công thức cấu tạo của C2H4 và C2H2 ( giúp e gấp với ạ ) câu hỏi 3135641 – hoidap247.com

– Công thức cấu tạo của C2H4: (Hình 1)

Viết gọn: CH2=CH2.

Giải thích thêm:

– Trong phân tử C2H4, có một liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon.

– Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kêt này dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.

– Những hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có một liên kết đôi như Etilen (C2H4) gọi là Anken, có công thức chung CnH2n với n ≥ 2.

– Công thức cấu tạo của C2H2:

Viết gọn: H – C ≡ C – H

Giải thích thêm:

– Công thức cấu tạo của Axetilen (C2H2) là có một liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon và liên kết đơn giữa hidro và cacbon.

– Công thức cấu tạo của C3H8: (Hình 2)

Viết gọn: CH3-CH2–CH3

Giải thích thêm: Công thức phân tử C3H8 thì chất có 1 đồng phân có tên gọi là Propan.

– Công thức cấu tạo của C4H10: (Hình 3)

Viết gọn: CH3 – CH2 – CH2 – CH3

Giải thích thêm: Butan C4H10 có 2 đồng phân.