company stamp and signature – Nederlandse vertaling – Linguee woordenboek

Company stamp and signature with name in block letters.

dpd.com

dpd.com

name in block letters.

en bedrijfsstempel en handtekening met naam in blokletters.

dpd.com

dpd.com

n blokletters.

the signature and the company stamp.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

The signature of the sender shall be deemed to comprise either the handwritten signature or

t stempel van de onderneming.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

Als handtekening van de afzender wordt niet alleen de handgeschreven tekst beschouwd, maar ook de handtekening en hean de onderneming.

the stamp and signature of the licensing authority.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

The form may not contain any deletions or alterations, unless they have been authenticated byhe licensing authority.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Op het formulier mogen geen doorhalingen of wijzigingen worden aangebracht, tenzij deze zijn gevalideerd door middel van het stempel en de handtekening van de vergunningverlenende autoriteit.

Certificates of authenticity shall be deemed to have been duly endorsed if they

[…]

state the date and place of issue and

[…]

if they bear the stamp of the issuing authority and the signature of the person or

[…]

persons authorised to sign them.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

if they bearhe issuing authohe person or

Het echtheidscertificaat is naar behoren geviseerd wanneer

[…]

plaats en datum van afgifte

[…]

zijn vermeld, het stempel van de instantie van afgifte is aangebracht en het is ondertekend

[…]

door de daartoe gemachtigde personen.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

zijn vantie van afgifte is aangebrais ondertekend

heir signature and company stamp here.

schiphol.com

schiphol.com

The director(s) with authority to sign and/or person(s) with power of attorney and authority to sign as filed with the Chamber of Commerce should place t

schiphol.com

schiphol.com

Op deze plaats dient de tekenbevoegde bestuurder(s) en/of tekenbevoegde volmachthouder(s) zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ondertekenen en een bedrijfsstempel te plaatsen.

In the case of the import notifications as referred to in Article 2(2) and the continuation sheets referred to in Article

[…]

2(4), erasures or alterations may also be

[…]

authenticated by the stamp and signature of the customs office

[…]

of introduction.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

authenticated byhe customs office

Op de in artikel 2, lid 2, bedoelde kennisgevingen van invoer en de in artikel 2, lid 4, bedoelde vervolgbladen mogen

[…]

schrappingen of overschrijvingen ook worden

[…]

gewaarmerkt met het stempel en de handtekening van het douanekantoor

[…]

van invoer.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

gewaarmt douanekantoor

When the request for assistance is rejected by the appropriate service of the customs authority referred to in Article 3(1) of the basic Regulation, it shall indicate not only the reasons for the

[…]

refusal, but also the contact details of the

[…]

authority to which an appeal can be made and shall affix its stamp and signature.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

authority to which an appeal can be made and shall affix

Wanneer het verzoek om optreden door de in artikel 3, lid 1, van de basisverordening bedoelde, onder de douaneautoriteit ressorterende dienst wordt afgewezen, vermeldt deze dienst niet alleen de reden van de afwijzing, maar ook de naam en het adres

[…]

van de instantie waarbij beroep kan worden

[…]

aangetekend en ondertekent hij deze beschikking en plaatst hij daarop zijn stempel.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

aangetekenndertekent hij deze beschikkiaatst hij daarop

When an endorsement concerning defects is to be cancelled after the vehicle has been restored to a satisfactory state, it is sufficient to state, under item No 11

[…]

provided for the purpose, ‘Defects rectified’

[…]

followed by the name, signature and stamp of the competent authority

[…]

concerned.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

followed by the nhe competent authority

Voor het annuleren van een vermelding betreffende geconstateerde gebreken wanneer het voertuig voldoende is hersteld, wordt in de daartoe bestemde rubriek 11

[…]

vermeld „Gebreken hersteld”, gevolgd

[…]

door de naam, de handtekening en het stempel van de betrokken bevoegde

[…]

autoriteit.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

door deen bevoegde

the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

The colour ofbe different from that of the other particulars in the certificate.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

De kleur van het stempel en de handtekening moet verschillen van de kleur van de andere gegevens op het certificaat.

NB: This declaration shall be issued by the last

[…]

manufacturer of the multi-combinational form of

[…]

DRAMs, made on companyheaded paper and be validated by a stamp of the company.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

DRAMs, maded palidated

N.B.: Deze verklaring wordt door de laatste fabrikant van de meervoudige combinatievorm

[…]

van DRAM’s afgegeven op papier met het

[…]

briefhoofd van de onderneming en gevalideerd met een stempel van de onderneming.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

briefhoofd veming.

e on companyheaded paper and be validated by a stamp of the company.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

This statement shall be maded palidated

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Deze verklaring wordt opgesteld op papier met het briefhoofd van de onderneming en gevalideerd met een stempel van de onderneming.

Applications must be sent to the above address by the deadline of 15 November 2001 at

[…]

the latest for all

[…]

annual projects and by 30 November 2001 for all multiannual cooperation agreement projects (by reference to the postmark or delivery company stamp).

