Những kiến thức căn bản trong nghiệp vụ kế toán

Những tri thức cơ bản trong nghiệp vụ kế toán

(Hình ảnh: Những kiến thức căn bản trong nghiệp vụ kế toán)

(Hình ảnh: Những tri thức cơ bản trong nghiệp vụ kế toán)

A. Những hạch toán nghiệp vụ cần nhớ:

1. Nghiệp vụ sắm hàng: (xem thêm tại đây )

Nợ TK 152,153,155,156,211,641,642…: Gía sắm chưa bao gồm thuế GTGT

Nợ TK 1331: Thuế GTGT sắm vào

Với TK 111,112,331: Tổng giá trị tính sổ theo hóa đơn.

– Lúc tính sổ công nợ kỳ trước (trả trước tiền hàng) cho NCC:

Nợ TK 331: Số tiền trả trước cho nhà cung cấp

Với TK 111, 112

2. Nghiệp vụ bán hàng: (xem thêm tại đây)

a. Bán hàng cho khách hàng:

– Giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632: Gía vốn hàng bán

Với TK 156

– Doanh thu bán hàng:

Nợ TK 111, 112,131 : Tổng giá trị tính sổ theo hóa đơn

Với TK 511: Doanh thu theo giá bán chưa gồm thuế GTGT

Với TK 3331: Thuế GTGT bán ra

b. Lúc thu công nợ kỳ trước của KH, hoặc khách hàng trả trước tiền hàng:

Nợ TK 111, 112: Số tiền khách hàng trả trước

Với TK 131

c. Nhà băng trả lãi cho DN

Nợ TK 112

Với TK 515

d. Phí dịch vụ tài khoản , phí in sao kê (Những giá thành liên quan tới doanh nghiệp ):

Nợ TK 642

Với TK 112

e. Doanh nghiệp trả lãi cho nhà băng ( do đi vay):

Nợ TK 635

Với TK 111,112

f. Thu vốn góp cổ phần của cổ đông:

Nợ TK 111,112, 221

Với TK 411

B. Nghiệp vụ dụng cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, thành phẩm:

Những xác định nguyên giá của CCDC. NVL = Giá sắm ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT + Giá tiền liên quan ( vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt…) + Thuế nhập khẩu, TTĐB ( Nếu sở hữu ) – những khoản giảm trừ ( CKTM, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

1. Phương pháp tính giá xuất kho (xem thêm tại đây)

a. Phương pháp bình quân gia quyền (DN hay sử dụng):

Giá thực tế nguyên vật liệu, hàng hoá xuất sử dụng = Số lượng xuất sử dụng x Giá đơn vị bình quân

+ Phương pháp giá bình quân cả kỳ dự trữ:

Đơn giá bình quân của cả kỳ dự trữ = (Giá thực tế tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ) / ( Số lượng tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ)

Ví dụ: Tồn đầu kỳ NVL A: 2000 kg đơn giá 2000đ/kg. Nhập trong kỳ NVL A: 7000kg đơn giá 1700đ/kg

– Cuối kỳ tính Đơn giá bình quân 1 kg = ((2000 x 2000) + (7000 x 1700)) / (2000 + 7000) = 1766 đ/kg

+ Phương pháp bình quân cuối kỳ trước:

Đơn giá bình quân cuối kỳ trước = Giá thực tế tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước) / Lượng thực tế tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước)

+ Phương pháp đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập :

Đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập = Giá thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập / Lượng thực tế tồn đầu kho sau mỗi lần nhập

Ví dụ: Ngày 1/1 tồn kho NVL A: 3.000kg đơn giá 1.000đ/kg.

Ngày 3/1 nhập kho NVL A: 2.000kg đơn giá 1.100đ/kg.

