✅ Công thức enough ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 – (1 bình chọn)

1. Enough là gì?

Enough trong tiếng Anh có nghĩa là đủ tuy nhiên đôi khi “enough” được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau do trong mỗi hoàn cảnh ý nghĩa “đủ” của nó cũng khác nhau. “Enough” có thể được sử dụng để chỉ số lượng hay kích cỡ của một sự vật nào đó có vừa không, có đủ không.

Ví dụ:

– I don’t have enough money to buy this skirt

– She is intelligent enough to solve that problem

2. Cách dùng enough trong tiếng Anh

a, Cấu trúc enough dạng khẳng định

“Ennough” được sử dụng sau tính từ và trạng từ kết hợp với nó là động từ nguyên thể có “to”

– S + tobe + adj + enough + (for SB) + to V nguyên thể

– S + V + adv + enough + (for SB) + to V nguyên thể

Ví dụ:

+ The weather is beautiful enough to have a picnic

+ I am tall enough to take a book on the top of shelf

+ My hair has long enough to tie

b, Cấu trúc enough dạng phủ định

– S + tobe not + adj + enough + (for SB) + to V nguyên thể

– S + don’t/doesn’t/didn’t +V + adv + enough + (for SB) + to V nguyên thể

Ví dụ:

+ He isn’t strong enough to lift this box

+ I am not hardworking enough to do homework

+ She isn’t tall enough to become a model

c, Cấu trúc enough với danh từ

Khi “Enough” kết hợp với danh từ thì “enough” đứng trước danh từ

S + V + enough + noun + (for SB) + to V nguyên thể

Ví dụ:  

+ He doesn’t have enough time to fix his car

+ This car doesn’t have enough seat for 6 people

+ I don’t have enough money to buy car

cau truc enough

Gia sư Tiếng Anh tại nhà

3. Cách dùng enough để nối câu – những điều cần lưu ý

Quy tắc 1:

Nếu:

– Trước tính từ, trạng từ trong câu có các trạng từ: too, so, very, quite, extremely…

– Trước danh từ có many, much, a lot of, lots of => Thì phải bỏ

Ví dụ:

+ She is very tall. She can become a model => She is very tall enough to become a model (SAI) => She is tall enough to become a model

+ The weather is very bad. It can be rain => The weather is very bad enough to be rain (SAI) => The weather is bad enough to be rain

+ I’m very strong. I can lift this box => I’m very strong enough to lift this box (SAI) => I’m strong enough to lift this box

Quy tắc 2:

Khi nối câu bằng “enough”, nếu chủ ngữ ở 2 câu giống nhau thì lược bỏ “for sb”

Ví dụ:

+ Helen is intelligent. Helen can become a teacher => Helen is intelligent enough for her to become a teacher (SAI) => Helen is intelligent enough to become a teacher

+ I am vacant. I can go traveling right now => I am vacant enough for me to go traveling right now (SAI) => I am vacant enough to go traveling right now

+ Tom is tall. He is the tallest in his class => Tom is tall enough for him to be the tallest in his class (SAI) => Tom is tall enough to be the tallest in his class.

+ He is short. He can’t take that book on shelf => He isn’t tall enough for him to take that book on shelf (SAI) => He isn’t tall enough to take that book on shelf

* Tuy nhiên nếu chủ từ câu sau có ý chung chung thì cũng có thể bỏ đi

Ví dụ: The weather is warm. We can live on it. -> The weather is warm enough to live on. (we ở đây chỉ chung chung, mọi người)

Quy tắc 3:

Khi nối câu bằng “enough”, nếu chủ ngữ của câu thứ nhất trùng với tân ngữ của câu 2 (là một) thì khi ghép 2 câu ta loại bỏ phần tân ngữ của câu sau

Ví dụ:

+ The water is quite cold. I can’t drink it. -> The water isn’t warm enough for me to drink it. (SAI) -> The water isn’t warm enough for me to drink.

