Công thức hóa học của đơn chất và hợp chất là gì? – Hương Lan

Đơn chất là gì?

– Khí oxi tạo nên từ nguyên tố O.

– K.loại Natri tạo nên từ nguyên tố Na.

– K.loại nhôm tạo nên từ nguyên tố Al.

* Vậy khí oxi, kim loại Na, Al gọi là đơn chất.

* Định nghĩa: Đơn chất do 1 nguyên tố hoá học cấu tạo nên.

– Đơn chất kim loại: Dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim.

– Đơn chất phi kim: Không dẫn điện, dẫn nhiệt, không có ánh kim.

*Kết luận: Đ/c do 1 NTHH cấu tạo nên. Gồm 2 loại đơn chất :

+ Kim loại.

+ Phi kim.

2.Đặc điểm cấu tạo:

– Đơn chất KL: Nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.

– Đơn chất PK: Nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định (Thường là 2).

II.Hợp chất:

1.Hợp chất là gì?

VD:

Nước: H2O Nguyên tố H và O.

-M.ăn: NaCl Nguyên tố Na và Cl.

-A.sunfuric: H2SO4Nguyên tố H, S và O.

* Định nghĩa: Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 NTHH trở lên.

– Hợp chất gồm:

+ Hợp chất vô cơ:

H2O, NaOH, NaCl, H2SO4….

+ Hợp chất hữu cơ:

CH4 (Mê tan), C12H22O11 (đường),

C2H2 (Axetilen), C2H4 (Etilen)….

2.Đặc điểm cấu tạo:

– Trong hợp chất: Nguyên tố liên kết với nhau theo một tỷ lệ và một thứ tự nhất định

III. Phân tử:

1.Định nghĩa:

VD: – Khí hiđro, oxi : 2 nguyên tử cùng loại liên kết với nhau.

– Nước : 2H liên kết với 1O.

– Muối ăn: 1Na liên kết với 1Cl.

Xem thêm: http://hoahoc247.com/don-chat-va-hop-chat-a2573.html#ixzz4QpaFvJ4K