CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN – Tài liệu text

CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.98 KB, 2 trang )

CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN
1) Số đồng phân ankan:
Công thức:
Cn H 2 n + 2 = 2 n − 4 + 1 ( 3 < n < 7 )
2) Số đồng phân Hiđro cacbon thơm là đồng đẳng benzen:
Công thức:

Cn H 2 n− 6 = ( n − 6 ) ( 6 < n < 10 )
2

3) Số đồng phân phenol đơn chức
Công thức:
Cn H 2 n−6O = 3n −6 ( 5 < n < 9 )
4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:
Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n<6)

5) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O:
Công thức:

(n-1)(n-2)
Số ete CnH2n+2O =

(22

6) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO:
Công thức:

(n-2)(n-3)

Số Xeton CnH2nO =

(32

7) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:
Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n<7)

8) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:
Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n<7)

9) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:
Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n<5)

10) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:
Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n<5)

11) Số đồng phân amin bậc 1 đơn chức no CnH2n+3N:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-2 (1
12) Số đồng phân amin thơm, đơn chức là đồng đẳng của anilin
Công thức:

C n H 2 n −5 N = 5 n − 6 (5 < n < 8 )

13) Số đồng phân amino axit, no (có 1nhóm NH2 và 1 nhóm COOH)
Công thức: Cn H 2 n+1O2 N = ( n − 1)!( n < 5 )
14) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:
Công thức:

n2(n+1)
Số trieste =

2

15) Số đồng phân pép tít :Nếu có n α-aminoaxít khác nhau thì có
n giai thừa đồng phân được tạo từ các aminoaxít khác nhau.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Số Xeton CnH2nO =(37) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:Công thức:Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n<7)8) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:Công thức:Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n<7)9) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:Công thức:Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n<5)10) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:Công thức:Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n<5)11) Số đồng phân amin bậc 1 đơn chức no CnH2n+3N:PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comCông thức:Số amin CnH2n+3N = 2n-2 (112) Số đồng phân amin thơm, đơn chức là đồng đẳng của anilinCông thức:C n H 2 n −5 N = 5 n − 6 (5 < n < 8 )13) Số đồng phân amino axit, no (có 1nhóm NH2 và 1 nhóm COOH)Công thức: Cn H 2 n+1O2 N = ( n − 1)!( n < 5 )14) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:Công thức:n2(n+1)Số trieste =15) Số đồng phân pép tít :Nếu có n α-aminoaxít khác nhau thì cón giai thừa đồng phân được tạo từ các aminoaxít khác nhau.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com