Ngày 4/1 xuất kho NVL A: 4.000kg

Ngày 5/1 nhập kho NVL A: 3.000kg đơn giá 1.080đ/kg

Ngày 6/1 xuất kho NVL A: 3000kg

– Xác định đơn giá bình quân 1kg NVLA: A = (3.000 x 1.000) + (2.000 x 1.100)/ (3000 + 2000) = 1.040 đ/kg

– Ngày 4/1 xuất đi 4.000 x 1.040 = 4.160.000

Vậy tồn kho (3.000 x 1.000) + (2.000 x 1.100) – 4.160.000 = 1.040.000

– Ngày 5/1 nhập = 1040.000 + (3.000 x 1.080)/ (1000 + 3000) = 1.070 đ/kg

– Ngày 6/1 Xuất 2.000kg => 3.000 x 1.070 = 3.210.000 đ/kg

b. Phương pháp nhập trước xuất trước: Phương pháp này đơn hàng nào nhập kho trước sẽ được xuất đi trước

Ví dụ: Tình hình nhập xuất trong tháng 2 của đơn vị A như sau:

Đầu kỳ tồn kho: 5 chiếc xe Lifan, đơn giá 10.000.000đ

– Ngày 01/2 nhập : 20 chiếc xe Lifan, đơn giá 11.000.000đ/chiếc

– Ngày 08/2 nhập : 10 chiếc xe Lifan, đơn giá 12.000.000đ/chiếc

xuất : 15 chiếc xe Lifan

– Ngày 22/2 xuất : 15 chiếc xe Lifan

– Giá trị vật tư xuất trong kỳ:

+ Ngày 08/2 xuất kho: 5 x 10.000.000 + 10 x 11.000.000 = 160.000.000 đ

+ Ngày 22/2 xuất kho: 10 x 11.000.000 + 5 x 12.000.000 =170.000.000 đ

d. Phương pháp thực tế đích danh: Phương pháp này chỉ sử dụng cho những mặt hàng giá trị cao và bán đơn chiếc

Ví dụ: Tình hình nhập xuất trong tháng 10 của đơn vị SDC như sau:

Tồn đầu kho: NVL A:1000kg x 10.500 đ/kg

NVL B: 500kg x 12.000 đ/kg

– Ngày 03/10 nhập kho NVL A: 2.500 kg, đơn giá 10.600 đ/kg

– Ngày 10/10 nhập kho NVL B: 1.500kg, đơn giá 12.500 đ/kg

xuất kho NVL A: 2.000kg

– Ngày 15/10 xuất kho NVL B: 1.500kg

– Ngày 25/10 xuất kho NVL A: 1.000kg

– Giá trị xuất trong kỳ:

+ Ngày 10/10 xuất kho NVL A: 2.000 x 10.600 = 21.200.000 đ

+ Ngày 15/10 xuất kho NVL B: 1.500 x 12.500 = 18.750.000 đ

+ Ngày 25/10 xuất kho NVL A: 1.000 x 10.500 = 10.500.000 đ

2. Xuất dụng cụ dụng cụ (xem thêm tại đây)

a. Lúc sắm CCDC ta nhập kho CCDC:

Nợ TK 153

Nợ TK 1331

Với TK 111,112,331

b. Lúc xuất sử dụng

– Trường hợp 1: Phân bổ 1 lần toàn bộ giá trị CCDC

Nợ TK 154 : sử dụng cho phòng ban gia công

Nợ TK 641 : sử dụng cho phòng ban bán hàng

Nợ TK 642 : sử dụng cho phòng ban QLDN

Với TK 153 : giá trị dụng cụ dụng cụ phân bổ

– Trường hợp 2 : Phân bổ nhiều lần toàn bộ giá trị CCDC

+ Lúc xuất sử dụng

Nợ TK 242 (theo TT 200 thì ko phân biệt ngắn hạn và dài hạn)

Với TK 153

+ Lúc phân bổ từ 2 lần trở lên

Nợ TK 154: sử dụng cho phòng ban SX

Nợ TK 641: sử dụng cho phòng ban bán hàng

Nợ TK 642: sử dụng cho phòng ban quản lý doanh nghiệp

Với TK 242

C. Nghiệp vụ tài sản nhất thiết:

Những xác định nguyên giá của TSCD = Gía sắm ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT+ Giá tiền liên quan ( Vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt…) + Thuế nhập khẩu ( nếu sở hữu) – những khoản giảm trừ ( CK thương nghiệp, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

1. Lúc sắm TSCĐ

Nợ TK 211

Nợ TK 133

Với TK111, 112, 331

* Quan tâm

– Lúc sắm TS phải kết chuyển nguồn ( kết chuyển đúng nguyên giá của Ts)

– Sắm TS bằng vốn vay dài hạn hay bằng nguồn vốn kinh doanh thì ko phải kết chuyển nguồn.

