‘company law’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “company law”, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ company law , hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ company law trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. It is seen as a gauge of prosperity for businesses regulated by UK company law.

Nó được xem như thước đo cho sự thịnh vượng của các doanh nghiệp được điều chỉnh bởi luật công ty Vương quốc Anh.

2. Collective investment vehicles may be formed under company law, by legal trust or by statute.

Xe đầu tư tập thể có thể được hình thành theo luật công ty, bằng ủy thác hợp pháp hoặc theo quy định.