7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Báo cáo tài chính thể hiện kết quả hoạt động gia công kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc lập báo cáo tài chính như thế nào cho đúng, nguyên tắc lập báo cáo tài chính như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn quý khách 7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200.

1. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC: Nguyên tắc 1

7-nguyen-tac-lap-bao-cao-tai-chinh-theo-thong-tu-200

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ những quy định tại Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và những chuẩn mực kế toán khác sở hữu liên quan. Những thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp. Theo Chuẩn mực kế toán “ Trình bày Báo cáo tài chính doanh nghiệp phải thực hiện lập và trình bày Báo cáo tài chính theo những nguyên tắc sau:

– Hoạt động liên tục

+ Lúc lập và trình bày báo cáo tài chính, Doanh nghiệp cần phải kiểm tra về khả năng hoạt động liên tục của mình. Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả thiết là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh thường nhật trong tương lai sắp, trừ lúc doanh nghiệp sở hữu ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình. + Để kiểm tra khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp cần phải xem xét tới mọi thông tin sở hữu thể dự đoán được tối thiểu trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.

– Cơ sở dồn tích

+ Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo cơ sở kế toán dồn tích, ngoại trừ những thông tin liên quan tới những luồng tiền. + Những giao tế và sự kiện được ghi nhận vào thời khắc phát sinh, ko căn cứ vào thời khắc thực thu, thực chi tiền và được ghi nhận vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của những kỳ kế toán liên quan. + Những khoản giá tiền được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc yêu thích giữa doanh thu và giá tiền.

– Nhất quán

+ Việc trình bày và phân loại những khoản mục trong báo cáo tài chính phải nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác, trừ lúc: Với sự thay đổi đáng kể về bản tính những hoạt động của doanh nghiệp hoặc lúc xem xét lại việc trình bày báo cáo tài chính cho thấy rằng cần phải thay đổi để sở hữu thể trình bày một cách thông minh hơn những giao tế và những sự kiện; hoặc một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu sở hữu sự thay đổi trong việc trình bày.

– Trọng yếu và tập hợp

+ Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong báo cáo tài chính. Những khoản mục ko trọng yếu thì ko phải trình bày riêng rẽ mà được tập hợp vào những khoản mục sở hữu cùng tính chất hoặc chức năng. + Lúc trình bày báo cáo tài chính, một thông tin được coi là trọng yếu nếu ko trình bày hoặc trình bày thiếu chuẩn xác của thông tin đó sở hữu thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm tương tác tới quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. + Để xác định một khoản mục hay một tập hợp những khoản mục là trọng yếu phải kiểm tra tính chất và quy mô của chúng. Tuỳ theo những tình huống cụ thể, tính chất hoặc quy mô của từng khoản mục sở hữu thể là nhân tố quyết định tính trọng yếu.

– Bù trừ

+ Những khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên báo cáo tài chính ko được bù trừ, trừ lúc một chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ . Do vậy DN phải trình bày riêng biệt tất cả những khoản mục tài sản và công nợ trên BCTC. + Những khoản mục doanh thu, thu nhập khác và giá tiền chỉ được bù trừ lúc: Được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác; hoặc những khoản lãi, lỗ và những giá tiền liên quan phát sinh từ những giao tế và những sự kiện giống nhau hoặc tương tự và ko sở hữu tính trọng yếu. + Những tài sản và nợ phải trả, những khoản thu nhập và giá tiền sở hữu tính trọng yếu phải được báo cáo riêng biệt. Việc bù trừ những số liệu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc Bảng cân đối kế toán, ngoại trừ trường hợp việc bù trừ này phản ánh bản tính của giao tế hoặc sự kiện, sẽ ko cho phép người sử dụng hiểu được những giao tế hoặc sự kiện được thực hiện và dự trù được những luồng tiền trong tương lai của doanh nghiệp.

– Với thể so sánh

+ Những thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính nhằm để so sánh giữa những kỳ kế toán phải được trình bày tương ứng với những thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính của kỳ trước. + Lúc thay đổi cách trình bày hoặc cách phân loại những khoản mục trong báo cáo tài chính, thì phải phân loại lại những số liệu so sánh nhằm đảm bảo khả năng so sánh với kỳ ngày nay, và phải trình bày tính chất, số liệu và lý do việc phân loại lại.

2. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC – Nguyên tắc 2.

Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản tính kinh tế của những giao tế và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của những giao tế và sự kiện đó (tôn trọng bản tính hơn hình thức).

3. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC – Nguyên tắc 3

Tài sản ko được ghi nhận cao hơn giá trị sở hữu thể thu hồi; Nợ phải trả ko được ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải tính sổ.

4. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC – Nguyên tắc 4

Phân loại tài sản và nợ phải trả: Tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán phải được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn; Trong từng phần ngắn hạn và dài hạn, những chỉ tiêu được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần. a) Tài sản hoặc nợ phải trả sở hữu thời kì đáo hạn còn lại ko quá 12 tháng hoặc một chu kỳ gia công, kinh doanh thông thường kể từ thời khắc báo cáo được phân loại là ngắn hạn; b) Những tài sản và nợ phải trả ko được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn. c) Lúc lập Báo cáo tài chính, kế toán phải thực hiện tái phân loại tài sản và nợ phải trả được phân loại là dài hạn trong kỳ trước nhưng sở hữu thời kì đáo hạn còn lại ko quá 12 tháng hoặc một chu kỳ gia công, kinh doanh thông thường kể từ thời khắc báo cáo thành ngắn hạn.

5. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC – Nguyên tắc 5

Tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt. Chỉ thực hiện bù trừ lúc tài sản và nợ phải trả liên quan tới cùng một đối tượng, sở hữu vòng quay nhanh, thời kì đáo hạn ngắn, phát sinh từ những giao tế và sự kiện cùng loại.

6. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC – Nguyên tắc 6

Những khoản mục doanh thu, thu nhập, giá tiền phải được trình bày theo nguyên tắc yêu thích và đảm bảo nguyên tắc thận trọng. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh những khoản mục doanh thu, thu nhập, giá tiền và luồng tiền tài kỳ báo cáo. Những khoản doanh thu, thu nhập, giá tiền của những kỳ trước sở hữu sơ sót làm tương tác tới kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền phải được điều chỉnh hồi tố, ko điều chỉnh vào kỳ báo cáo.

7. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC – Nguyên tắc 7

Lúc lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa doanh nghiệp và những đơn vị cấp dưới ko sở hữu tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, số dư những khoản mục nội bộ của Bảng cân đối kế toán, những khoản doanh thu, giá tiền, lãi, lỗ được coi là chưa thực hiện phát sinh từ những giao tế nội bộ đều phải được loại trừ.

Từ khóa: nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200, nguyên tắc lập báo cáo tài chính, nguyên tắc lập bctc, nguyên tắc lúc lập báo cáo tài chính

Bài viết liên quan

  • Thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ
  • Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015
  • Bảng giải trình báo cáo tài chính mới nhất năm 2015
  • Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh sở hữu phải nộp báo cáo tài chính ko?

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông tin về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Đăng ký