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

annual proj0 November 2001 for all multiannual cooperation agreement projects (by reference to the postmark or deli

De aanmeldingen moeten ten laatste worden verzonden op 15 november 2001 voor alle

[…]

jaarprojecten en 30

[…]

november 2001 voor alle meerjarige projecten voor samenwerkingsovereenkomsten (het poststempel of het stempel van het koeriersbedrijf geldt als bewijs).

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

november 2001 voor alle meerjarige projecten voor samenwerkingsovereenkomsten (het poststempel ofhet koeriersbedrijf geldt als bewijs).

ate, Company stamp, Signature In such event, we shall be at liberty to demand that the Purchaser shall provide us with detail as to the amounts payable assigned and their debtors,

[…]

thereby furnishing

[…]

such detail as shall be required to facilitate collection as well as the documentation attaching thereto and that said Purchaser shall advise the debtors (third parties) of the assignment.

steil.de

steil.de

uch event, we shall be at liberty to demand that the Purchaser shall provide us with detail as to the amounts payable assir debtors,

m Firmastempel Handtekening In dit geval kunnen wij eisen dat Koper ons in kennis stelt van de gecedeerde vorderingen en de schuldenaars ervan, alle gegevens verstrekt die voor

[…]

het innen noodzakelijk

[…]

zijn, de bijbehorende stukken overhandigt en de schuldenaars (derden) in kennis stelt van de cessie.

steil.de

steil.de

Datugeval kunneoper ons in kennis stelt van de gecedeerde vorderingen en de schuldenaars ervan, alle gegevens verstrekt die voor

Where it is considered, on the basis of the examination laid down in Article 6(1) and (3), that the conditions therein are fulfilled, a phytosanitary certificate conforming to the model in Annex VII, Part A, may be issued, drawn up in at least one of the official languages of

[…]

the Community and filled in, except

[…]

in respect of stamp and signature, either entirely

[…]

in capital letters or entirely in

[…]

typescript, and preferably in one of the official languages of the Member State of destination.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

in respecher entirely

1. Wanneer op grond van het in artikel 6, leden 1 en 3, voorgeschreven onderzoek kan worden aangenomen dat aan de in dat artikel genoemde voorwaarden is voldaan, kan een fytosanitair certificaat van het in bijlage VII, deel A, opgenomen model worden afgegeven, dat is opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de

[…]

Gemeenschap en dat, behalve voor wat

[…]

de stempel en de ondertekening betreft, volledig

[…]

in hoofdletters of volledig in machineschrift

[…]

is ingevuld, bij voorkeur in één van de officiële talen van de lidstaat van bestemming.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

de stemvolledig

x 18 Signature and stamp of licensing authority

[…]

The box must be signed by the authorised official and stamped with the official stamp of the licensing authority.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Boicensing authority

ak 18 Handtekening en stempel van de vergunningverlenende

[…]

autoriteit Het document wordt ondertekend door de bevoegde ambtenaar en voorzien van het officiële stempel

[…]

van de vergunningverlenende autoriteit, met vermelding van plaats en datum.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

ningverlenende

When the appropriate service of the customs authority referred to in Article 3(1) of the basic Regulation approves an

[…]

application for action, it shall indicate the final date of validity of the decision

[…]

and affix its signature and stamp.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

and affix

10. Wanneer de in artikel 3, lid 1, van de basisverordening bedoelde, onder de douaneautoriteit ressorterende dienst het verzoek om optreden inwilligt, vermeldt hij

[…]

de datum waarop de geldigheid van de beschikking verstrijkt en plaatst hij op de

[…]

beschikking n handtekening en stempel.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

beschikking

22: Signature and stamp of issuing authority: To

[…]

be entered by the competent authority, with place and date, on the three copies of licence.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Boxssuing authority: To

ak 22: Handtekening en stempel van de instantie van

[…]

afgifte: in te vullen door de bevoegde autoriteit, onder vermelding

[…]

van de plaats en datum op de drie exemplaren van de vergunning.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

tie van

Signature and name of persons who enter into commitments for the company by this declaration.

nbb.be

nbb.be

of persons who enter into commitments forhis declaration.

aam + handtekening van de personen die de vennootschap verbinden door deze verklaring

nbb.be

nbb.be

ersonen die derbinden door deze verklaring

24.3 The signing of mantles of share certificates,

[…]

extracts from the register

[…]

referred to in Article 11 hereof and notes issued by the Company may be effected by stamping or printing in facsimile the signatures of those who are authorised by

[…]

virtue of these Articles

[…]

of Association to represent the Company for such purpose.

unilever.com

unilever.com

referred to in Article 11 hes issued bybe effecterinting in facsimilehose who are authorised by

24.3 De ondertekening van mantels van aandeelbewijzen, van uittreksels uit

[…]

het in artikel 11

[…]

bedoelde register en van door de vennootschap uitgegeven obligaties kan geschieden door het stempelen of bedrukken met een facsimile van de handtekening van degenen die

[…]

krachtens deze statuten

[…]

bevoegd zijn de vennootschap terzake te vertegenwoordigen.

unilever.com

unilever.com

bedoelde reoor de vennootschap uitgegeven obligaties kan geschiemet een facsimilegenen die

th a stamp and a signature from the bank.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

The financial identification form has to have bothe bank.

d en ondertekend.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Het financiële identificatieformulier moet door de bank worden gestempelndertekend.

