Công thức nào sau đây là công thức của xenlulozơ

Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A.

[C6H7O2(OH)3]n.

Nội dung chính

 • Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?
 • Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat – hóa học 12 có lời giải – 40 phút – Đề số 1
 • Video liên quan

B.

[C6H8O2(OH)3]n.

C.

[C6H7O3(OH)3]n.

D.

[C6H5O2(OH)3]n.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

[C6H7O2(OH)3]n.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat – hóa học 12 có lời giải – 40 phút – Đề số 1

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Trong phân tử của các gluxit luôn có:

 • Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

 • Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một cacbohiđrat X thu được 5,28 gam CO2 và 1,98 gam H2O. Biết tỉ lệ khối lượng H và O trong X là: mH : mO= 0,125 : 1. Công thức phân tử của X là:

 • Một dung dịch có tính chất sau:

  – Tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 và Cu(OH)2 khi đun nóng.

  – Hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam.

  – Bị thủy phân nhờ axit hoặc men enzim.

  Dung dịch đó là:

 • Saccarozơ và glucozơ đều có:

 • Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Cho một số tính chất:: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc(xúc tác axit sunfuric đặc) (4);tham gia phản ứng tráng bạc(5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng(6). Các tính chất của xenlulozơ là:

 • Về mặt cấu trúc, trong phân tử amilopectin cũng do các mắt xích α – glucozơ nối với nhau chủ yếu bằng liên kết α – 1, 4 – glicozit. Tuy nhiên amilopectin có mạch phân nhánh, ở chỗ phân nhánh đó có thêm liên kết ?

 • Hòa tan m gam hỗn hợp fructozơ và mantozơ vào nước, rồi chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau:

  – Cho phần 1 phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 4,32 gam Ag.

  – Đun nóng phần 2 với dung dịch axit loãng đến phản ứng hoàn toàn, trung hòa dung dịch thu được sau phản ứng rồi cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 6,48 gam Ag.

  Giá trị của m là:

 • Chọn câu đúng

 • Một cacbohiđrat X có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hóa sau:

  X

  loadingloading

  Vậy X không thể là:

 • Cho lên men 2 m3 nước rỉ đường glucozơ, sau đó chưng cất thu được 120 lít cồn 90°. Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,789 g/ml và hiệu suất quá trình lên men đạt 80%, khối lượng glucozơ có trong 2 m3 nước rỉ đường nói trên là:

 • Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là:

 • Thủy phân hoàn toàn 1 kg saccarozơ thu được:

 • Hợp chất chiếm thành phần chủ yếu trong đường mía có tên là ?

 • Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ (trong các số cho dưới đây)? Cho biết hiệu suất thu hồi saccarozơ đạt 80%:

 • Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • Chia một hỗn hợp gồm tinh bột và glucozơ thành hai phần bằng nhau. Hòa tan phần thứ nhất trong nước rồi cho phản ứng hoàn toàn với AgNO3 trong NH3 dư thì được 2,16 gam Ag. Đun phần thứ hai với H2SO4 loãng, sau đó trung hòa bằng NaOH rồi cũng cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thì được 6,48 gam Ag. Khối lượng tinh bột trong hỗn hợp đầu bằng:

 • Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và HNO3. Tính thể tích (lít) dd HNO3 99,67% có khối lượng riêng 1,52 (g/ml) cần để sản xuất 74,25 (kg) xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 90%.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Người tối cổ đã làm gì để sử dụng công cụ lao động bằng đá có hiệu quả hơn?

 • Có những gia đình gồm hai, ba thế hệ ở chung dòng máu, đó là biểu hiện của tổ chức nào trong xã hội nguyên thủy?

 • Tính cộng đồng trong thị tộcđược biểu hiện như thế nào?

 • Kết quả nào dưới đây được đánh giá là kết quả lớn nhất của việc sử dụng công cụ bằng kim khí, nhất là đồ sắt

 • Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào?

 • Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ?

 • Bác A trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán vì giá cả ở nội thành cao hơn. Vậy hành vi của bác A chịu tác động nào của quy luật giá trị?

 • Việc là chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất vành mũ bảo hiểm chịu tác động nào của quy luật giá trị?

 • Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực hạn chế tác động phân hóa giàu nghèo của quy luật giá trị?

 • Công dân cần vận dụng quy luật giá trị như thế nào?