2. Hàng tháng tính khấu hao ( DN thường sử dụng phương pháp đường thẳng)

Nợ TK 154, 641, 642

Với TK 214

3. Trong quá trình sử dụng mà thanh lý , nhượng bán

– Xóa sổ

Nợ TK 214 : Tổng giá trị khấu hao tình tới thời khắc thanh lý, nhượng bán

Nợ TK 811: Giá trị còn lại

Với TK 211: Nguyên giá TS

– Gía thỏa thuận

Nợ TK 111,112,131

Với TK 711 : Giá thỏa thuận của 2 bên

Bạn đang xem: Những tri thức cơ bản trong nghiệp vụ kế toán

Với TK 3331: thuế GTGT bán ra của TS

– Trường hợp sở hữu tân trang sửa chữa trước lúc thanh lý

Nợ TK 811: Giá tiền thanh lý

Nợ TK 1331: Thuế GTGT

Với TK 111,112, 331

D. Nghiệp vụ tiền lương và những khoản trích theo lương:

1. Những khoản trích theo lương

Chỉ tiêuBHXH (25.5%)BHYT (4,5%)BHTN (2%)KPCĐ (2%)Trừ vào CP của DN17.5percent3percent1percent2percentTrừ vào lương8percent1,5percent1%

2. Hạch toán

– Lương phải trả những phòng ban của DN

Nợ TK 154, 641, 642

Với 334

– Trích những loại bảo hiểm tính vào giá thành của DN

Nợ TK 154, 641, 642 (17.5 % x lương cơ bản)

Với TK 3383 (17.5 % x lương cơ bản)

Với TK 3384 (3% x lương cơ bản)

Với TK 3389 (1% x lương cơ bản)

Với TK 3382 (2% x lương cơ bản)

– Trích những loại bảo hiểm , thuế TNCN trừ vào lương của người lao động

Nợ TK 334

Với TK 3383 ( 8% x lương cơ bản)

Với TK 3384 ( 1,5% x lương cơ bản)

Với TK 3389 (1% X lương cơ bản)

– Tính sổ lương cho CNV

Nợ TK 334: Lương thực lĩnh = Tổng lương ( Tổng bên Với TK 334) – những khoản giảm trừ vào lương ( Tổng bên Nợ TK 334)

Với TK 111, 112

– Nộp những khoản BH

Nợ TK 3383

Nợ TK 3384

Nợ TK 3389

Với TK 111, 112

E. Nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm:

1. Chiết khấu tính sổ

– Tính sổ sớm trước thời hạn

– Chiếc khấu luôn tính trên tổng giá tính sổ ( bao gồm thuế VAT)

Người muaNgười bán* Lúc sắm

Nợ TK 152,153,156

Nợ TK 133

Với TK 111, 112, 331

* Chiếc khấu được hưởng

Nợ TK 111,112,331,1388

Với TK 711,515

* Giá vốn hàng bán

Nợ TK 632

Với TK 152, 153,154,155, 156

* Phản ánh doanh thu

Nợ TK 111,112, 131

Với TK 511

Với TK 3331

* Phần chiếc khấu cho khách hàng hưởng

Nợ TK 635

Với TK 111,112,131,3388

2. Chiếc khấu thương nghiệp giảm giá hàng bán

– Sắm hàng với số lượng to, khách hàng quen/ hàng bị lỗi

– Chiếc khấu/ giảm giá luôn tính trên giá bán ( chưa bao gồm thuế VAT)

