✅ Công thức it was not until ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 – (1 bình chọn)

Cấu trúc Not until

Công thức It is/ was not until

Cụm từ này có nghĩa là “mãi cho đến khi”, thường đi kèm với từ, cụm từ, thậm chí là mệnh đề chỉ thời gian, nhấn mạnh khoảng thời gian hay thời điểm xảy ra sự việc được nhắc đến ở mệnh đề sau.

 It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V (chia cùng thì với động từ tobe ở đầu câu)

Ví dụ:

It was not until yesterday that she finished her exercises.

⟹ Mãi đến ngày hôm qua thì cô ấy mới làm xong hết bài tập.

It was not until he was 18 that he knew the truth.

⟹ Mãi cho đến năm anh ta 18 tuổi thì anh ta mới biết sự thật.

It is not until 10a.m that John comes back.

⟹ Mãi cho đến 10 giờ sáng nay thì John mới quay trở lại.

Chú ý: Nối giữa 2 mệnh đề It is/ was not until và mệnh đề chính chỉ dùng “that” chứ không dùng “when”.

Cấu trúc Not until đảo ngữ

Not until time word/ phrase/ clause + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ:

Not until we had reached the top did we realize how far we had come.

⟹ Mãi đến khi lên tới đỉnh, chúng tôi mới nhận ra mình đã đi được bao xa.

Not until 11p.m did he call me.

⟹ Mãi đến tận 11 giờ đêm anh ta mới gọi cho tôi.

Not until we had reached the top did we realize how far we had come.

Cách viết lại câu với Not until

S + V (chia ở dạng phủ định)… + until + time word/ phrase/ clause

⟹ It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V (chia cùng thì với động từ tobe ở đầu câu)

Ví dụ:

She didn’t accept his love until last month.

⟹ It was not until last month that she accepted his love.

They didn’t sell their house until the war took place.

⟹ It was not until the war took place that they sold their house

Cấu trúc Only when

Only when dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “chỉ đến khi”, cũng được dùng để nhấn mạnh mốc thời gian xảy ra sự việc được nhắc đến ở mệnh đề sau.

Only when + S + V (chia) + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Chú ý: Ở mệnh đề đầu tiên, tức là mệnh đề chứa Only when, theo sau Only when chỉ có thể là một mệnh đề, chứ không thể là từ hay cụm từ chỉ thời gian như đối với Not until.

Ví dụ:

Only when I filled my glass did I notice that it was broken.

I didn’t notice that my glass was broken until I filled it.

⟹ Only when I filled my glass did I notice that it was broken.

⟹ It was not until I filled my glass that I noticed it was broken.

He didn’t visit me until he needed some money.

⟹ Only when he needed some money did he visit me.

⟹ It was not until he needed some money that he visited me.

Định nghĩa

Cấu trúc “It was not until” thường được sử dụng trong các câu văn miêu tả một sự việc nào đó, nhằm nhấn mạnh khoảng thời gian cũng như địa điểm xảy ra sự việc đó.

Với công dụng như vậy, có thể suy ra cấu trúc “It was not until” mang ý nghĩa là “mãi cho đến khi …”.

Cấu trúc “It was not until” là cấu trúc rất thích hợp trong văn viết bởi lợi ích mà nó mang lại, vừa có thể nhấn mạnh câu văn, vừa có thể tăng sắc thái biểu cảm. Bên cạnh đó, còn có thể tạo sự đa dạng, tránh nhàm chán trong diễn đạt.

Ex:

It was not until yesterday that I completed my homework.

(Mãi cho đến ngày hôm qua, tôi mới hoàn thành bài tập về nhà của mình.)

It was not until he was ten that he entered primary school.

(Mãi đến năm mười tuổi, anh mới bước vào tiểu học.)

CẤU TRÚC NOT UNTIL & ONLY WHEN

it was not until 1
it was not until 2
it was not until 3
it was not until 4
it was not until 5

Bài tập vận dụng

Viết lại câu sử dụng Not until và Only when6

1. No one could leave the stadium until 2.30.

⟹ Not until …………………………………………………………………………

2. She wasn’t allowed to open her presents until her birthday.

⟹ It was not until ………………………………………………………………..

3. I couldn’ t finish my project until Mark helped me.

⟹ Only when ……………………………………………………………………..

4. I didn’t sleep until midnight.

⟹ Not until …………………………………………………………………………

5. They didn’t pay the bill until the electricity was cut off.

⟹ Not until …………………………………………………………………………

6. I couldn’t comment futher until I had the information.

⟹ Only when ……………………………………………………………………..

7. He hadn’t been a famous singer before he went to HCM city.

⟹ It was not until ………………………………………………………………..

8. The police didn’t make any accusations until they had some proof.

⟹ Only when ……………………………………………………………………..

9. The boy didn’t tell the truth until his father threatened to punish him.

⟹ Not until …………………………………………………………………………

10. She didn’t write to him until she received a letter from him.

⟹ Not until ………………………………………………………………………..

Đáp án

  1. Not until 2.30 could someone leave the stadium.
  2. It was not until her birthday that she was allowed to open her presents.
  3. Only when Mark helped me could I finish my project.
  4. Not until midnight did I sleep.
  5. Not until the electricity was cut off did they pay the bill.
  6. Only when I had the information could I comment further.
  7. It was not until he went to HCM city that he was a famous singer.
  8. Only when the police had some proof did they make some accusations.
  9. Not until the boy‘s father threatened to punish him did he tell the truth.
  10. Not until she received a letter from him did she write to him.