Company code là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Company code là gì?

Company code là Ma cong ty. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Company code – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa

Một đơn vị tổ chức trong phần mềm kế toán SAP sử dụng để xác định một doanh nghiệp. Mã nên được phát triển phù hợp với pháp luật về thuế, pháp luật thương mại và các tiêu chí tài chính khác. Mã công ty trong hệ thống SAP cho thấy một công ty độc lập về mặt pháp lý và cũng có thể đại diện cho một hệ điều hành phụ thuộc về mặt pháp lý giám sát nếu báo cáo bên ngoài là bắt buộc.

Definition – What does Company code mean

An organizational unit in SAP accounting software used to identify a business. The code should be developed accordingly with tax laws, commercial laws, and other financial criteria. A company code in the SAP system shows a legally independent company and can also represent a legally dependent operating system oversees if external reporting is required.

Source: Company code là gì? Business Dictionary