Công thức hợp chất khí với hiđro của R là RH3. Trong oxit cao nhất của R, R chiếm 25,926% về khối lượng. Xác định nguyên tố R.

– Từ % khối lượng R trong oxit cao nhất để tìm M R , từ đó xác định được tên nguyên tố R.

=> Công thức oxit cao nhất của R là R 2 O 5 .

– Công thức hợp chất khí với hiđro của R là RH 3 suy ra R thuộc nhóm VA.

Lời giải chi tiết:

– Công thức hợp chất khí với hiđro của R là RH3 suy ra R thuộc nhóm VA.

=> Công thức oxit cao nhất của R là R2O5.

– Trong oxit cao nhất của R, R chiếm 25,926% về khối lượng nên ta có biểu thức:

\(\% {m_R} = \frac{{2R}}{{2R + 16.5}}.100\%  = 25,926\% \)

Giải phương trình trên ta được R = 14. Vậy R là nguyên tố Nitơ, kí hiệu: N