Công thức tính thuế thu nhập cá nhân dễ hiểu nhất

Mặc dù đã gần đến thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nhiều người vẫn đang lúng túng không biết cách tính loại thuế này thế nào bởi cách xác định khá phức tạp.

cauhoi

Câu hỏi: Em muốn xin công thức tính thuế thu nhập cá nhân file exel để tính thuế từ lương cho nhân viên công ty. Em cảm ơn.

Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công được tính bằng cách nào?

(Cách tính áp dụng với cá nhân cư trú và ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên)

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định theo công thức sau:

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Để tính được số thuế phải nộp cần phải tính được thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:

1. Thu nhập tính thuế​

Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập chịu thuế – Các khoản được miễn – Các khoản được giảm trừ

Như vậy, để tính được thu nhập tính thuế cần xác định được:

– Tổng thu nhập chịu thuế

– Các khoản thu nhập được miễn thuế, gồm:

+ Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định pháp luật.

+ Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định pháp luật.

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

– Các khoản thu nhập được giảm trừ, gồm:

+ Giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

+ Giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

+ Giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo.

Sau khi xác định được các khoản thu nhập nêu trên, có thể dễ dàng xác định được thu nhập tính thuế.

Tuy nhiên, thuế thu nhập cá nhân bằng bao nhiêu không chỉ căn cứ vào thu nhập tính thuế mà còn căn cứ vào thuế suất.

2. Thuế suất

Thuế suất từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên được áp dụng theo lũy tiến từng phần như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 05

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 05 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Sau khi xác định được thu nhập chịu thuế và thuế suất, có thể dễ dàng tính được thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, việc tính số thuế phải nộp theo từng bậc thuế, sau đó cộng lại khá mất thời gian và dễ nhầm lẫn.

Vì thế, Thông tư 111/2013/TT-BTC đã hướng dẫn CÔNG THỨC TÍNH THUẾ theo phương pháp rút gọn như sau:

Bậc thuế

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 05 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT (thu nhập tính thuế)

5% TNTT

2

Trên 05 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT – 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT – 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT – 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT – 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT – 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT – 9,85 

Ví dụ 1:

Ông A có thu nhập từ tiền lương trong tháng là 20 triệu đồng. Ông A phải nộp 10,5% bảo hiểm bắt buộc. Ông A có 01 người phụ thuộc, trong tháng Ông A không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp được tính như sau:

– Tổng thu nhập (thu nhập chịu thuế) của Ông A là 20 triệu đồng.

– Các khoản giảm trừ

+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 11 triệu đồng.

+ Giảm trừ gia cảnh cho 01 người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng.

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 20 triệu đồng × (8% + 1,5% + 1%) =  2,1 triệu đồng

Tổng cộng các khoản được giảm trừ là: 11 + 4,4 + 2,1 = 17,5 triệu đồng

– Các khoản được miễn: Không có

– Vậy, thu nhập tính thuế của Ông A là: 20 -17,5 = 2,5 triệu đồng

– Vậy, thu nhập tính thuế của Ông A là: 20 -17,5 = 2,5 triệu đồng

– Số thuế thu nhập cá nhân phải tạm nộp trong tháng như sau: 2,5 * 5% = 125.000 đồng.

Ví dụ 2: 

Ông B có thu nhập từ tiền lương trong tháng là 50 triệu đồng. Ông B phải nộp 10,5% bảo hiểm bắt buộc. Ông B có 02 người phụ thuộc, trong tháng Ông B không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp được tính như sau:

– Thu nhập chịu thuế của Ông B là 50 triệu đồng.

– Các khoản giảm trừ

+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 11 triệu đồng.

+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc là: 4,4 × 2 = 8,8 triệu đồng.

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 50 triệu đồng × (8% + 1,5% + 1%) =  5.25 triệu đồng

Tổng cộng các khoản được giảm trừ là: 11 + 8,8 + 5,25 = 25,05 triệu đồng

– Các khoản được miễn: Không có

– Thu nhập tính thuế của Ông H là: 50 – 25,05 = 24,95 triệu đồng

– Tính số thuế phải nộp theo phương pháp lũy tiến từng phần như sau:

+ Phần thu nhập đến 5 triệu: 5 triệu x 5% = 250.000

+ Phần thu nhập đến 5 triệu: 5 triệu x 5% = 250.000

+ Phần thu nhập đến 10 triệu: 5 triệu x 10% = 500.000 đồng

+ Phần thu nhập đến 18 triệu: 8 triệu x 15% = 1,2 triệu đồng

+ Phần thu nhập đến 18 triệu: 8 triệu x 15% = 1,2 triệu đồng

+ Phần thu nhập còn lại là 6,95 triệu: 6,95 triệu x 20% = 1,39 triệu

Tổng cộng: 3,34 triệu đồng

Tuy nhiên, nếu tính số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn bạn chỉ cần thực hiện phép tính duy nhất dựa trên công thức như sau:

Thu nhập tính thuế trong tháng 24,95 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: 24,95 × 20% – 1,65 = 3,34 triệu đồng.

Như vậy, số thuế Ông B tạm nộp đối với thu nhập nhận được trong tháng 10/2021 là 3,34 triệu đồng.

Tuy nhiên, có một cách đơn giản hơn cả hai cách trên, đó là sử dụng công thức tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên bảng exel.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Tuy nhiên, có một cách đơn giản hơn cả hai cách trên, đó là sử dụng công thức tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên bảng exel.

Nếu không muốn ghi nhớ tất cả các công thức khó nhớ nêu trên, bạn chỉ cần tải bảng exel dưới đây về. Trong đó đã có toàn bộ công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công cho người lao động ký hợp đồng lao động trên 03 tháng:

tai ve 1201171357

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng:

– Tổng thu nhập bạn nhập đã gồm lương tháng, thưởng và các khoản phụ cấp, trợ cấp; tuy nhiên, bạn cần tự trừ bảo hiểm bắt buộc 10,5%.

– Tổng thu nhập bạn nhập đã gồm lương tháng, thưởng và các khoản phụ cấp, trợ cấp; tuy nhiên, bạn cần tự trừ bảo hiểm bắt buộc 10,5%.

– Số người phụ thuộc không bao gồm cá nhân bạn.

Chẳng hạn, theo đúng trường hợp ông B bên trên, số tiền BHXH B phải nộp là 5,25 triệu đồng nên tổng thu nhập tính thuế bạn cần điền vào bảng là: 44.750.000 đồng; số người phụ thuộc là 02.

Chẳng hạn, theo đúng trường hợp ông B bên trên, số tiền BHXH B phải nộp là 5,25 triệu đồng nên tổng thu nhập tính thuế bạn cần điền vào bảng là: 44.750.000 đồng; số người phụ thuộc là 02.

Khi bạn nhập vào, file exel sẽ tự động tính cho bạn số tiền thuế tạm nộp trong tháng là 3,34 triệu đồng

cong thuc tinh thue thu nhap ca nhan

Hoặc đơn giản hơn, nhập các thông tin trên tại công cụ sau: https://luatvietnam.vn/tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan.html

Trên đây là công thức tính thuế thu nhập cá nhân để việc tính thuế TNCN tạm nộp trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Nếu vẫn chưa hiểu rõ, bạn vui lòng liên hệ 19006199 để chúng tôi hỗ trợ bạn.