Công thức tính biên độ tổng hợp

Các phương pháp tổng hợp dao động điều hòa có cùng phương, cùng tần số: Sử dụng giản đồ Fre-nen, sử dụng công thức và sử dụng bấm máy tính.

Độ lệch pha của hai dao động

loading

Tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số

Bài toán: Giả sử một vật thực hiện đồng thời 2 dao động x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2). Xác định phương trình dao động tổng hợp của chúng.

loading

loading

Tổng hợp nhiều dao động

Đề bài: Một vật thực hiện đồng thời n dao động thành phần với:

x1 = A1cos(ωt + φ1)
x2 = A2cos(ωt + φ2)

xn = Ancos(ωt + φn)
Tìm dao động tổng hợp
Phương trình dao động tổng hợp có dạng: x = Acos(ωt + φ)

loading

Tìm phương trình dao động thành phần

Bài toán: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa x1, x2. Ta biết x1 = A1cos(ωt + φ1) và dao độngtổng hợp của chúng là: x = Acos(ωt + φ). Tìm dao động x2.

Bài làm: Phương trình dao động thành phần x2 có dạng: x2 = A2cos(ωt + φ2)

loading

Bài tập tổng hợp giao động có lời giải chi tiết

loading
loading
loading
loading
loading

Xem thêm:

Đáp án báo cáo thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn