Công thức cấu tạo của mêtan là gì?

Công thức cấu tạo của mêtan là gì?

Metan là một hiđrocacbon đơn giản với công thức hóa học CH4. Phân tử có cấu trúc là một nguyên tử cacbon đơn lẻ được bao quanh bởi bốn nguyên tử hiđro. Các nguyên tử hydro bức xạ ra từ tâm của phân tử.

Năm nguyên tử trong phân tử mêtan được liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. Carbon thường tạo thành bốn liên kết, trong khi hydro tự nhiên chỉ tạo thành liên kết đơn. Điều này cho phép CH4 áp dụng một cấu hình ổn định trong đó mỗi nguyên tử hydro là liên kết đơn với nguyên tử trung tâm của cacbon. Mêtan là hiđrocacbon đơn giản nhất trong dãy ankan và nó là thành phần chính của khí tự nhiên.