Người muaNgười bán* Lúc sắm

Nợ TK 152/153/156

Nợ TK 133

Với TK 111, 112, 331

* Chiếc khấu được hưởng

Nợ TK 111,112,331,1388

Với TK 152,153, 156

Với TK 133

* Giá vốn hàng bán

Nợ TK 632

Với TK 152, 153,154,155, 156

* Phản ánh doanh thu

Nợ TK 111, 112, 131

Với TK 511

Với TK 3331

* Phần chiếc khấu cho khách hàng hưởng

Nợ TK 5211, 5213

Nợ TK 3331

Với TK 111, 112, 131, 3388

3. Hàng bán bị trả lại

– Giá vốn lúc nhập lại số hàng trả bị trả lại tính theo giá vốn lúc xuất bán

– Hóa đơn của phần hàng bán bị trả lại luôn tính trên giá bán ( chưa bao gồm VAT)

Người muaNgười bán* Lúc sắm

Nợ TK 152,153,156

Nợ TK 133

Với TK 111,112,331

* Chiếc khấu được hưởng

Nợ TK 111, 112, 331, 1388

Với TK 152, 153, 156

Với TK 1331

* Gía vốn hàng bán

Nợ TK 632

Với TK 152,153,154,155,156

*Phản ánh doanh thu

Nợ TK 111,112,131

Với TK 511

Với TK 3331

* Phần hàng bị trả lại

Nợ TK 5212

Nợ TK 3331

Với TK 111,112,131,3388

* Nhập lại kho sổ hàng bị trả lại

Nợ TK 156

Với TK 632

4. Huê hồng đại lý

– Xuất kho hàng gửi đại lý

Nợ TK 157

Với TK 155,156

– Giá vốn của hàng gửi bán

Nợ TK 632

Với TK 157

– Phản ánh doanh thu

Nợ TK 111, 112, 131

Với TK 511

Với TK 3331

– Huê hồng cho địa lý hưởng

Nợ TK 641

Với TK 111, 112, 131, 3388

F. Những bút toán cuối kỳ:

1. Khấu trừ thuế GTGT

– Bút toán nhất thiết làm theo tháng:

Nợ TK 3331

Với TK 1331

– Cách xác định số tiền thuế GTGT:

Bước 1 : Tính tổng số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ( 1331)

Bước 2 : Tính tổng số tiền thuế GTGT phải nộp ( 3331)

Bước 3: Xác định xem tháng trước còn thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ này hay ko ( dư 133 của tháng trước)

Ta lấy dư đầu kỳ của 133 + PS của TK 133 so sánh với TK 3331 số nào nhỏ thì lấy.

2. Đối với đơn vị du lịch, vận chuyển, vận tải ( Giá vốn hàng bán)

Nợ TK 632

Với TK 154

3. Những khoản giảm trừ doanh thu

Nợ TK 511

Với TK 521, 531,532

4. Những bút toán kết chuyển

– Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động gia công kinh doanh

Nợ TK 511

Với TK 911

– Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động đầu tư tài chính

Nợ TK 515

Với TK 911

– Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động khác

Nợ TK 711

Với TK 911

– Kết chuyển giá vốn hàng bán

Nợ TK 911

Với TK 632

– Kết chuyển giá thành bán hàng

Nợ TK 911

Với TK 641

– Kết chuyển giá thành quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911

Với TK 642

– Kết chuyển Giá tiền khác

Nợ TK 911

Với TK 811

– Tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý nếu kinh doanh doanh nghiệp sở hữu lãi

Nợ TK 821

Với TK 3334

Kết chuyển giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 911

Với TK 821

– Xác định lợi nhuận sau thuế

+ Nếu doanh nghiệp lãi

Nợ TK 911

Với TK 421

+ Nếu doanh nghiệm lỗ

Nợ TK 421

Với TK 911

– Quy trình tính lợi nhuận

+ Tập hợp giá thành

Nợ TK 154

Với TK 621, 622. 627

Với TK 155

– Xác định giá vốn hàng bán

Nợ TK 632

Nợ TK 635

Nợ TK 641

Nợ TK 642

Với TK 911

G. Những lưu ý lúc làm Báo cáo tài chính

1. Bảng cân đối số phát sinh

Số dư Nợ = số dư Với

Số phát sinh bên Nợ = số phát sinh bên sở hữu = tổng số phát sinh bên Nhật Ký Chung

