầu tư chỉ số 54 Expiry date ngày hết hạn 55 Fiduciary /fi’dju:ʃjəri/ ủy thác 56 Fund /fʌnd/ quỹ 57 Give credit score cấp tín dụng 58 Progress inventory /grouθ stɔk/ cổ phiếu tăng trưởng 59 Hedge fund /hedʤ fʌnd/ quỹ đầu cơ 60 Honour /’ɔnə/ chấp nhận tính sổ 61 Illegible /i’ledʤəbl/ ko đọc được 62 In figures /ˈfɪɡ.ər/ (tiền) bằng số 63 In phrase /wɜːd/ (tiền) bằng chữ 64 Make investments /in’vest/ đầu tư 65 Investor /in’vestə/ nhà đầu tư 66 Bill /’invɔis/ danh đơn hàng gửi 67 Letter of authority /ɔːˈθɒr.ɪ.ti/ thư ủy nhiệm 68 Leverage /’li:vəridʒ/ đòn bảy 69 Legal responsibility /,laiə’biliti/ nghĩa vụ pháp lý 70 Magnetic /mæg’netik/ từ tính 71 Make out ký phát, viết (Séc) 72 Make fee / meik ‘peimənt/ ra lệnh chi trả 73 Margin trương mục /’mɑ:dʤin ə’kaunt/ tài khoản ký quỹ 74 Cash market /’mʌni ‘mɑ:package/ thị trường tiền tệ 75 Mortgage /’mɔ:gidʒ/ thế chấp 76 Mutual fund /’mju:tjuəl fʌnd/ quỹ tương hỗ 77 Non-card instrument phương tiện tính sổ ko tiêu dùng tiền mặt 78 Get hold of money /əb’tein kæʃ/ rút tiền mặt 79 Open cheque /tʃek/ Séc mở 80 Consequence /’autkʌm/ kết quả 81 Pay into /peɪ/ nộp vào 82 Paycheck /pei tʃek/ xác nhận tiền lương 83 Payee /peɪˈiː/ người đươc tính sổ 84 Place of money nơi tiêu dùng tiền mặt 85 Plastic card /’plæstik kɑ:d/ thẻ nhựa 86 Plastic cash /’plæstik ‘mʌni / tiền nhựa (những loại thẻ Nhà băng) 87 Portfolio /pɔ:t’fouljou/ hồ sơ năng lực 88 Premium /’pri:mjəm/ phí bảo hiểm 89 Current /’preznt – pri’zent/ uất trình, nộp 90 Revenue /revenue/ tiền lãi, lợi nhuận 91 Proof of indentify /pruːf/ /aɪˈden.tɪ.faɪ/ chứng cứ nhận diện 92 Actual property /riəl is’teit/ bất động sản 93 Recession /ri’seʃn/ sự suy thoái 94 Reconcile /’rekənsail/ bù trừ, điều hoà 95 Discuss with drawer Tra soát người ký phát 96 Income /’revinju:/ thu nhập 97 Saving /’seiviɳ/ tiết kiệm 98 Shareholder cổ đông 99 Brief promoting /ʃɔ:t seliɳ/ bán khống 100 Good card /smɑ:t kɑ:d/ thẻ thông minh 101 Kind code /sɔːrt kəʊd/ Mã chi nhánh Nhà băng 102 Type of card loại thẻ 103 Assertion /’steitmənt/ sao kê (tài khoản) 104 Inventory /stɔk/ cổ phiếu 105 Subtract /səb’trækt/ trừ 106 Commerce /treid/ sự sắm bán 107 Treasury invoice /’treʤəri invoice/ kỳ phiếu ngân khố 108 Treasury inventory /’treʤəri stɔk/ cổ phiếu ngân quỹ 109 Tycoon /tai’ku:n/ nhà tài phiệt 110 Worth /’vælju:/ giá trị 111 Enterprise capital /’ventʃə ‘kæpitl/ đầu tư mạo hiểm 112 Volatility /,vɔlə’tiliti/ mức biến động 113 Voucher /ˈvaʊ.tʃər/ biên lai, chứng từ 114 Withdraw /wi ‘dr :/ rút tiền mặt