Công thức tính dân số sau n năm

Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức (S = A.(e^(nr)) ) , trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau n năm, r là tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm. Năm 2017, dân số Việt Nam là 93.671.600 người (Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất bản Thống kê, Tr.79). Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 0,79%, dự báo dân số Việt Nam năm 2040 là bao nhiêu người (kết quả làm tròn đến chữ số hàng trăm)?

Câu 84022

Vận dụng

Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức \(S = A.{e^{nr}}\) , trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau n năm, r là tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm. Năm 2017, dân số Việt Nam là 93.671.600 người (Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất bản Thống kê, Tr.79). Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 0,79%, dự báo dân số Việt Nam năm 2040 là bao nhiêu người (kết quả làm tròn đến chữ số hàng trăm)?

Đáp án đúng:

a

Phương pháp giải

– Tính số năm từ năm 2017 đến năm 2040.

– Áp dụng công thức \(S = A.{e^{nr}}\).

Số e và logarit tự nhiên —

Xem chi tiết