Cộng hoặc trừ thời gian

Cộng thời gian

Giả sử bạn muốn biết sẽ mất bao nhiêu giờ và phút để hoàn thành hai nhiệm vụ. Bạn ước tính rằng nhiệm vụ thứ nhất sẽ mất 6 giờ 45 phút và nhiệm vụ thứ hai sẽ mất 9 giờ 30 phút.

Đây là một cách để thiết lập tính năng này trong trang tính.

 1. Nhập 6:45 vào ô B2 và nhập 9:30 vào ô B3.

 2. Trong ô B4, nhập =B2+B3 , rồi nhấn Enter.

  Thời gian cho hai nhiệm vụ sẽ được cộng

  Kết quả là 16:15—16 giờ 15 phút—cho việc hoàn thành hai nhiệm vụ.

  Mẹo: Bạn cũng có thể cộng thời gian bằng chức năng Tự Tính tổng để cộng các số. Chọn ô B4, rồi trên tab Trang đầu, chọn Tự Tính tổng. Công thức sẽ có dạng: =SUM(B2:B3). Nhấn Enter để có cùng kết quả, 16 giờ và 15 phút.

Vâng, thật dễ dàng, nhưng có thêm một bước nếu số giờ của bạn cộng lại lớn hơn 24 giờ. Bạn cần áp dụng một định dạng đặc biệt cho kết quả của công thức này.

Để cộng lớn hơn 24 giờ:

 1. Trong ô B2, nhập 12:45 và trong ô B3, nhập 15:30.

 2. Nhập =B2+B3 vào ô B4, sau đó nhấn Enter.

  Thời gian được cộng lại lớn hơn 24 giờ và cho ra kết quả không mong muốn là 4:15

  Kết quả là 4:15 không phải những gì bạn có thể mong đợi. Lý do là vì thời gian của Tác vụ 2 là 24 giờ. 15:30 giống như 3:30.

 3. Để hiển thị thời gian lớn hơn 24 giờ, chọn ô B4.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, chọn Định dạng, rồi chọn Định dạng Ô.

  Trên tab Trang đầu, nút Định dạng và nút Định dạng ô trên trình đơn

 5. Trong hộp Định dạng Ô, chọn Tùy chỉnh trong danh sách Thể loại.

 6. Trong hộp Loại , ở đầu danh sách các định dạng, nhập [h]:mm;@ rồi chọn OK.

  Ghi lại dấu hai chấm sau [h] và dấu chấm phả sau mm.

Kết quả sẽ là 28 giờ 15 phút. Lần sau khi bạn cần nó, định dạng này sẽ ở trong danh sách Loại.