2. Bảng cân đối kế toán

Tổng Tài Sản = Tổng Nguồn vốn = số dư cuối kỳ bên Nợ / Với

3. Bảng kết quả hoạt động gia công kinh doanh

– Doanh thu bán hàng lấy từ TK 511 ở bảng CĐ SPS

– Những khoản giảm trừ DT lấy ở bảng CĐ SPS

– Gía vốn bán hàng lấy NKC Nợ 911/ Với 632

– Những chỉ tiêu khác lấy từ bảng CĐ SPS

– LNTT, Thuế TNDN, LNST kế toán tự tính để kiểm tra

+ LNTT – sở hữu 421 + C 3334 ( trong CĐSPS)

+ Thuế = TK 821

+ LNST = C421- N 421 trong kỳ

4. Lưu chuyển tiền tệ

Số tiền và tương đương tiền cuối năm = Số dư Nợ cuối kỳ của TK 111 + 112+ 113 ( CĐSPS)

H. Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính:

– Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của đơn vị tuân thủ sáu nguyên tắc đã được quy định tại Chuẩn mực kế toán số 2

+ Hoạt động liên tục.

+ Cơ sở dồn tích.

+ Nhất quán.

+ Trọng yếu và tập hợp.

+ Bù trừ.

+ Có thể so sánh được.

– Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập theo 4 biểu mẫu báo cáo quy định:

+ Bảng cân đối kế toán: mẫu số B01/DNN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: mẫu số B 02/DNN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: mẫu số B 03/DNN.

+ Thuyết minh báo cáo tài chính: mẫu số B 09/DNN

1. Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng cân đối kế toán là BCTC tổng hợp phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị TS hiện sở hữu và nguồn hình thành TS đó của doanh nghiệp tại 1 thời khắc nhất định

TÀI SẢN:

A. Tài sản ngắn hạn: Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150

I. Tiền và những khoản tương đương tiền: Phản ánh toàn bộ số tiền hiện sở hữu tại doanh nghiệp bao gồm Dư Nợ TK 111 + TK 112 + TK 113

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn: Mã số 120 = Mã số 121+ Mã số 122 + Mã số 123

+ Chứng khoán kinh doanh (Mã số 121)

+ Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (Mã số 122)

+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Mã số 123)

III. Những khoản phải thu ngắn hạn (130): Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135 + Mã số 136 + Mã số 137 + Mã số 139

1. Phải thu khách hàng : Dư Nợ 131

2. Trả trước cho người bán : Dư Nợ TK 331

3. Phải thu khác: Nợ TK 138

4. Dự phòng những khoản phải thu ngắn hạn khó đòi : Dư Với TK 139

IV. Hàng tồn kho (140)

1. Hàng tồn kho : Dư nợ TK 152 , 153, 154, 155, 156, 157

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Dư sở hữu TK 159 ngắn hạn

V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ : Nợ TK 1331

2. Thuế và những khoản phải thu quốc gia : Nợ TK 3331

3. Tài sản ngắn hạn khác : Dư Nợ TK 141, 142, 138 ( ngắn hạn)

B. Tài sản dài hạn (Mã số 200) : Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260.

– Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210): Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 214 + Mã số 215 + Mã số 216 + Mã số 219.

– Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210): Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 214 + Mã số 215 + Mã số 216 + Mã số 219.

+ Phải thu dài hạn của khách hàng (Mã số 211)

+ Trả trước cho người bán dài hạn (Mã số 212)

+ Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã số 213)

+ Phải thu nội bộ dài hạn (Mã số 214)

+ Phải thu về cho vay dài hạn (Mã số 215)

+ Phải thu dài hạn khác (Mã số 216)

+ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 219)

I. TSCĐ

1. Nguyên giá TSCĐ: Dư Nợ TK 211

2. Giá trị hao mòn lũy kế : Dư Với TK 214: Thu thanh

3. Giá tiền XDCB toá dang: Nợ TK 2411, 2143

II. Bất động sản đầu tư

1. Nguyên Giá : Dư Nợ TK 217

2. Hao mòn lũy kế: Dư sở hữu TK 2147

III. Những khoản đầu tư TC dài hạn :

1. Đầu tư TC dài hạn: Dư Nợ TK 221, 222, 228

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn: Dư sở hữu TK 229

IV: Tài sản dài hạn khác:

