Công thức hóa học nào sau đây viết sai – Hóa học Lớp 8 – Bài tập Hóa học Lớp 8 – Giải bài tập Hóa học Lớp 8 | Lazi.vn – Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

1642770209 lazi 137764 Roxuna Lee

Hóa học – Lớp 8

13/12/2021 21:35:40

C1:Công thức hóa học nào sau đây viết sai? Biết nhóm OH hóa trị I.
A. Na(OH)2. B. Cu(OH)2. C. KOH. D. Fe(OH)3.
C2: 9,916 lít khí nitơ (đkc) có khối lượng là
A. 0,4 gam. B. 11 gam. C. 11,2 gam. D. 4 gam.
C3: Cho 16 gam khí O2 và 14 gam N2. Hãy so sánh thể tích hai khí
A. Thể tích O2 = thể tích N2. C. Thể tích O2 > thể tích N2.
B. Thể tích O2 < thể tích N2. D. Thể tích O2 = 2 lần thể tích N2
C4: Công thức hóa học nào sau đây viết sai? Biết nhóm OH hóa trị I, SO4 hóa trị II.
A. BaSO4. B. BaO. C. BaCl. D. Ba(OH)2.
C5:Hóa trị của N trong các hợp chất NO
A. I. B. II. C. III. D. IV.
C6:12,395 lít khí SO2 (đkc) có khối lượng
A. 64 đvc. B. 32 gam. C. 32 đvc. D. 16 gam.
GIẢI THÍCH TẠI SAO RA NHƯ VẬY NHÁ
.

1

XEM TRẢ LỜI plus TRẢ LỜI

+5 điểm

eye

316 lượt xem