Công thức phân tử của toluen là C6H6…

Cho các mệnh đề sau :

(1) Amoniac được dùng để điều chế nhiên liệu cho tên lửa.

(2)NO2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

(3) Trong phòng thí nghiệm ,HNO3 được điều chế bằng cách đun nóng NaNO3 tinh thể với dung dịch H2SO4 đặc.

(4) Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung nóng hỗn hợp quặng photphoric, cát và than cốc ở 1200°C trong lò điện.

(5) Phân supephotphat đơn có thành phần chính là CaH2PO42

Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là