+ Homework is very easy. He can do it => Homework is easy enough for him to do it (SAI) => Homework is easy enough for him to do

+ She is very beautiful. He falls for her => She is beautiful enough for him to fall for her (SAI) => She is beautiful enough for him to fall for

Bài tập về cấu trúc ENOUGH kèm đáp án chi tiết

I. Combine each pair of sentences, using ENOUGH …. TO.V or ENOUGH FOR …. TO V

1. You aren’t old. You can’t have a front– door key.

Gợi ý: You aren’t old enough to have a front-door key.

Giải thích: 

“Old” là tính từ, do đó chúng ta sẽ dùng cấu trúc enough với tính từ cho trường hợp này. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng nhận ra đây là cấu trúc phủ định thông qua từ “can’t” xuất hiện trong bài đúng không nào? Vậy thì cấu trúc phù hợp sẽ là tobe + not + adj + enough (for SB) + to V nguyên thể. Cụ thể về cấu trúc này sử dụng ra sao, bạn có thể xem lại tại bài học trước. Lưu ý tiếp theo, do chủ ngữ của hai câu đều là ”you” nên chúng ta sẽ áp dụng quy tắc 2 trong sử dụng cấu trúc enough ở đây, cụ thể là: bỏ for somebody. Dựa vào những dấu hiệu trên, chúng ta có thể đưa ra đáp án nhanh chóng cho câu này là: You aren’t old enough to have a front-door key.

2. The buffalo isn’t big. He can’t harm you.

3. The ice is quite thick. We can walk on it.

4. He is rich. He can buy the car.

5. These exercises are easy. You can do them.

6. Those oranges are ripe. We can eat them.

7. Your brother was clever. He could do this exercise in a few minutes.

8. We weren’t early. We couldn’t see the first part of the play.

9. I don’t have much money. I can’t buy this dress.

10. There is a lot of food in the fridge. We can eat it during the weekend.

I am enough

Đáp án:

2. The buffalo isn’t big enough to harm you. 

Do chủ ngữ của hai câu đều là buffalo nên chúng ta sẽ lược bỏ ”for sb” khi ghép hai câu này bằng cấu trúc enough.

3. The ice is thick enough for us to walk on.

Do ice là chủ ngữ câu đầu và đồng thời đóng vai trò tân ngữ câu sau nên từ ”it” được lược bỏ khi sử dụng cấu trúc enough.

4. He is rich enough to buy the car.

Do hai chủ ngữ của hai câu đều là ”he” nên chúng ta sẽ lược bỏ for sb và viết lại câu theo đúng cấu trúc S + tobe + adj + enough + to V.

5. These exercises are easy enough for you to do.

Trong câu này, do chủ ngữ câu đầu (these exercises) không là tân ngữ câu số hai (you) nên cần có for sb khi rút gọn câu bằng enough. Bên cạnh đó, these exercises cũng chính là tân ngữ câu sau (them) nên chúng ta sẽ bỏ ”them” đi.

6. Those oranges are ripe enough for us to eat. 

Cách làm câu này hoàn toàn tương tự câu số 5.

7. Your brother was clever enough to do this exercise in a few minutes.

”Your brother” và ”he” cùng đóng vai trò chủ ngữ và chỉ một người, do vậy, việc bạn cần làm là lược bỏ for sb.

8. We weren’t early enough to see the first part of the play.

Trong câu này, bạn cần áp dụng cấu trúc enough dùng với tính từ ở dạng phủ định và lược bỏ for sb vì chủ ngữ hai câu trùng nhau.

9. I don’t have enough money to buy this dress.

Trạng từ ”much” xuất hiện trong câu đầu tiên nên bạn phải lưu ý bỏ trạng từ này đi khi viết lại câu với enough, chủ ngữ hai câu giống nhau nên cần lược bỏ for sb nữa là xong.