Article 21 –

[…]

Representation of the company and signature of documents

cofinimmo.com

cofinimmo.com

Representation ofocuments

Artikel 21 –

[…]

Vertegenwoordiging van de vennootschap Ondertekening van akten

cofinimmo.com

cofinimmo.com

Vertegenwoordiging van de venn

(e) Where additional pages are attached to the certificate for the purposes of identifying the items making up the consignment, such additional pages shall also be considered to form

[…]

part of the original of the

[…]

certificate, provided the signature and stamp of the certifying

[…]

official veterinarian appear on each page.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

certificate, providedhe certifying

e) Indien voor de identificatie van de bestanddelen van de zending extra bladen aan het certificaat worden gehecht, worden deze bladen beschouwd als deel uitmakend van het originele

[…]

certificaat, mits elke bladzijde voorzien is van de

[…]

handtekening en het stempel van de certificerende

[…]

officiële dierenarts.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

handtekrende

the signature and stamp of the customs office, in section 12 of the export licence in accordance with the model in Annex I to this Regulation.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Proof that the export charge has been collected shall be provided by the indication of the amount in national currency and the insertion by the customs authorities of the exporting country of one of the entries shown in Annex II to this Regulation, together withhe customs office, in section 12 of the export licence in accordance with the model in Annex I to this Regulation.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

2. Het bewijs dat de uitvoerbelasting is geïnd, wordt door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer geleverd door in vak 12 van de volgens het model in bijlage I opgestelde uitvoervergunning het bedrag van de belasting in nationale valuta aan te geven en één van de in bijlage II bij deze verordening opgenomen vermeldingen met handtekening en stempel van het douanekantoor aan te brengen.

After exchanging the news he types the translation on the computer and

[…]

applies a nice stamp and his signature on the document.

personeel.unimaas.nl

personeel.unimaas.nl

applies ahe document.

Na enig bijpraten typt die de vertaling op de computer en voorziet

[…]

het document van een zegeltje en zijn handtekening.

personeel.unimaas.nl

personeel.unimaas.nl

het document van een zegeltje en z

he signature can be replaced by a stamp, by an accounting

[…]

machine entry or in any other appropriate manner.

otif.org

otif.org

be replacedan accounting

e handtekening kan vervangen worden door een stempel,

[…]

een aanduiding van de boekhoudmachine of elke andere daartoe geëigende methode.

otif.org

otif.org

vervangen worden door een stempel,

4 ) Signature and stamp of the competent authority

[…]

or body issuing the licence.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

he competent authority

4) Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit

[…]

of instantie die de vergunning afgeeft.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

de autoriteit

the company and bearing the companys official stamp, in the following format

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

The valid commercial invoice referred to in Article 1(3) of this Regulation must include a declaration signed by an official ofingoffithe following format

le stempel van de onderneming voorziene verklaring bevatten met de volgende gegevens

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

De in artikel 1, lid 3, van deze verordening bedoelde geldige handelsfactuur moet een door een werknemer van de onderneming ondertekende en van het officiën de onderneming voorziene verklaring bevatten met de volgende gegevens

the company is validly bound by the signature of two Directors with the status of Chairman of the Board or Chairman or other member of the Executive Committee.

solvay.com

solvay.com

Without prejudice to the general powers of the Board of Directors as a body operating on a collegial basis,alidly bound bywo Directors with the status of Chairman of the Board or Chairman or other member of the Executive Committee.

de handtekening van twee bestuurders die ofwel voorzitter van de Raad van Bestuur, ofwel voorzitter dan wel lid van het Uitvoerend Comité zijn.

solvay.com

solvay.com

Onverminderd de algemene bevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, engageert de onderneming zich op geldige wijze mettwee bestuurders die ofwel voorzitter van de Raad van Bestuur, ofwel voorzitter dan wel lid van het Uitvoerend Comité zijn.

the stamp and signature of the issuing management authority, or, in the case of the import notifications referred to in Article 2(2), by the stamp and signature of the customs office of introduction.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

2. Forms other than application forms and the labels referred to in Article 2(4) may not contain any erasures or alterations, unless they have been authenticated byhe issuing management authority, or, in the case of the import notifications referred to in Article 2(2), byhe customs office of introduction.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

2. Met uitzondering van de aanvraagformulieren en de in artikel 2, lid 4, bedoelde etiketten mogen de formulieren geen schrappingen of overschrijvingen bevatten, tenzij deze met het stempel en de handtekening van de administratieve instantie van afgifte of — in het geval van de in artikel 2, lid 2, bedoelde kennisgevingen van invoer — met het stempel en de handtekening van het douanekantoor van invoer zijn gewaarmerkt.