Công thức tính số mắt xích xenlulozơ hay nhất – Hoá học lớp 12

Với công thức tính số mắt xích xenlulozơ Hoá học lớp 12 chi tiết nhất giúp học sinh dễ dàng nhớ toàn bộ các công thức tính số mắt xích xenlulozơ từ đó biết cách làm bài tập Hoá học 12. Mời các bạn đón xem:

Công thức tính số mắt xích xenlulozơ hay nhất – Hoá học lớp 12

Xenlulozơ là một trong những polime thiên nhiên có khối lượng phân tử rất lớn. Một trong những dạng toán hay gặp về polime là xác định số mắt xích trong phân tử. Bài viết dưới đây, sẽ giúp các em nắm được cách tính được số mắt xích trong phân tử  xenlulozơ  một cách nhanh chóng và dễ hiểu nhất.

1. Công thức tính số mắt xích xenlulozơ

– Số mắt xích bằng tỉ lệ khối lượng phân tử của đoạn polime và khối lượng của mắt xích.

– Xenlulozơ có công thức chung là: (C6H10O5)n.

Trong đó:

          + n là số mắt xích của β–glucozơ.

          + –C6H10O5– là mắt xích.

– Số mắt xích =MxenlulozơM1 mắt xích = 6,02.1023. nmắt xích
 Trong đó:

          + Mxenlulozơ là phân tử khối của xenlulozơ.

          + M1 mắt xích là phân tử khối của 1 mắt xích β–glucozơ, M1 mắt xích =162 đvC.

          + 6,02.1023 là hằng số Avogadro (kí hiệu là NA).

Chú ý: nmắt xích  = mxenlulozơ162

2. Bạn nên biết

– Xenlulozơ thuộc nhóm polisaccarit: là nhóm cacbohiđrat phức tạp mà khi thủy phân đến cùng sinh ra nhiều phân tử monosaccarit.

– Xenlulozơ có công thức là (C6H10O5)n, có phân tử khối rất lớn (khoảng 1.000.000 – 2.400.000).

– Xenlulozơ là một polime hợp thành từ các mắt xích –glucozơ nối với nhau các liên kết β–1,4–glicozit, phân tử xenlulozơ không phân nhánh, không xoắn.

3. Bài tập minh họa

Câu 1: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620 000 đvC. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là

A. 10000

B. 8000

C. 9000

D. 7000

Hướng dẫn giải

Phân tử khối của 1 mắt xích –C6H10O5– là: Mmắt xích =162 đvC

Số mắt xích là:

n=1620000162=10000

Đáp án A

Câu 2: Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4.860.000 (u). Vậy số mắc xích của glucozơ có trong xenlulozơ nếu trên là:  

A. 25.000

B. 27.000

C. 30.000

D. 35.000

Hướng dẫn giải

Phân tử khối của 1 mắt xích glucozơ (–C6H10O5–) trong xenlulozơ là:

Mmắt xích =162 đvC

Số mắt xích là:

n=4860000162=30000

Đáp án C

Câu 3: Phân tử khối của xenlulozơ trong khoảng 1000000 – 2400000 đvC. Hãy tính khoảng chiều dài mạch xenlulozơ theo đơn vị mét, biết rằng chiều dài mỗi mắt xích C6H10O5 khoảng  5 (1m=1010Ao)?

A. 3,0864.10–5m – 7,4074.10–5m

B. 3,0864.10–6m – 7,4074.10–6m

C. 3,1864.10–6m – 7,1074.10–6m

D. 3,1864.10–5m – 7,1074.10–5m

Hướng dẫn giải

Phân tử khối của xenlulozơ : 162n.

Với M = 1000000

⇒n = 1000000162 mắt xích.

⇒ Chiều dài mạch xenlulozơ là:

5.1000000162≈30864Ao=3,0864m

Với M = 2400000

⇒n = 2400000162  mắt xích.

⇒Chiều dài mạch xenlulozơ là:

5.2400000162≈74074Ao=7,4074m

Chiều dài mạch xenlulozơ trong khoảng 3,0864.10–6m – 7,4074.10–6m

Đáp án B

Câu 4: Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 1750 000 đvC. Số gốc glucozơ –C6H10O5– trong phân tử của xenlulozơ là

A. 10 802 gốc

B. 1 621 gốc

C. 422 gốc

D. 21604 gốc

Hướng dẫn giải

Phân tử khối của 1 mắt xích glucozơ (–C6H10O5–) trong xenlulozơ là:

Mmắt xích =162 đvC

Số gốc glucozơ trong phân tử của xenlulozơ là:

n=1750000162≈10802 gốc.

Đáp án A

Xem thêm các dạng bài tập và công thức Hoá học lớp 12 hay, chi tiết khác:

Công thức tính nhanh số đồng phân amin, amino axit hay nhất

Công thức giải bài toán đốt cháy amin hay nhất

Công thức bài toán đốt cháy amino axit hay nhất

Công thức thủy phân peptit hay nhất

Công thức đốt cháy peptit hay nhất