Công thức tính tỉ lệ dân số các châu lục so với thế giới

Công thức tính dân số – Cách bấm bằng máy tính cầm tay casio

1. Tỉ số giới tính = số nam / số nữ x 100 ( không có đơn vị)

2. Tỉ lệ nam trong dân số = số nam / dân số x 100% (đơn vị %)

3. Tỉ lệ nữ trong dân số = số nữ / dân số x 100 % ( đơn vị % )

4. Tỉ suât sinh = sinh suất = số trẻ em sinh ra trong năm / số dân trung bình x 1000 (đơn vị: phần ngàn = )

5, Tỉ suât tử = tử suất = số người chết trong năm / số dân trung bình x 1000 (đơn vị: phần ngàn = )

6, Tỉ lệ gia tăng tự nhiên = tg = sinh suất tử suất ( đơn vị % )

[đổi phần ngàn ra phần trăm = cách lùi lại 1 số, ví dụ 15 = 1,5%]

7 Tính mật độ dân số = số dân chia diện tích (đơn vị: người / km2 ) lưu ý: không lấy số lẻ

8. Tỉ lệ dân thành thị = số dân thành thị x 100% chia cho số dân cả nước

Tỉ lệ dân nông thôn = số dân nông thôn x 100% chia cho số dân cả nước.

Hay = 100% – tỉ lệ dân thành thị

9. Tính dân số năm sau:

+ Gọi D0 : dân số đầu kì

D1 : dân số năm kế tiếp (liền sau)

D2 : dân số năm thứ hai

Dn : dân số năm thứ n

Ta có: D­1 = d0 + do x tg = do ( 1 + tg )

D2 = d1 ( 1 + tg) = do ( 1+tg)2

D3 = do ( 1+tg)3

Tương tự, ta có Dn = do ( 1+tg)n

10. Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên:

tg = căn bậc n của tỉ số dn/do trừ cho 1 rồi đổi ra phần trăm.

+Tỉ lệ tăng dân số trung bình: tg = – 1

+ Mức tăng trung bình trong cả giai đoạn có công thức:

Sn = S1 (1+tg)

à 1 + tg = eq \s\don1(\f(Sn,S eq \l(\o\ac( ,1 à tg = eq \s\don1(\f(Sn,S eq \l(\o\ac( ,1 – 1

Cách bấm:

Cách bấm máy Casio Fx 570 ES

1. ấn Shift và dấu căn hai () ra căn 3

2. ấn phía trái nút tròn lớn (nút replay) à xuất hiện dấu nhắc gần số 3I và ở bên phải

3. ấn nút DEL để xóa số 3 và ấn số n để có (n ) căn n

4. ấn nút phải replay à dấu nhắc vô trong căn (I)

5. ấn nút phân số

6. ấn tử số theo bài cho

7. ấn nút dưới replay à dấu nhắc nhảy xuống dưới – ấn mẫu số

8. ấn 2 lần dấu phải nút replay (nút tròn lớn) để dấu nhắc ra khỏi dấu căn

9. ấn dấu trừ và số 1 à trong màn hình máy tính xuất hiện bài toán như trên giấy của mình

10. ấn dấu = là ra kết quả rồi nhân cho 100 để có kết quả %

Ví dụ: năm 1986: giá trị xuất khẩu đạt 3 tỉ USD

năm 2005: 69,2 tỉ USD

Mức tăng trung bình về xuất khẩu từ 1986 – 2005

(19 năm = 2005 – 1986) được tính theo công thức:

Tg = – 1 = 0,1796 đổi ra % = 17,96% (0,1796 x 100 = 17,96%)

Tài liệu Địa Lý miễn phí.

Tải app idialy.com để theo dõi nhanh nhất.

idialy.HLT.vn – dialy.HLT.vn