Công thức cấu tạo của C2H2 và gọi tên | Đồng phân của C2H2 và gọi tên

Công thức cấu tạo của C2H2 và gọi tên | Đồng phân của C2H2 và gọi tên

Công thức cấu tạo của C2H2 và gọi tên | Đồng phân của C2H2 và gọi tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, … Dưới đây là các dạng Đồng phân & Công thức cấu tạo của
C2H2 nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C2H2 và gọi tên đúng các đồng phân của C2H2 tương ứng.

Hay lắm đó

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (2.2 + 2 – 2) / 2 = 2

Phân tử có chứa 2 liên kết π hoặc 1 vòng + 1 liên kết π

C2H2 có 1 đồng phân mạch cacbon:

Đồng phân
CTCT thu gọn
Tên gọi

Công thức cấu tạo của C2H2 và gọi tên | Đồng phân của C2H2 và gọi tên

CH☰CH
Axetilen / Etin

Vậy ứng với công thức phân tử C2H2 thì chất có 1 đồng phân có tên gọi là Axetilen.