Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ chính xác nhất

CÔNG THỨC TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐIỂM TRONG OXY

CÔNG THỨC TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐIỂM TRONG OXYZ

CÔNG THỨC TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐIỂM TRONG OXYZ

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M(a;b;c) và điểm N(α;β;γ). Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được tính theo công thức:

 

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độCông thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ

 

Ví dụ minh họa (Tự luận):

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;2;3) và điểm B(3;1;2). Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B.

Lời giải:

Khoảng cách giữa hai điểm A và B là:

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độCông thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ

CÔNG THỨC TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐIỂM TRONG OXY

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(a;b) và điểm N(α;β). Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được tính theo công thức:

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độCông thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ

Ví dụ minh họa (Tự luận):

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(1;2) và điểm B(5;3). Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Lời giải:

Độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai điểm A và B.

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độCông thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ

Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong mặt phẳng Oxy hoàn toàn tương tự như tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian Oxyz.