10. There is enough food in the fridge for us to eat during the weekend.

Nhớ bỏ trạng từ ”a lot of”, ”food” xuất hiện trong câu thứ hai với vai trò tân ngữ nên từ ”it” cũng cần được bỏ đi. Trường hợp này vẫn cần có for sb nên bạn đừng lược bỏ nhé.

II. Combine these sentences, using enough.

1. She’s not old. She can’t get married yet.

2. The water is quite warm. I can drink it.

3. That chair isn’t strong. We can’t stand on that chair.

4. Are you very tall? Can you reach the top shelf?

5. It’s not warm today. We can’t go outside.

6. This shirt is big. He can wear it.

7. Mary doesn’t have money. She can’t buy a new bicycle.

8. It’t warm tonight. We can go out.

9. This novel is interesting. We can read it.

10. He has no time. He can’t finish this work.

Đáp án:

1. She’s not old enough to get married.

Lưu ý bỏ trạng từ ”yet” và áp dụng cấu trúc dùng enough với tính từ dạng phủ định.

2. The water is warm enough for me to drink it.

Lưu ý bỏ trạng từ ”quite” và tân ngữ ”it” do chủ ngữ câu đầu là tân ngữ câu sau và sử dụng cấu trúc enough với tính từ là xong.

3. That chair isn’t strong enough for us to stand on.

Câu này hoàn toàn tương tự câu số 2, chỉ cần chú ý thêm đây là cấu trúc enough dạng phủ định thôi là xong.

4. Are you tall enough to reach the top shelf?

Dù hai câu này xuất hiện dưới dạng câu hỏi nhưng cách làm hoàn toàn tương tự như câu khẳng định nên bạn đừng lo nhé. Chủ ngữ hai câu giống nhau và có trạng từ ”very” trong câu đầu tiên nên bạn cần loại bỏ for sb và trạng từ đi là có thể viết lại câu dễ dàng rồi đó.

5. Today, It’s not warm enough for us to go outside.

Ở câu này, bạn vẫn cần có cụm for sb sau khi rút gọn, với ”today”, bạn có thể sắp xếp lại chúng lên đầu câu hoặc vẫn giữ nó sau enough đều được.

6. This shirt is big enough for him to wear.

Câu này cần có for sb này, một lưu ý nữa là bỏ ”it” vì nó đã xuất hiện với vai trò là chủ ngữ trong câu đầu tiên rồi. Vậy là xong.

7. Mary doesn’t have enough money to buy a new bicycle.

Bạn lược bỏ for sb và sau đó áp dụng cấu trúc enough với danh từ dạng phủ định, nhớ là enough đứng trước danh từ nhé.

8. It’s warm enough tonight for us to go out.

Câu này có for sb và áp dụng cấu trúc enough với tính từ dạng khẳng định.

9. This novel is interesting enough for us to read.

Nhớ bỏ tân ngữ ”it” và viết lại câu với cấu trúc enough đi cùng tính từ có sử dụng for sb nhé bạn.

10. He doesn’t have enough time to finish this work.

Chủ ngữ ”he” xuất hiện ở cả hai câu nên chúng ta sẽ lược bỏ for sb đi, ”time” là danh từ nên cấu trúc enough được áp dụng sẽ là enough đi cùng danh từ dạng phủ định.

enough

Luyện tập

Viết lại câu sử dụng cấu trúc enough:
  1.     The water is quite cold. I can’t drink it.
  2.     Homework is very easy. I can do it.
  3.     Tom is tall. He is the tallest in his class
  4.     He is rich. He can buy the car
  5.     I don’t have much money. I can’t buy this dress.

Đáp án:
  1.      The water isn’t warm enough for me to drink.
  2.      Homework is easy enough for him to do.
  3.      Tom is tall enough to be the tallest in his class.
  4.      He is rich enough to buy the car.
  5.      I don’t have enough money to buy this dress.