1. Phải thu dài hạn : Dư nợ TK 138 dài hạn

2. TS dài hạn khác : Dư nợ TK 242, 244

3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi : Dư sở hữu TK 159 dài hạn

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

I. Nợ ngắn hạn

1. Vay ngắn hạn: Dư sở hữu TK 311

2. Phải trả cho người bán : Dư sở hữu TK 331

3. Người sắm trả tiền trước : Dư sở hữu TK 131

4. Thuế Và những khoản phải nộp quốc gia : Dư sở hữu TK 333

5. Phải trả người lao động : DƯ CÓ TK 334

6. Giá tiền phải trả: Dư sở hữu TK 335

7. Những khoản phải trả ngắn hạn : Dư sở hữu TK 338. 138 ( ngắn hạn)

8. Dự phòng phải trả ngắn hạn : Dư sở hữu TK 3521

B. Vốn chủ sở hữu

I. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn đầu tư chủ sở hữu: Dư sở hữu TK 4111

2. Thặng dư vốn cổ phần : Dư sở hữu TK 4112

3. Vốn khác của CSH : Dư sở hữu TK 4118

4. Cổ phiếu quỹ : Dư sở hữu TK 419

5. Chênh lệch tỷ giá hối đối : Dư sở hữu TK 413

6. Những quỹ thuộc vốn CSH : Dư sở hữu TK 418

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : Dư sở hữu TK 421

II. Quỹ khen thưởng phúc lợi : Dư sở hữu TK 353

2. Hướng dẫn lập bảng lưu chuyển tiền tệ dựa trên Bảng Cân đối phát sinh

Chỉ tiêu [01] : Lấy số phát sinh bên Với TK 131

Chỉ tiêu [02] : Lấy số phát sinh bên Nợ TK 331 ( Thu thanh)

Chỉ tiêu [03] : Lấy số phát sinh bên Nợ TK 334 (Thu thanh)

Chỉ tiêu [06] : Phát sinh của Nợ 111 + Nợ 112 – Với 411 – Chỉ tiêu [01]

Chỉ tiêu [07] : Phát sinh của – ( Với 111+ Với 112+ Chỉ tiêu [02] + Chỉ tiêu [03] + Chỉ tiêu [21])

Chỉ tiêu [21] : Lấy số phát sinh bên Nợ TK 211( thu thanh)

Chỉ tiêu [31] : Lấy số phát sinh bên sở hữu Tk 411

Mẫu 03: Dn Lưu chuyển tiền tệ ( Theo phương pháo trực tiếp)

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác : tổng số tiền đã thu được lấy từ bên Nợ TK 111,112,113 sở hữu số TK đối ứng 511, 515, 3331, 131, 3387 – những khoản đối ứng 521, 532, 3331 lấy bên Với TK 111, 112

2. Tiền trả cho người bán … Lấy bên Với Tk 111, 112,113 sở hữu số TK đối ứng là 151,152,153,154,121,1331,142,242,627,642,331…( thu thanh)

3. Trả cho người lao động: Lấy từ bên Với TK 111,112,113 sở hữu TK đối ứng 334 (Thu thanh)

4. Trả lãi vay : ko phân biệt lãi vạy kỹ trước trong kỳ hay trước lãy vay lấy từ bên Với TK 111, 112, 113 sở hữu TK dối ứng 635, 335 ( Thu thanh)

5. Chi nộp thuế TNDN: Lấy từ bên sở hữu 111,112,113 sở hữu số TK đối ứng

6. Tiền thu khác từ HĐ KĐ+D : Lấy từ bên Nợ Tk 111,112,113 sở hữu số TK đối ứng

Thu về bồi dưỡng, phạt, thưởng, những khoản thu khác …. 711,33311,141

Bài viết: Những tri thức cơ bản trong nghiệp vụ kế toán

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: tri thức kế toán cần biết – tri thức cần nhớ lúc làm kế toán – tri thức kế toán thực tế – tri thức chuyên môn về kế toán – nghiệp vụ kế toán tổng hợp – nghiệp vụ kế toán cơ bản – tài liệu học kế toán cơ bản – định khoản những nghiệp vụ kế toán cơ bản