Công thức hóa học dùng để biểu diễn gì? – sap sua

Phản ứng hóa học

Số chất phản ứng

Số chất sản phẩm

(1) \(4P + 5O_2 \rightarrow 2P_2O_5\)

2

1

(2) \(3Fe + 2O_2 \rightarrow Fe_3O_4\)

 

 

(3) \(CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2\)

 

 

(4) \(CO_2 + H_2O + CaCO_3 \rightarrow Ca(HCO_3)_2\)

 

 

So sánh điểm giống và khác nhau về số chất tham gia phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học trên.

Chọn từ hoặc cụm từ cho dưới đây để hoàn thành định nghĩa phản ứng hóa hợp: 

(1) Một chất mới, hai chất mới.

(2) một ban đầu; hai chất ban đầu; hai hay nhiều chất ban đầu.

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có …(1)… được tạo thành từ …(2)….